Архив по категории: Страницы на тырки

Фев 22

КИМ ДАҺА АҒЫЛЛЫДЫР: ИЛҺАМ ЈА ЕЛМАР?

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Бизим Ҝәнҹәбасарда дејирләр ки, бир сарсаг бир даш атды гујунун дибинә, 40 ағыллы ону ордан чыхара билмәди! Азәрбајҹанда сон ҝүнләр баш верән һадисә вә просесләри диггәтлә нәзәрдән кечирәндә, мәлум олур ки, бу халг мәсәли дүппәдүз бу вәзијјәтә ујғун ҝәлир! Јәни, демәјим будур ки, нәинки мәним әзиз халгым, һәтта, Азәрбајҹанда аз-чох ағылы башында …

Читать далее »

Фев 15

Илһам Јеревана ҝедир, Меһрибан да президент олур? Илһамын “чах-чахы” вә Меһрибанын “дәјирманы”

Мәним әзизләрим! Дејирләр, дәјирман өз ишиндәдир, чах-чах баш алдадыр! Јәгин хәбәриниз вар хәбәрдән: Ајын 8-дә Јени Азәрбајҹан партијасы Илһам Әлијевин намизәдлијини рәсми олараг президентлијә ирәли сүрдү! О да, өз нөвбәсиндә, борҹлу галмады, үрәк долусу партијаны, даһа доғрусу десәм, бу гулдур јувасыны бәс дејинҹә тәрифләди, онун кечдији “шәрәфли”, әслиндә исә “шәрәфсиз” јолдан данышды. Даһа сонра исә …

Читать далее »

Фев 08

М. Әлијеванын «ат ҝедиши» вә Азәрбајҹанын “ит һәјаты”

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Бир ајдан чох давам едән гыш мәзунијјәтим, шүкүр Аллаһа ки, баша чатды! Бу бир ајда һарада олсам да, нә ишлә мәшғул олсам да, фикрим-хәјалым һәмишә сизинлә – мәним әзиз тамашачыларымла олуб, десәм, һеч бир мүбалиғә етмәрәм! Она ҝөрә дә инди јенидән сизләрлә ҝөрүшә ҝәлдијимә ҝөрә севинҹимин һәдди-һүдуду јохдур! Мәним әзизләрим, ҝеҹ дә …

Читать далее »

Фев 05

Haqqin shairi Eli Nasir

Фев 02

Османлы түркләри бизә гардаш дејил!

Мәним әзиз баҹы вә гардашларым! Аллаһа шүкүр олсун ки, бир ајлыг тәтил баша чатды вә мәнә јенидән сизләрлә ҝөрүшә ҝәлмәк нәсиб олду! Инанын ки, истираһәтдә олдуғум ҝүнләрдә фикрим һәмишә сизин үстүнүздә олуб. Һарада олсам да, телевизора бахырам, гәзетләри охујурам, интернетә ҝириб, Азәрбајҹанда ҝедән просесләрлә марагланырам. Дүзүнү десәм, үрәјим һәмишә нараһат олуб. Азәрбајҹанын вә мәним халгымын …

Читать далее »

Фев 02

Һаны Пејканлынынмәрди?!

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Тарихин дөнүш, даһа дәгиг десәк, бөһранлы анларында халг ади ҝүнәбаханы хатырладыр. Чүнки һәмин анларда халг хилас јолуну ахтарыр вә Ҝүнәшин әтрафында бојланан ҝүнәбахан кими, өз хиласкары үчүн ҝәзир. Мәһз һәмин хиласкар халгы өз әтрафында бирләшдирәрәк, ону бу вәзијјәтдән гуртара биләр. Бу заман биз јадда сахламалыјыг ки, бу вә ја башга сәбәбдән өзүнү …

Читать далее »

Фев 01

ӘЛИЈЕВ ДҮНЈАЈА ҺАНСЫ НҮМУНӘНИ ҜӨСТӘРИР

Мәнимәзиз һәмвәтәнләрим! Бу ҝүнләрдәСаатлыда памбыгчылығын инкишафы мәсәләләри илә бағлы кечирилән мүшавирәдә чыхыш едән Илһам Әлијев бир нечә бәјанатларла чыхыш етди. Мәним фикримҹә, онларын бизим тамашачылар үчүн әлавә изаһата еһтијаҹы вардыр. ЛакинӘлијевин бәјанатларыны шәрһ етмәздән әввәл, хатырладым ки, бу јахын верилишләримизин бириндә биз сизләрә артыг сөјләмишдик ки, Әлијев Азәрбајҹаны неҹә дырнагарасы “хошбәхт” етди.Бунунлаәлагәдар олараг, тамашачыларымыздан кимсә …

Читать далее »

Янв 31

ГАЛХ АЈАҒА, МӘНИМ ҜӘНҸӘБАСАРЫМ!

Ај мәним әзизләрим! Дејирләр, ҝөзәлаға чох ҝөзәл иди, вурду бир чибан да чыхартды! Ијирми үч илдир ки, бу әлијевләр мәним әзиз халгымын ҝүнүнү ҝөј әскијә бүкүбләр, ону бәдбәхт ҝүнә гојублар, торпағымын алтында вә үстүндә гијмәтли вә пула ҝедән нә варса, һамысыны чапыб-талајыблар, амма ҝөзләри дојмур ки дојмур! Он ил ата Дәҹҹал ағ атын белиндә чапды …

Читать далее »

Янв 30

Илһам Әлијевин ҹинајәткар картели

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Чохдандыр ки, Азәрбајҹан, сөзүн һәрфи мәнасында, фыртыналы дәнизи хатырладыр. “Фыртына” чохдан ҝөзләнилсә дә, өтән ил о өзүнү вар ҝүҹү илә ҝөстәрди. О вахтадәк чохларына белә ҝәлирди ки, Әлијевләрин “ҝәмисинә” һеч бир тәһлүкә ола билмәз. 17 октјабр 2015-ҹи илдә Илһам Әлијевин фәрманы илә Милли Тәһлүкәсизлик назири Елдар Маһмудов вәзифәсиндән азад олунду. Ону да …

Читать далее »

Янв 30

Фәлакәтин давамы

Мәним әзизләрим! Азәрбајҹандакы һазыркы фәлакәт һаггында сөһбәтими давам етдирирәм. Үмидварам ки, һамыныз диггәтлә мәнә гулаг асырсыныз. Сөһбәтимин биринҹи һиссәсинин сонунда сизләрә билдирмишдим ки, Азәрбајҹандакы һәгиги вәзијјәти конкрет фактлар вә рәгәмләрлә мәлумат верәҹәјәм. Сиз билирсиниз ки, Тариф Шурасы 2017-ҹи ил јанварын бириндән етибарән тәбии газын гијмәтләрини ики дәфә, ишығын гијмәтини исә 73 фаиз галдырмышдыр. Дөвләт телеканаллары …

Читать далее »

Предыдущие сообщения «

» Более новые сообщения