Архив по категории: Страницы на тырки

Дек 20

Азәрбајҹанда ермәни вармы?

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим, севимли ҝәнҹәбасарлыларым! Бојнума алырам ки, чох гәрибә характерим вар. О, чох вахт мәнә нормал јашамаға мане олур, һәр вахт нараһат едир мәни. Ҝөрүнүр она ҝөрәдир ки, даим баш верәнләри тәһлил едир, она ҝөрә дә арада лап депрессијаја гапылырам. Бир сөзлә, өзүм өз башыма әнҝәл ачырам. Һәјат јолдашым арада мәнә дејир ки, “Ај …

Читать далее »

Дек 18

Азәрбајҹанда көпәк тоју

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Сон вахтлар Азәрбајҹанда баш верән һадисәләри мүшаһидә едәркән, мән чалышдым ки, онларын ичиндә бу бәднам дөвләтин мәнәви симасыны аз-чох мүәјјән едән, онун илдырым сүрәти илә учурума сүрүкләдијини әјани сурәтдә нүмајиш етдирән просесләри ајырмаг гәрарына ҝәлдим. Бу заман мәним әсас мејарым ондан ибарәт олду ки, тарих бојунҹа гүдрәтли дөвләтчилији олан вә нәһәнҝ ордусунун …

Читать далее »

Дек 17

Азәрбајҹан мүхалифәти: һөкумәтә гаршы, амма көклү халгларсыз

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Јадыныздадырса, өтән верилишләримизин бириндә мән сизләрә Азәрбајҹан мүхалифәтинин бәрбад ҝүндә олмасы һаггында данышмышдым. Лакин заман дәјишир, дүнјада вә бизим реҝионда илдырым сүрәтли просесләр ҝедир, дүнја дүзүмү сүрәтлә дәјишир. Бурасы да мәлумдур ки, тарихин әввәлки дөврләриндән фәргли олараг, һазыркы глобал дүнјада ајрыҹа бир өлкәдә јахуд реҝионда баш верән көклү дәјишикликләр даһа тәкҹә о …

Читать далее »

Дек 13

Рөвшән Ҹанијеви онлар гәтлә јетирдиләр!

Мәним әзизләрим! Хошбәхтәм ки, јенидән сизләрлә ҝөрүшмәк мәнә гисмәт олду. Үмид едирәм ки, һәр бириниз бу јај өз аиләнизлә бирликдә һәр ҹүр гајғыдан узаг бир јердә лазымынҹа истираһәт етмишсиниз. Сөзүн доғрусу, бу сөзләри сизләрә десәм дә, өзүм дә буна инанмырам. Чүнки билирәм ки, чохларыныз үчүн истираһәт әлчатмаз вә баһалы бир шејдир. Амма нејләмәк олар? Мәним …

Читать далее »

Дек 12

Мәтләб Дадашов мүасир Азәрбајҹанын ҝүзҝүсүдүр

Мәним әзизләрим! Бу ҝүнләрдә мәлум олду ки, декабрын 3-дә Азәрбајҹанда чохларынын јахшы таныдығы блогер, журналист вә рәссам, јерләрдә мәмурларын өзбашыналыгларына вә тотал коррупсијаја, сосиал шәбәкәләрдә вәтәндашларын һүгугларынын күтләви сурәтдә позулмасы һалларына гаршы фәал мүбаризә апаран Мәтләб Дадашов намәлум шәхсләр тәрәфиндән оғурланмышдыр. Һадисәнин үстүндән кечән мүддәт әрзиндә онун сахландығы јери мүәјјән етмәк мүмкүн олмамышдыр. Мәтләбин јахын …

Читать далее »

Дек 11

Әлијевин имтаһан бизнеси

Мәним әзизләрим! Аллаһын вердији һәр ҝүнүмүн бир һиссәсини Бакы сајтларынын материалларыны охумаға сәрф едирәм. Сизә демәлијәм ки, бу оху мәнә һеч дә асан баша ҝәлмир. Чүнки бу материаллары охудугҹа, үрәјимдән гара ганлар ахыр, дәһшәтә ҝәлирәм өз заваллы халгымын талејинә ҝөрә! Ахы нә јазырлар онлар? Ја јазырлар ки, Бакынын ортасында тәзә бир ҝөјдәлән бир анын ичиндә …

Читать далее »

Дек 11

Һејдәр Әлијев Нахчываны ајырды вә Арсахы таныды

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Һејдәр Әлијевин ҝүлмәшәкәр оғлу Илһамын президент олдуғу Азәрбајҹанда рәсми сурәтдә белә һесаб олунур ки, “Һејдәр Әлијев мүстәгил Азәрбајҹанын банисидир”. Һәлә бурасы азмыш кими, иддиа едирләр ки, ҝуја Һејдәр олмасајды, мүасир Азәрбајҹан да олмазды. Бу заман өлкәдә бунун әкси һеч кәсин ағлына да ҝәлә билмәз, чүнки һамы јахшы баша дүшүр ки, белә бир …

Читать далее »

Дек 07

ГУСАРЛЫ ЛӘЗҜИ ИЛҺАМ МУРТУЗАЈЕВИН ИНҜИЛИС КРАЛИЧАСЫНА АЧЫГ МӘКТУБУ

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Өтән верилишләримизин бириндә сизләрә демишдим ки, Азәрбајҹанда кимсәләрсә ортаја чыхыб, мәндән наразылыг едә биләр, дедикләримә додаг бүзә биләрләр ки, ҝуја биз бурада Азәрбајҹанда ҹамаатын башыны алдатмаг вә бу јолла да өз шәхси мәгсәдләримизә чатмаг фикриндәјик. Дәфәләрлә сизләрә дедикләримин һәгигәт олдуғуну билдирсәм дә, неҹә дејәрләр, киминсә үрәјиндә хал гала биләр. Она ҝөрә дә …

Читать далее »

Дек 07

Дәрбәнд дә бизимди, Тәбриз дә!

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Тәбиәтә гыш ҝәлиб, даһа доғрусу, гышын ҝәлмәсинә лап аз галыб. Доғрудур, мәним Аллаһдан һеч бир шикајәтим јохдур. Чүнки јахшыҹа јашајырам, ушагларым вә нәвәләрим өз исти мәнзилләриндә гајғысыз јашајырлар. Амма өз доғма Вәтәнимдән узагларда мән даим сизләр һаггында дүшүнүр, бәрк нараһатлыг кечирир вә сизин үчүн дарыхырам. Даим өз-өзүмдән сорурам ки, ҝөрәсән, бизимкиләрин вәзијјәти …

Читать далее »

Дек 06

Бир бошбоғазын әлиндә мәһв олуб ҝедән Азәрбајҹан вај!

И. Әлијевин өз олмајан уғурлары һаггында јалан-паланлары Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Сиз билирсиниз ки, һазырда Азәрбајҹан дөвләтинин ән бөјүк бәлаларындан бири һаким кланын, хүсусилә дә президент Илһам Әлијевин бүтүн ҹанына һопмуш шөһрәтпәрәстлик, шәнбазлыг, тәриф дүшкүнлүјү, јалтаглыг вә ријакарлыгдыр. Она ҝөрә дә сөһбәтимин әввәлиндә тарихин бүтүн дөврләриндә бир чох инсанлара хас олан, һәм дә бир чох ҹәһәтдән …

Читать далее »

Предыдущие сообщения «

» Более новые сообщения