Архив по категории: Страницы на тырки

Июн 07

ТРАМПЫН ӘЛИЈЕВӘ ҜӨНДӘРДИЈИ «ӨПҮШ» ҺАНСЫ МӘТЛӘБЛӘРДӘН ХӘБӘР ВЕРИР?

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Бизим Ҝәнҹәбасарда белә бир дејим вар ки, гыз ушағы һәдд-булуға чатанда, о, гаршысында дуран һәр бир оғланы өз потенсиал нишанлысы билир! Сиз Аллаһ, мәни гынамајын, нечә илләрдир Азәрбајҹан президенти Илһам Әлијевин давранышыны, һәрәкәтләрини, дүнја лидерләри илә мүнасибәтләрини изләјирәм, мәнә һәмишә белә ҝәлир ки, о, јухарыда дедијим һәмин гыз ушаглары кими, дүнјанын бөјүк …

Читать далее »

Май 31

Талышстан Милли телевизијасы Талыш һәрәкатынын гүдрәтли силаһыдыр!

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! 2014-ҹү илин нојабр ајында “Талышстан Милли телевизијасы” ҝурултулу башлығы алтында Интернет телеканалынын биринҹи верилиши ефирә чыханда, бир чох мүшаһидәчиләр буна хүсуси әһәмијјәт вермәдиләр. Онлар, ҝөрүнүр, белә фикирләшдиләр ки, бу, мүвәггәти лајиһәдир, тезликлә јох олуб ҝедәр. Бу заман онлар унутдулар ки, Интернет телевизијалар һазырда дәбдә олан һадисәдир, һәтта бәзиләри белә дүшүнүрләр ки, ҝәләҹәјин …

Читать далее »

Май 24

«ЛӘЗҜИ-ЛӘЗҜИ» СӘРҺӘДИ

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Мән бу ҝүн сизләрә бүтөвлүкдә Гафгазын, о ҹүмләдән һазырда Азәрбајҹан республикасынын јерләшдији әразиләрин ән гәдим јерли халгларындан бири олан ләзҝиләр вә Азәрбајҹанда онларын проблемләри вә милли-азадлыг мүбаризәси һаггында данышмаг истәјирәм. Ләзҝи халгы Загафгазијанын вә Гүзеј Гафгазын сијаси һәјатында, онун игтисади, мәнәви вә мәдәни инкишафында мүһүм рол ојнамышлар. Ләзҝиләр чох гәдим заманлардан бәри …

Читать далее »

Май 17

Бакы Гарабағы гајтармаг истәјир? Һачан?

Мәним әзиз халгым! Артыг нечәнҹи дәфәдир сизләрә дејирәм ки, сон ҝүнләрдә Ҝүнеј Гафгазда јашајан демәк олар бүтүн халгларын нәзәрләри гоншу Ермәнистана дикилиб. Орада баш верән мәлум һадисәләр бу халгларын һәр бириндә өзүнә, өз ҝүҹүнә, өзүнү диктатор режимләриндән вә милли-азадлыг әсарәтиндән хилас етмәјә гадир олдуғуна һәдсиз бир инам јарадыб. Амма мәни ән чох севиндирән одур ки, …

Читать далее »

Май 10

НАХЧЫВАНЛЫЛАРЫН ГИЈАМЫ: «ЕРМӘНИ ДУМАНЫ» АЗӘРБАЈҸАНА ҜӘЛИР?

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Өтән верилишимиздә сизә “Азәрбајҹан үчүн “ермәни дәрсләри” һаггында данышдым. Ордаҹа гејд етдим ки, Ермәнистанда баш верән олајларын өз мәнтиги сонуна чатмасына  һәлә чох вар. Бу ҝүн һәмин фикрими бир даһа тәсдиг едир вә сизи әмин едирәм ки, һансы сијаси гүввәнин вә конкрет шәхсин Ермәнистанда һакимијјәт башына ҝәлмәсиндән асылы олмајараг, бир һәгигәт ҝүн …

Читать далее »

Май 03

АЗӘРБАЈҸАН ҮЧҮН “ЕРМӘНИ ДӘРСЛӘРИ”

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Ики һәфтәдир ки, гоншу Ермәнистанда мәлум һадисәләр баш верир. Мән бурада һәмин һадисәләрин өзү һаггында данышмаг, онлара гијмәт вермәк фикриндә дејиләм. Чүнки, биринҹиси, о һадисәләр Ермәнистанын өз дахили ишидир, онлара гијмәти дә ермәни сијасәтчиләри вә аналитикләри өзләри вермәлидир, икинҹиси, митингләрә башчылыг едәнләрин өзләри дәфәләрлә бәјан едибләр ки, “бу митингләр өлкәмизин сырф дахили …

Читать далее »

Апр 26

ТӘЛХӘКЛӘР ОЈЛАҒЫ АЗӘРБАЈҸАН!

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Азәрбајҹандакы сон олајлар мәндә һеч бир шәк-шүбһә гојмадылар ки, мәним доғма Вәтәним чохдан артыг тәлхәкләр өлкәсинә чеврилиб! Бәли, бәли, әсил тәлхәкләр өлкәсинә! Һәм дә тарихи һәгигәтә рәғмән, һазырда Азәрбајҹанда шаһ вә онун тәлхәји јохдур! Чүнки шаһ өзү дә тәлхәкдир, онун јахын әтрафы да, мәним заваллы һәмвәтәнләримин чоху да! Гынамајын мәни, әзизләрим, гынамаға …

Читать далее »

Апр 19

СЕЧКИДӘН СЕЧКИЈӘ СЕВИНӘН ТҮРКЛӘРИМ

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Һәрдән өзүм-өзүмә фикирләширәм ки, доғма Вәтәним Азәрбајҹанда даһа һеч нә мәни тәәҹҹүбләндирә билмәз! Амма азаҹыг кечмир, мәлум олур ки, јенә дә Азәрбајҹанда һеч бир башга мәмләкәтдә һәлә һеч кимин раст ҝәлмәдији елә бир әҹаиб һадисә баш верир ки, она тәәҹҹүбләнмәмәк олмур! Һајыф ки верилишимизин чәрчивәләри имкан вермир ки, о ҹүр әҹаиб һадисәләри …

Читать далее »

Апр 12

АЗӘРБАЈҸАН НИЈӘ ҺӘЛӘ ДАҒЫЛМАЈЫБ?

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Бу ҝүн апрел ајынын 11-дир. Буну она ҝөрә сизләрә хатырладырам ки, сизләр Талышстан Милли телевизијасынын буҝүнкү верилишинә баханда, артыг Азәрбајҹанда президент сечкиләринин нәтиҹәси бәлли олаҹагдыр. Бәлли олаҹаг дејәндә ки, сечкинин нәтиҹәси лап әввәлдән мәлум иди. Чүнки Азәрбајҹанын өзүндә дә, ондан хариҹдә дә һеч кимин шүбһәси јохдур ки, бу бәднам өлкәдә сечки адында …

Читать далее »

Апр 05

АҒБӘНИЗ МЕҺРИБАНЫН «ЈЕДДИ ҸЫРТДАНЫ»

Мәним әзизләрим! Сөһбәтимин әввәлиндә сизләрә ону дејим ки, доғма Вәтәнимиз Азәрбајҹанда һазырда баш верән һадисә вә просесләрин һамысы бир нағылы хатырладыр! Санки бурада реал һәјат јохдур, һәр шеј садәҹә бир нағылдыр! Һәм дә заман ирәлиләдикҹә, мәним әзиз халгымын һәјаты ҝүнү-ҝүндән даһа да нағыллашыр, јәни өз реал ҹизҝиләрини итирир, реаллыгдан аралы дүшүр. Мәни даһа чох кәдәрләндирән …

Читать далее »

Предыдущие сообщения «

» Более новые сообщения