Архив по категории: Страницы на тырки

Июл 12

Илһам Әлијевин нөвбәти «дәли јығынҹағы»

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Мүдрикләр дејирләр ки, тарихдә һәр шеј тәкрар олунур. Һәм дә бу заман биринҹи дәфә фаҹиә илә нәтиҹәләнмиш бир һадисә чох вахт икинҹи дәфә мәзһәкә шәклиндә тәкрар олунур. Әҝәр Азәрбајҹанын бәднам мүстәгиллик тарихинә диггәтлә нәзәр јетирсәк, ајдын ҝөрәрик ки, бу әслиндә сонсуз фаҹиәләрин вә мәзһәкәләрин даим бир-бирини әвәзләмәсиндән башга бир шеј дејилдир! Јәни …

Читать далее »

Июл 05

2018-ci ilin ilk yarısında 15 hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib – STATİSTİKA

2018-ci ildə Azərbaycanın Təhlükəsizlik və Müdafiə sektorunda ən azı 15 hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib. Dünyasını dəyişənlərin 3 nəfəri döyüş, 12 nəfəri isə qeyri döyüş itkisidir. Bu barədə Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutu məlumat verir. Məlumatda qeyd edilir ki, Silahlı Qüvvələrin 3 hərbi qulluqçusu cəbhə xəttində Ermənistan tərəfinin açdığı atəş nəticəsində həlak olub. Bundan başqa 2 hərbçi …

Читать далее »

Июл 05

Ә. Һүмбәтов һансы мәгсәдлә Ермәнистана ҝетмишди?

Мәним әзизләрим! Мән, Илһамә Ҹәфәрова, сон вахтлар баш верән бир сыра просесләрлә, даһа дәгиг десәк, Әликрам Һүмбәтовун сон мүсаһибәләри илә бағлы Талыш милли-азадлыг һәрәкаты вә Талышстан Милли телевизијасынын рәсми мөвгејини сәрҝиләјән мәтнин үчүнҹү һиссәсини сизләрә охумагда давам едирәм. Хатырладаг ки, мәтнин биринҹи һиссәси Әликрам Һүмбәтовун өз халгына мүнасибәтдә, јумшаг десәк, чох да мүнасиб олмајан һәрәкәтләринә …

Читать далее »

Июн 28

Әликрам Һүммәтов Бакыја нә вахт дәвәт олунаҹаг? Хәјанәт давам едир. II һиссә

Әзиз тамашачылар! Талыш Милли-азадлыг һәрәкаты вә Талышстан Милли телевизијасынын сон вахтлар баш вермиш бәзи мүһүм һадисәләрлә бағлы бирҝә мөвгејини сәрҝиләјән мәтни сизләрә охумагда давам едирик. Әзиз талышлар! Өтән сөһбәтимиздә сизләрә демишдик ки, Әликрам Һүмбәтовун шәхсијјәтини мүәјјән едән характерик хүсусијјәтләрдән бири онун даим јалан данышмасыдыр. О сөһбәтимиздән сонра баш вермиш, һәмин фикримизи бир даһа тәсдиг едән …

Читать далее »

Июн 21

Әликрам Һүмбәтов: Мифин сону

Мәним әзизләрим! Бу ҝүн мән сизләрә сон вахтлар Талыш һәрәкатында сон вахтлар баш верән бир сыра ҹидди просесләр һаггында Талыш Милли-азадлыг һәрәкатынын вә Талышстан Милли телевизијасынын бирҝә мөвгејини сәрҝиләјән мәтни охумаг истәјирәм. Әзиз халгымыз! Һамынызын ҝөзләри гаршысында сон вахтлар Талыш һәрәкатында ҝөрүнмәмиш бир фәаллыг мүшаһидә олунур. Әлбәттә, Талыш Милли-азадлыг һәрәкаты вә Талышстан Милли телевизијасы олараг, …

Читать далее »

Июн 15

Илһамә Ҹәфәрзадә неҹә «талыш» олду

Әзиз достлар! Мәним буҝүнкү чыхышым Талышстан Милли Телевизијасы Түрк дилиндә верилишләр редаксијасынын апарыҹысы ханым Илһамә Ҹәфәрзадәнин сон вахтлар Азәрбајҹаннын һөкумәтјөнлү мәтбуатында ҹошғун мүзакирә олунан шәхсијјәти мәсәләсинә һәср олунуб. Сон ики һәфтә әрзиндә мән бу мәсәләни диггәтлә өјрәндим вә мәндә сизинлә бурда пајлашмаг истәдијим хејли мараглы мүшаһидәләр топланды. Сағ олсун Талышстан Милли Телевизијасынын (ТМТ) рәһбәрлији ки, …

Читать далее »

Июн 14

Бизим тат гардашларымыз бәс неҹә олду?

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Мәним буҝүнкү чыхышым әслиндә мәним һарајымдыр, дилә ҝәтирдијим фикирләримдир. Мән бу ҝүн бизим бәдбәхт өлкәдә јашајан әсас халглардан бири һаггында данышмаг истәјирәм. Јәгин ки, баша дүшдүнүз ки, сөһбәтим татлар ја парслар һаггында олаҹаг! Дәфәләрлә сизләрә бу екрандан демишәм ки, мәним өзүмүн дамарларында да күрд вә түрк ганы илә јанашы, һәм дә тат …

Читать далее »

Июн 11

DƏLİXANA XƏBƏRLƏRİ ya da ki Azərbaycan Xalq nağılları «GÖYDƏN ÜÇ ALMA DÜŞDÜ» !!!

Naxçıvan sərhədində 11.000 hektar ərazilərin döyüşsüz azad edilməsi kimi nağıllara inanan bir nəfər varmı? Bunlar 11.000 hektar nə deməkdir anlayırlar nə deməkdir, yoxsa riyaziyyatlə də ciddi problemləri var??? O istiqamətdə ermənilər yalnız Ermənistanın ərazisində yerləşən və vaxtı ilə Azərbaycanlılar yaşadığı Kərki anklavını nəzarətə almışdılar. Naxçıvanın əraziləri isə o cümlədən Günnüt kəndi heç vaxt işğal olunmamışdır. …

Читать далее »

Июн 07

ТРАМПЫН ӘЛИЈЕВӘ ҜӨНДӘРДИЈИ «ӨПҮШ» ҺАНСЫ МӘТЛӘБЛӘРДӘН ХӘБӘР ВЕРИР?

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Бизим Ҝәнҹәбасарда белә бир дејим вар ки, гыз ушағы һәдд-булуға чатанда, о, гаршысында дуран һәр бир оғланы өз потенсиал нишанлысы билир! Сиз Аллаһ, мәни гынамајын, нечә илләрдир Азәрбајҹан президенти Илһам Әлијевин давранышыны, һәрәкәтләрини, дүнја лидерләри илә мүнасибәтләрини изләјирәм, мәнә һәмишә белә ҝәлир ки, о, јухарыда дедијим һәмин гыз ушаглары кими, дүнјанын бөјүк …

Читать далее »

Май 31

Талышстан Милли телевизијасы Талыш һәрәкатынын гүдрәтли силаһыдыр!

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! 2014-ҹү илин нојабр ајында “Талышстан Милли телевизијасы” ҝурултулу башлығы алтында Интернет телеканалынын биринҹи верилиши ефирә чыханда, бир чох мүшаһидәчиләр буна хүсуси әһәмијјәт вермәдиләр. Онлар, ҝөрүнүр, белә фикирләшдиләр ки, бу, мүвәггәти лајиһәдир, тезликлә јох олуб ҝедәр. Бу заман онлар унутдулар ки, Интернет телевизијалар һазырда дәбдә олан һадисәдир, һәтта бәзиләри белә дүшүнүрләр ки, ҝәләҹәјин …

Читать далее »

Предыдущие сообщения «