«

»

Июл 12

Илһам Әлијевин нөвбәти «дәли јығынҹағы»

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим!
Мүдрикләр дејирләр ки, тарихдә һәр шеј тәкрар олунур. Һәм дә бу заман биринҹи дәфә фаҹиә илә нәтиҹәләнмиш бир һадисә чох вахт икинҹи дәфә мәзһәкә шәклиндә тәкрар олунур. Әҝәр Азәрбајҹанын бәднам мүстәгиллик тарихинә диггәтлә нәзәр јетирсәк, ајдын ҝөрәрик ки, бу әслиндә сонсуз фаҹиәләрин вә мәзһәкәләрин даим бир-бирини әвәзләмәсиндән башга бир шеј дејилдир! Јәни Аллаһын да унутдуғу бу хараба мәмләкәтдә фаҹиә вә мәзһәкәдән башга һеч нә баш вермир! Бахын, сон ҝүнләрдә белә бир фаҹиә дејим, ја мәзһәкә дејим, билмирәм, чүнки бир тәрәфдән зүлмәтә гәрг олмуш доғум евләриндә дүнјаја ҝөз ачмаға маҹал тапмамыш өлән ҹоҹуглара баханда адамын ағламағы ҝәлир, о тәрәфдән дә президент Илһам Әлијевин дәлиҹәсинә “ҝүнаһкарлар тапылыб ҹәзаландырылсын!” һәрзәвү-һәдјаныны ешидәндә, һамынын дәлиҹәсинә ҝүлмәји ҝәлир! Чүнки бу дәли-бамбылы һәлә дә анламыр ки, бу мәмләкәтдә бүтүн фаҹиәләрин јеҝанә ҝүнаһкары онун өзүдүр! Бир анын ичиндә ҝуја “һаваларын һәддиндән артыг гызмасы вә електрик енержисинин нормадан артыг истифадә олунмасы нәтиҹәсиндә” Минҝәчевир су-електрик стансијасы партлајыр, нәтиҹәдә бу заваллы мәмләкәт башдан-баша зүлмәтә гәр ола билир, амма онун бамбылы президенти дүнјаја ҹар чәкир ки, “бурда мәнәм, Бағдадда да кор хәлифә”, бүтүн гоншу дөвләтләрә мејдан сулајыр, онлары ишғал етмәклә һәдәләјир! Инди буна нејләјәсән: ҝүләсән ја ағлајасан? Инди буна нә дејәсән: фаҹиә ја мәзһәкә? Бир сөзлә, бу Азәрбајҹан әсл дәли јығынҹағыдыр ки вар! Илһам Әлиевин 15 иллик президентлији өлкәни о һала ҝәтириб чыхарыб ки, бир ҝеҹәнин ичиндә онун әһалиси Ахырзаманын нә олдуғуну өз ҝөзләри илә ҝөрә билди! Бакынын бәзи мүстәгил журналистләри бу һадисәни тәһлил едәрәк, “Бах будур реал Азәрбајҹан!” дејә һарај галдырырлар! Мән исә онларын ардынҹа белә дејирәм: бах будур Илһам Әлиевин илләрлә дүнјаја ҹар чәкдији “аналогсуз Азәрбајҹан”!
Амма, бүтүн бунлара бахмајараг, јухарыда дедикләрим Азәрбајҹанын башынын үстүнү алмыш бөјүк фәлакәтин, даһа доғрусу, Илһам Әлијевин мәним доғма вәтәним үчүн һазырладығы фаҹиәнин анҹаг кичик бир һиссәсидир! Бәс ән бөјүк фаҹиә нәдәдир? Диггәт етдинизсә, Минҝәчевир су-електрик стансијасында баш вермиш гәза Азәрбајҹан игтидарыны бәрк вәлвәләјә вә тәлатүмә салды! Бүтүн бу ҝүнләр әрзиндә һөкумәтин информасија ресурслары бир-биринин ардынҹа әһалини паникаја ујмамаға чағырыр, ҝуја гәзанын истиснасыз олараг һаванын ифрат дәрәҹәдә гызмасы вә електрик енержисиндән истифадәнин ҝөзләнилмәдән артмасы илә әлагәләндирмәклә, ҹамааты сакитләшдирмәјә чағырырдылар. Әҹаба, јајын бу истисиндә әһали електрик енержисиндән нијә нормадан артыг истифадә етмәлијди? Ахы адәтән илин сојуг вахтларында ҹамаат електрик енержисиндән чох истифадә едир ки, Илһам Әлијевин газ чәкмәдији јашајыш мәскәнләриндә сојугдан донмасынлар! Сонра да һөкумәт иддиа едир ки, ҝуја сон илләрдә өлкәнин енержи системинин тәзәләнмәсинә 4 милјард доллар пул гојулуб. Онлардан сорушмаг лазымдыр ки, бу гәдәр пул гојулубса, бәс онда онун нәтиҹәси һаны? Бурадан белә мәлум олур ки, һәмин пуллар бүдҹәдән бу мәгсәдлә ајрылса да, әслиндә Илһам Әлијевин ҹибинә ахыб!
Даһа сонра, Әлијевләр мәним доғма вәтәнимдә һакимијјәти зорла гәсб етдикдән сонра кечән 25 илдә илк дәфәдир ки, Президент Администрасијасы әһалијә хүсуси мүраҹиәт едәрәк, ҝуја һәр шејин нәзарәт алтында олдуғуну билдирир, ҝәләҹәкдә дә онлары мүнтәзәм мәлуматландыраҹағыны билдирир! Хејир ола, нә вахтдан бәри Илһам Әлијев өлкәдә баш верән просесләр һаггында өлкә әһалисинә бу ҹүр мүраҹиәт едир вә ону мәлуматландырыр? Шәхсән мәнә белә ҝәлир ки, бу гәзада һаванын температурунун ифрат дәрәҹәдә галхмасы вә енержијә тәлабатын артмасы анҹаг бир бәһанәдир! Ахы биринҹи дәфә дејилдир ки, Азәрбајҹанда һаванын температуру бу ҹүр галхыр! Мадам беләдирсә, бәс онда әввәлки илләрдә Минҝәчевир су-електрик стансијасы һәмин истиләрә нијә дөзүрдү, амма инди бирдән-бирә дөзмәди? Јох, мәним әзиз халгым, бунлар һамысы бәһанәдир!
Мән әминәм ки, бу гәза ермәниләрин 26 ијун һәрби парадына, орада Илһам Әлијевин нөвбәти сәрсәм саваш бәјанатларына чох кичик бир ҹавабыдыр! Бунунла да ермәниләр Илһам Әлијевә нүмајиш етдирдиләр ки, һәр ан Азәрбајҹанда Ахырзаман тәшкил едә биләрләр! Илһам Әлијеви тәлатүмә салан мәһз бу “ермәни бармағыдыр”! Өзүнүз ҝөзәл баша дүшүрсүнүз ки, Азәрбајҹан һөкумәти бу гәзанын мәһз ермәниләрлә бағлы олдуғуну етираф етсә, онда онсуз да диләнчи јашајышдан вә мәмур өзбашыналығындан чохдан боғаза јығылмыш әһалинин ҝүнбәҝүн артмагда олан етираз далғасынын гаршысыны һеч вәҹһлә ала билмәз! Ермәниләр бунунла да Илһам Әлијевә сүбут етдиләр ки, әҝәр Гарабағда мүһарибә башланса, онда Азәрбајҹан бир анын ичиндә мәһв олаҹагдыр! Белә јердә дејирләр ки, башгасынын дәлисинә бахыб ҝүләрләр, амма өз дәлиләрин сәнә анҹаг бәдбәхтлик ҝәтирәр! Бу дәли-бамбылы Илһам Әлијев 15 илди президентдир, һәлә инди билиб ки, сән демә һәтта Азәрбајҹанын пајтахты Бакынын хәстәханаларында да електрик енержиси верән еһтијат ҝенераторлар јох имиш! Бах бу јердә дејибләр ки, бәла бәла үстүндән ҝәлмәсә, бир бәлаја нә вар ки?! Тәсадүфи дејилдир ки, мәһз һәмин о Ахырзаман ҝүнләриндә Илһам Әлијевин күрд кланынын нүфузлу нүмајәндәләриндән биринә, Ҝәнҹәнин мүтләг һакими Елмар Вәлијевә суи-гәсд олду! Бүтүн бунлар бамбашга мәтләбләрдән хәбәр верир! Амма бу һәлә һарасыдыр?! Нә гәдәр Илһам Әлијев кими бир дәли вә ағылсыз Азәрбајҹанда президент күрсүсүндә отуруб, мәним доғма Вәтәними һәлә чох бәлалар ҝөзләјир! Мән Талышстан Милли телевизијасынын екранындан нечә илләрдир бүтүн бунлары сизләрә дејирәм, чох истәјирәм ки, сиз өз башыныза чарә гыласыныз, амма чохларыныз мәнә ҝүлүр, истеһза едир, мәни әлә салыр, бәзиләриниз исә һәтта тәһгир едирсиниз! Һеч шүбһәм јохдур ки, о гаранлыг зүлмәтдә јашадығыныз ҝүнләрдә араларынызда чохлары мәним вахтында дедијим сөзләри, галдырдығым һәјаҹан тәбилини дә јада салмыш олар!
Амма мәним мәгсәдим бу верилишдә Ахырзаманы өз ҝөзләри илә ҝөрмүш Азәрбајҹан һаггында данышмаг дејил. Мәгсәдим Илһам Әлијевин јени бир “дәли јығынҹағы” һаггындадыр. Амма һәлә әсас мәтләбимә кечмәмишдән, хатырладым ки, ијунун 26-да Илһам өз дәлиләрини јығмышды мејдана, милјардларын һесабына алдығы дәмир-дүмүрү дүнјаја нүмајиш етдирирди, бир нечә ҝүн әввәл дә ҝенишмигјаслы һәрби тәлимләрә башлады. Мүдафиә назири Закир Һәсәнов зәррә гәдәр дә утанмадан бәјан етди ки, бу тәлимләрдә мәгсәд Азәрбајҹан ордусунун һәрби гүдрәтини ермәниләрә нүмајиш етдирмәкдир!
Бу дәлиләр баша дүшмүр вә дүшмәк дә истәмирләр ки, дөвләтин ҝүҹү вә гүдрәти онун һәрби техникасы вә силаһы илә өлчүлмүр! Бир ҝеҹәнин ичиндә гаранлыг зүлмәтә гапыла билән бир дөвләт һансы һәрби гүдрәтдән дәм вура биләр? Онлар билмирләр ки, о дөвләт ҝүҹлү вә гүдрәтлидир ки, онун торпағында дүнјаја ҝөз ачан көрпәләр һәлә ҝөз ачмаға имкан тапмамыш өлмүр, орада јашајан ҹаван ҝәлинләр өз көрпә ушагларына гарын долусу јемәк верә билир, кишиләр ахшам евә ҝәләндә әли зәнбилли ҝәлир, өз аиләсинә лазым олан әрзағы ҝәтирә билир, гоҹасы вә гарысы алдығы пенсија илә аз-чох бабат өмүр сүрә билир, психоложи диспансерләрдә онларла хәстә бир ҝеҹә әрзиндә јанғындан јаныб күл олмур, орада бир һарын кланын үзвләри вә онун јахынлары ҹамааты сојуб-таламыр, мәмурлары һәтта даландары да ишә ҝөтүрәндә, ондан ән азы алты ајлыг әмәк һаггы мәбләғиндә габагҹадан рүшвәт алмыр, о дөвләтин әдаләтли мәһкәмәси вә һүгуг мүһафизә органлары вар, о дөвләтин хүсуси хидмәт органларынын иши-ҝүҹү өз вәтәндашларыны тәгиб етмир, өлкәјә ҝәлән хариҹи туристләрдән һәр аддымбашы шәхсијјәт вәсигәси тәләб олунмур!
Амма бүтүн бунлара бахмајараг, өзүнүз јахшы билирсиниз ки, Илһам Әлијевә Азәрбајҹанда өз башына јығдығы дәлиләри чох заман она азлыг едир. Она ҝөрә дә о, дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә јашајан өзү кими дәлиләри дә вахташыры Бакыја јығыр, онлары бәс дејинҹә једирдиб-ичирдир, Азәрбајҹанын ҝәзмәли вә ҝөрмәли јерләринә ҝәздирир, һәлә ҝедәндә дә онларын ҹибләринә күлли мигдарда пул гојур ки, јашадыглары мәмләкәтләрдә ону тәрифләмәји јаддан чыхармасынлар! Өтән һәфтә о ҹүр јени бир дәли јығынҹағы Москвадан Азәрбајҹана ҝәлмишди. Мән сизләрә онлар һаггында данышмаг истәјирәм. Данышмаг истәјирәм ки, онлар нијә ҝәлмишди, нәләр дедиләр вә ән башлыҹасы исә, онларын бу јығынҹағынын Азәрбајҹан дөвләтинә вә онун әһалисинә нә хејри вә зијаны вардыр?
Мәним әзизләрим! Сизләрә хатырладым ки, Бакыда өтән һәфтә “Бакы вә Москва арасында ҝеосијаси ох: Азәрбајҹан Русијанын Ҹәнуби Гафгазда јеҝанә мүттәфигидир” мөвзусунда конфранс кечирилди. Русија Дөвләт Думасынын депутатлары Дмитри Савелјев, Алексеј Језубов, Бејнәлхалг Аврасија һәрәкатынын сәдри Александр Дугин, журналист Максим Шевченко, һәрби експерт Игор Коротченков вә башгалары ора дәвәт олунмушдулар. Конфранс иштиракчылары Ләләтәпәдә вә Ҹоҹуг Мәрҹанлы кәндиндә олмуш, орада әскәрләрлә ҝөрүшмүшдүләр.
Мән бурада сизләрә һәмин конфранс һаггында һәртәрәфли данышмаг фикриндә дејиләм. Чүнки билирәм ки, мараглананлар конфрансда едилән чыхышлар вә верилән бәјанатлары өзләри мәтбуатдан охујублар. Мән сизләрә Бакы мәтбуатында јазылмајан вә һеч вахт јазылмајаҹаг ҝизлинләр һаггында мәлумат вермәк истәјирәм ки, биләсиниз нәләр баш верир?
Биринҹиси, конфрансын адындан башламаг истәјирәм. Јухарыда гејд етдијим кими, конфранс белә адланырды: “Бакы вә Москва арасында ҝеосијаси ох: Азәрбајҹан Русијанын Ҹәнуби Гафгазда јеҝанә мүттәфигидир”. Һеч шүбһәниз олмасын ки, бу ады Бакыда фикирләшибләр. Өзүнүз јахшы билирсиниз ки, сон илләр әрзиндә рәсми Бакы вә онун тәблиғатчылары һәр васитә илә Русија илә Ермәнистанын арасыны вурмаға вә өзүнү “јеҝанә мүттәфиг” гисминдә Москваја һәр васитә илә сырымаға чалышыр! Илһам Әлијевин бу ишдә јеҝанә бир мәгсәди вардыр. О истәјир ки, биртәһәр Москваны дилә тутуб, ону Ермәнистандан ајырсын вә беләликлә дә Гарабағы ҝери гајтарсын, сонра да Русијаја “давај до свиданија!” десин! Амма Москвада отуранлар да онун билдији гәдәр авам дејилдирләр, онлар јахшы билирләр ки, Илһамын торбасында һансы пишик вар! Она ҝөрә дә, мәним әзиз һәмвәтәнләрим, инанын мәнә, Москва илә Бакы арасында һеч бир ҝеосијаси ох јохдур вә ола да билмәз!
Һәм дә бунун әсас сәбәби анҹаг Ермәнистанын Русија илә стратежи мүттәфиг олмасы дејил, ҝүнаһын чоху мәһз Илһам Әлијевин өзүндә вә онун һәјата кечирдији ағылсыз сијасәтдәдир! Русијада чох ҝөзәл билирләр ки, Азәрбајҹан өз пантүркчү сијасәти илә һеч вахт Русијаја дост ола билмәз! Бүтүн бу мәсәләләр һаггында мән сон илләрдә сизләрә әтрафлы мәлумат вермишәм. Ким онлара гулаг асмајыбса, онда зәһмәт олмаса, бизим верилишләрә бир даһа диггәтлә гулаг асын, онда чох мәтләбләр сизләрә бәлли олар! Бу, мәсәләнин биринҹи тәрәфи.
Мәсәләнин икинҹи тәрәфи ҝуја Азәрбајҹанын Русијанын Гафгазда јеҝанә мүттәфиги олмасы илә бағлы пуч вә мәнасыз, һеч бир реал әсасы олмајан вә јалныз мәним әзиз халгымы алдатмаға хидмәт едән иддиа илә бағлыдыр. Ҝәлин, сонадәк објектив олаг, мәним әзизләрим! Ахы тәгрибән сон 30 иллик мүстәгиллик дөнәминдә Азәрбајҹанын рәсми дөвләт идеолоҝијасы вә тарихшүнаслығы Русијаны даим “Азәрбајҹанын дүшмәни” елан едиб! Башга мәсәләләри һәлә гојурам бир тәрәфә, бирҹә ону дејим ки, Илһам Әлијев һөкумәти утаныб-гызармадан дүнјаја ҹар чәкир ки, ҝуја ермәниләр Гарабағы Русијанын көмәји илә ишғал едибләр!
Һәлә орасыны демирәм ки, бу ермәниләр мин илләрдән бәри Гарабағда јашаја, онун әзәли саһибләри вә сакинләри ола-ола, неҹә өз вәтәнини “ишғал едә” биләрдиләр? Ахы онлар өз вәтәнини түркләрин вә Азәрбајҹанын ишғалындан азад едибләр! Һәм дә бу мәгсәдә чатмагда Русијанын онлара етдији көмәк, Москванын Азәрбајҹана етдији јардымдан гат-гат аз олмушдур! Буна әмин олмаг үчүн кечмиш Шаумјан кәнд рајонунда Ајаз  Мүтәллибовун вахтында һәјата кечирилмиш “Һәлгә” әмәлијјатыны јада салын! Мәһз рус гошунларынын мүстәсна көмәји вә јардымы сајәсиндә, онда Азәрбајҹан Гарабағын бу парчасыны ермәниләрдән тәмизләди вә фактики ораны јенидән ишғал етди! Азәрбајҹанда чохлары  һәлә дә билмир ки, Ајаз Мүтәллибовун һакимијјәтдән говулмасынын бир сәбәби дә мәһз бунунла бағлы иди! Чүнки әҝәр Ајаз бу ҹүр давам етсәјди, инди чохдан Гарабағ мәсәләси бәлкә дә Азәрбајҹанын хејринә һәлл олунмушду! Бәли, Азәрбајҹанын хејринә һәлл олунмушду! Бәс нијә һәлл олунмады? Чүнки әҝәр белә олсајды, онда Һејдәр Әлијев һеч вахт Азәрбајҹан тахт-таҹына саһиб ола вә Азәрбајҹаны тәкрар ишғал едә билмәзди! Она ҝөрә дә торпагларын ермәниләрдән тәмизләнмәси нә Һејдәрә, нә дә онун нахчыванлы-јераз-күрд кланына сәрф етмирди! Она ҝөрә дә онлар Ајаз Мүтәллибову һакимијјәтдән девирдиләр вә сонра һакимијјәти гәсб етдиләр!
Бу һагда чох даныша биләрәм. Амма мәтләбдән узаг дүшмәк истәмирәм. Мәтләб исә будур ки, бүтүн бу илләр әрзиндә “Гарабағы ишғал едән Русијадыр” дејә бар-бар бағыран Илһам Әлијев инди неҹә дејә биләр ки, сән демә, “Азәрбајҹан Гафгазда Русијанын јеҝанә мүттәфигидир”? Лап дејәк ки, бу дәли-бамбылы Илһам Әлијев буну дејә биләр! Амма онун демәји илә иш битмир ахы! Әҝәр Русија рәһбәрлији буну демәсә, онда Илһам гој сәһрада галыб дәлиҹәсинә өз Лејлисинә мәдһијјәләр јағдыран, ону вәсф едән Мәҹнун кими һа гышгырсын, бунун хејри нәдир?
Она ҝөрә дә сизләри архајын едирәм ки, Азәрбајҹан Гафгазда Русијанын нәинки јеҝанә, һәтта ади мүттәфиги дә дејил!
Бу јердә соруша биләрсиниз ки, бәс Русијадан ҝәлмиш о дәлиләрин дедикләри неҹә олсун? Ај башыныза дөнүм, әввәла, “Русијадан ҝәлмиш” јох, “Русијадан бөјүк мәбләғдә пулун һесабына ҝәтирилмиш» дејин! Өзүнүз билирсиниз ки, инди јајды, ҹамаат һамысы өз истираһәтиндәдир! Руслар да ки өз јемәк-ичмәјинә, истираһәтинә јахшы бахан адамларды! Јајын бу ҹырһаҹырында әҝәр Бакыдан онлара дејирләрсә ки, ҝәлин бурада Илһамын шәнинә бир нечә кәлмә дејин, Ләләтәпәјә галхын, Ҹоҹуг Мәрҹанлыја баш чәкин, әвәзиндә сизин вә аилә үзвләринизин дүнјанын истәнилән курортунда шаһлара лајиг истираһәтинизи тәмин едирик, онда һәмин шәхсләрин башына ат тәпмәјиб ки, о тәклифдән имтина етсинләр? Үстәлик, о адамлар чох јахшы билирләр ки, онларын Бакыда дедији сөзләрин Русијанын рәсми дөвләт сијасәтинә бир дары тохуму гәдәр аидијјаты јохдур вә бу сөзләрә ҝөрә һөкумәт онлара ҝөзүн үстә гашын вар демәз!
Һәм дә диггәт етсәниз, ҝөрәрсиниз ки о москвалы дәлиләр өз бәјанатларында бирмәналы шәкилдә “Азәрбајҹан Русијанын стратежи тәрәфдашыдыр” дејирдиләр, амма “стратежи мүттәфиг” ифадәсини исә анҹаг вә анҹаг гејри-рәсми ҝөрүшләрдә, неҹә дејәрләр, “пәрдә архасында” дејирдиләр ки, лазым ҝәләндә журналистләрин онларын сөзләрини тәһриф етдикләрини иддиа едә билсинләр! Амма һәтта белә тәсәввүр едәк ки, онлар “стратежи мүттәфиг” дејибләр, нә олсун, бунунла Азәрбајҹан Русијанын стратежи мүттәфиги олмур ки! Чүнки бунун һәгигәтән белә олдуғуну Русијанын дөвләт башчысы дүнјаја бәјан етмәлидир ки, онун доғрудан да белә олдуғу мәлум олсун! Бу ҝүн үчүн һәгигәт бундан ибарәтдир ки, Русијанын дөвләт башчысы анҹаг Ермәнистаны Русијанын Гафгазда стратежи мүттәфиги кими таныјыр вә буну да даим тәсдиг едир, Азәрбајҹаны исә “стратежи тәрәфдар” һесаб едир, јәни демәк истәјир ки, биз Азәрбајҹанла анҹаг алыш-вериш едә биләр, она силаһ сата, ондан да памидор-хијар ала биләрик, чүнки Азәрбајҹанын Русијаја сатмаг үчүн башга һеч нәји јохдур!
Беләликлә, бир даһа ајдын олур ки, Илһам Әлијевин нөвбәти дәли јығынҹағы бир даһа мәним әзиз һәмвәтәнләримин башыны алдатмаг мәгсәди ҝүдүрдү! Бунунла Илһам мәһз сизләрә – мәним әзиз халгыма демәк истәјирди ки, ҝуја Русија да онунла мүттәфигдир вә онун көмәји илә биз Гарабағы ҝери аларыг! Ај алды һа!
Нијә дејирәм “ај алды һа”? Һәмин о бәднам конфрансда иштирак едәрәк, Гарабағын ҝуја Азәрбајҹан торпағы олмасы һаггында ағыз долусу данышанлардан бири, узун илләрдән бәри Илһам Әлијевин “штатданкәнар тәблиғатчысы” гисминдә күлли мигдарда пуллар алан, бу јај үчүн дә өз истираһәтини тәмин етмиш Максим Шевченко башга бир мәтбуат конфрансында бу һагда ҝөрүн нәләр дејир! О дејир ки, Азәрбајҹан үчүн Гарабағда мүһарибәнин һеч бир перспективи јохдур! Бүтүн башга амилләрлә јанашы, Шевченко хүсуси вурғулајыр ки, мүһарибә башланаҹағы тәгдирдә, “Азәрбајҹанда, шүбһәсиз, сепаратчы амилләр – ләзҝи, талыш, аварларын мүбаризәси аловланаҹағы, даһа сонра Азәрбајҹанын һаким елитасынын дахилиндә күрд-түрк, күрд-азәрбајҹанлы зиддијјәтләринин ҝүҹләнәҹәји шүбһәсиздир! Биз артыг индинин өзүндә бүтүн бунлары мүшаһидә едирик”.
Шевченко ону да вурғулады ки, Ермәнистанда стратежи објект гисминдә бир дәнә атом електрик стансијасы олдуғу һалда, Азәрбајҹанда онларла белә стратежи објект вар ки, мүһарибә башланаҹағы тәгдирдә онларын һәр бири ермәни һүҹумларына мәруз гала биләр. Шевченко дејир ки, Азәрбајҹан бир һәфтәдән артыг интенсив мүһарибә апара билмәз!
Әҝәр биз јухарыда сөһбәт етдијимиз Минҝәчевир фәлакәтини бир даһа ҝөзләримиз гаршысына ҝәтирсәк, онда әмин ола биләрик ки, мүһарибә башланса, Азәрбајҹанын бир нечә ҝүн әрзиндә чөкмәси еһтималы һәддиндән артыг бөјүкдүр!
Бүтүн бунлары билә-билә, ҝөрүн Илһам Әлијевин өзү кими дәли-бамбылы вә јалтаг тәблиғатчылары мәним әзиз халгымы јенә дә алдатмаг истәјирләр! О кечәл Тофиг Аббасов бу ҝүнләрдә јазыр ки, Ермәнистанын ҝәләҹәји илә бағлы бөјүк мүәммалар вар. Һәрби-сијаси рәһбәрлик, хунта әлиндән ҝәләни едир ки, ермәни халгынын мүгәддәраты онун ихтијарында галсын. Инсанлары алдадыб хофда сахласынлар. Һәмчинин милитарист нијјәтләрини ҝерчәкләшдирсинләр. Ермәнистан рәһбәрлији һәгигәтә арха чевирди. Әҝәр Сәркисјан сон 10 илдә үзүнү реаллыға чевирсәјди, һәгигәти ҝөрсәјди, анлајарды ки, вәзијјәт писдән дә писдир”!
Паһ атоннан сәнин, ај кечәл! Ајә, сиз нә һәјасыз адамсыз?! Азәрбајҹан Ахырзаман јашајыр, амма бу јалтаг Ермәнистанда вәзијјәтин писдән дә пис олдуғуну дејир! Мәним үчүн шәхсән Ермәнистанда вәзијјәтин јахшы ја пис олмасынын зәррә гәдәр дә әһәмијјәти јохдур! Мәним үчүн өнәмли одур ки, Илһам Әлијев вә онун бу ҹүр јалтаг тәблиғатчыларынын сајәсиндә мәним вәтәним Азәрбајҹан дүнја хәритәсиндән јох олмаг тәһлүкәси илә үзбәүз дуруб! Бејнәлхаг һүгуг үзрә профессор Фәрһад Меһдијев дә халга мүраҹиәт едир ки, “ҝәлин, дөвләтә көмәк едәк”! Амма демир ки, бәс бу дөвләт мәним халгыма нә вахт көмәк едәҹәк? Башга бир јалтаг депутат Муса Гасымлы да дејир ки, “бу гәзадан сонра президент јени шанлы сәһифәләр јазаҹаг!” Бу бәдбәхт кечәл дә анламыр ки, Илһам Әлијевин гәләми долларын шәклини чәкмәкдән башга һеч бир сәһифә јаза билмир!
Мәним әзизләрим! Минҝәчевир Истилик електрик стансијасында гәзалар бир-биринин ардынҹа һәлә баш вермәкдәдир, амма Илһам Әлијев өз мәмурларына гышгырыр ки, ҝүнаһкарлары ҹәзаландыраҹам! Даһа ганмыр ки, ән бөјүк ҝүнаһкар онун өзүдүр вә мәним әзиз халгым јахын заманларда онун өзүнү вә кланыны елә ҹәзаландыраҹаг ки, Гәззафинин вә Сәддам Һүсејнин фаҹиәси онларын јанында јалан олаҹаг!
Саламат галын! Аллаһ аманында!
Илһамә Ҹәфәрзадә

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=473&v=crhD1CVynnk

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>