«

»

Июн 15

Илһамә Ҹәфәрзадә неҹә «талыш» олду

Әзиз достлар! Мәним буҝүнкү чыхышым Талышстан Милли Телевизијасы Түрк дилиндә верилишләр редаксијасынын апарыҹысы ханым Илһамә Ҹәфәрзадәнин сон вахтлар Азәрбајҹаннын һөкумәтјөнлү мәтбуатында ҹошғун мүзакирә олунан шәхсијјәти мәсәләсинә һәср олунуб. Сон ики һәфтә әрзиндә мән бу мәсәләни диггәтлә өјрәндим вә мәндә сизинлә бурда пајлашмаг истәдијим хејли мараглы мүшаһидәләр топланды. Сағ олсун Талышстан Милли Телевизијасынын (ТМТ) рәһбәрлији ки, сизинлә һәмсөһбәт олмаг үчүн телеканалын ефирини мәнә вермәјә лүтфкарлыгла разы олду!
Бах, белә… Мән мүасир Азәрбајҹан республикасынын көклү халгларынын, илк нөвбәдә талышларын милли ојанышында ТМТ-нин дәфәләрлә сизләрә данышмышам вә јазмышам. Нечә дәфәләрлә белә бир факты гејд етмишәм ки, ТМТ бу ҝүн Домокл гылынҹы кими Азәрбајҹанын башы үстүндә асылмыш бир силаһа бәнзәјир. Нијә? Чүнки бу канал, бәлкә дә, јеҝанә интернет-каналдыр ки, биринҹиси, һәсәд апарыласы бир ардыҹыллыгла тәгрибән сон 4 ил әрзиндә сизләрлә ҝөрүшә ҝәлир, икинҹиси, Азәрбајҹанда милләтләрарасы мүнасибәтләр үзрә мүтәфәккирләрин биринин дәгиг ифадәси илә десәк, ТМТ-нин һәр бурахылышы ајрыҹа бир әл ишидир, тәк-тәк сатылан малдыр вә онларын һәр бири елмин бүтүн ганунларыны, иҹтимаи инкишафын ганунаујғунлугларыны вә Азәрбајҹанын, һәм дә регионун сијаси реаллыгларыны нәзәрә алмагла һазырланыр. Нәһајәт, үчүнҹүсү, ТМТ Азәрбајҹанда мәҹбури јашамагда, даими милли зүлм вә әсарәт алтында олан талышларын вә диҝәр көклү халгларын әсл арзу вә истәкләрини ифадә едир. Бу каналын һазырладығы бүтүн верилишләр ҝүн кими ајдын һәгигәтдир, мүәллифләр һеч нәји өзүндән ујдурмур, сахтакарлыг етмир вә јалан демирләр! Бу гәшәнҝ лајиһәнин илһамвериҹиләри вә мүәллифләри сонсуз билик, тәҹрүбә саһиби олмагла јанашы, һәм дә талыш милли шүурунун әсл дашыјыҹылары вә өз халгынын азадлыг ишинә садиг, ону пантүркчүлүк зүлмүндән тезликлә азад етмәјин гаты тәрәфдары олан шәхсләрдир.
Она ҝөрә дә ТМТ бу гәдәр гыса мүддәт әрзиндә Талыш милли-азадлыг савашынын әсас зәрбә гүввәсинә чеврилмишдир. Бу ҝүн ТМТ, “Азад Талышстан” порталы (http://freetalyshistan.com/) илә јанашы, талышларын иҹтимаи-сијаси фикринин ферментасијасы мејданына, талыш халгынын чохәсрлик арзуларынын ҹәмләшдији мәркәзә дөнмүшдүр. Азәрбајҹанын там әсарәти алтында јашајан тәгрибән 2 милјонлүг талыш халгы ТМТ-јә өз хилас јери, арзу вә илһам мәнбәји кими бахыр!
Тамамилә тәбии вә ағлабатан ишдир ки, Азәрбајҹанын хүсуси хидмәт органлары вә тәблиғат машыны, јери ҝәлмишкән, һеч бир хариҹи гарышығы вә мараглы үчүнҹү тәрәфин иштиракы олмајан бу лајиһә ортаја чыхан ҝүндән ҝеҹә-ҝүндүз ја бу каналы, һәм дә һәр васитә илә ја тамамилә мәһв етмәјә, ја да ҝөздән слмаға чалышырлар. Әламәтдар вә симтоматик һалдыр ки, илк 2-3 ил әрзиндә Азәрбајҹан игтидары ТМТ-нин адыны садәҹә чәкмәмәклә өз ишини битмиш һесаб едирди. Һамыја чох ҹидди тапшырылмышды ки, күтләви информасија васитәләриндә ТМТ-нин ады һеч бир формада чәкилмәсин! Амма буна зәрурәт јарандыгда, мәтбуат нүмајәндәләри “бу јахынларда сосиал шәбәкәләрдә пејда олмуш һансыса бир видео-чархы” хатырламагла кифајәтләнирдиләр. Амма, ҝөрүнүр, заман артыг дәјишиб, ТМТ-нин өз-өзүнә арадан галхаҹағына, онун идеоложи ҹәһәтдән түкәнәҹәјинә вә һансыса халис техники сәбәбләрә ҝөрә бағланаҹағына Бакынын бәсләдији үмидләр артыг өзүнү доғрултмур. Әксинә, ТМТ ҝүндән-ҝүнә даһа да ҝүҹләнир, даһа бөјүк јүксәкликләри фәтһ едир. Даһа дәгиг десәк, ТМТ бу ҝүн артыг бренд олуб! Азәрбајҹанда ҝедән милли вә сијаси просесләрә аз-чох ҹәлб олунан надир адам тапылар ки, ТМТ-нин варлығындан хәбәрсиздир вә онун верилишләрини изләмәмиш олсун.
Дүнјада елә бир талыш, һәлә диҝәр көклү халгларын нүмајәндәләрини демирәм, јохдур ки, о бу верилишләрә һеч олмаса бир дәфә бахмамыш олсун! Тәәҹҹүблү дејилдир ки, бу телевизијанын тематикасы һәмчинин ләзҝиләри, аварлары вә татлары да әһатә едир. Она ҝөрә дә Азәрбајҹанын тәблиғат машыны инди һүҹума кечәрәк, хәнҹәр давасы режиминдә там бир патрон дарағыны ТМТ истигамәтиндә бошалтмаға мәҹбур олмушдур. Бәс онлар нәдән башламалы олмушлар? Әлбәттә, кимин ким олмасыны ајдынлашдырмагдан!  ТМТ верилишләрини диггәтлә тәһлил етмәк, ҹидди аргументләрлә онун дәлилләрини вә апардығы тәһлили тәкзиб етмәк әвәзинә, Азәрбајҹан һөкумәтинин тәблиғатчылары каналын бәзи нүмајәндәләрини вә ишчиләрини мүмкүн гәдәр ҝөздән салмаг јолуну тутдулар! Ејни вахтда Азәрбајҹан һөкумәтинин — Day.az, Azpolitica вә Milli.az сајтларында рус вә түрк дилләриндә “Ермәни Маријетта неҹә сахта Илһамә олду?” тәмтәраглы башлығы алтында јазылар пејда олду. Мәтнләрин рус версијасында сөһбәт ТМТ-нин түрк дилиндә верилишләрин апарыҹысы ханым Илһамә Ҹәфәрзадә һаггында ҝедир. Даһа ҝениш јазылмыш түрк дилли мәтнә исә сон ики ил әрзиндә үмумијјәтлә ТМТ-дә чалышмајан Забил Мәһәррәмовун адыны да әлавә едибләр! Мүәллифләр һәдсиз бир севинҹлә иддиа едирләр ки, ҝуја Илһамә Ҹәфәрзадә үмумијјәтлә талыш дејил, Маријетта Вартанјан адында бир ермәнидир.
Бурадаҹа ики әҹаиб мәгам ортаја чыхыр. Биринҹиси, мән ТМТ-нин даими тамашачысы олдуғумдан, билирәм ки, бу каналда һеч вахт дејилмәјиб ки, Илһамә ханым миллијјәтҹә ҝуја талышдыр! О өзү аз гала һәр верилишиндә бәјан едир ки, тат вә күрд гарышығы олан Ҝәнҹәбасарлы түркдүр! Икинҹиси, гејд олунан мәгаләләрин мүәллифләри һансыса бир ҹоғрафи кәшфә илк имза атан бириси кими бөјүк һәвәслә чығыр-бағыр салырлар ки, “ермәни Илһамәнин атасы, сән демә, күрддүр”!
Бу јердә мән сиздән сорушурам: атасы күрд олан бир шәхс миллијјәтҹә неҹә “ермәни” ола биләр, “ермәни аиләсиндә” дүнјаја ҝәлә биләр? Даһа сонра, нә вахтдан бәри Азәрбајҹанда анасы ермәни оланлар бу дөвләтә дүшмән һесаб олунуб? Ахы сизләр јахшы хатырлајырсыныз ки, 11 октјабр 1978-ҹи илдә Јереванда Степан Шаумјанын анадан олмасынын 100-иллијинә һәср олунмуш тәнтәнәли јығынҹагда Һејдәр Әлирза оғлу Әлијев белә демишди: “Мән фәхр едирәм ки, Степан Ҝеорҝијевич Шаумјанын әмдији ејни сүдлә бәсләнмишәм”! Беләдирсә, онда бир даһа сиздән сорушурам: Һејдәр Әлијевин анасы ермәни ола-ола, ону Азәрбајҹанын “улу өндәри” елан етмәк олар, амма Илһамә Ҹәфәрзадәјә телевизија апарыҹысы ишләмәк дә олмаз? Амма һәлә буну да гојурам бир кәнара: Ахы бурасы да һәгигәтдир ки, азәрбајҹанлыларын ичиндә јахшы ахтарсан, мәлум олар ки, онларын чохунда түрк ганы үмумијјәтлә јохдур! Ај мәним азәрбајҹанлы һәмкарларым, сизләр ја татсыныз, ја ләзҝи, ја талыш, ја да ки күрд! Она ҝөрә дә Азәрбајҹанын әсл вәтәнпәрвәр ханымы Илһамә Ҹәфәрзадәдә ҝуја ермәни ганы олдуғуна ҝөрә нәдәсә иттиһам етмәк гаты фашизмдән башга бир шеј дејилдир! Јери ҝәлмишкән, сиз артыг диггәт јетирдиниз ки, Һејдәр Әлијев өз ермәни ганы һаггында садәҹә данышмыр, онунла фәхр едир! Һәм дә онун дедији бу сөзләри мән өзүмдән ујдурмамышам, буну сизләрдән һәр бири өзү дәгигләшдирә биләр!
Даһа бир хырда деталы нәзәринизә чатдырмаг истәјирәм. Мән азәри-түркҹәсинә бәләд дејиләм, амма Османлы түркҹәсини азҹа баша дүшүрәм. Илһамә ханы елә парлаг вә сәмими данышыр ки, адам она һөрмәт етмәјә билмир! Онун һәр бир кәлмәсиндә өз халгына һәдсиз мәһәббәт вә онун талејиндән нараһатлыг һисс олунур. Бүтүн бу мүддәт әрзиндә мән онун дилиндән бир дәнә дә олсун сахта сөз ешитмәмишәм, она ҝөрә дә мән һеч вахт инанмарам ки, Илһамә ханым киминсә диктәси алтында данышыр! Ола билмәз ки, инсан өз инанмадығы бир фикри белә сәмимијјәтлә вә үрәкдән десин! Амма сиз дејирсиниз ки, онун анасы ҝуја ермәнидир. Сизә нә дејим, ај мәним әзиз “вәтәнпәрвәрләрим”! Сизин јериниздә олсајдым, белә бир әмәкдашы һәр васитә илә Азәрбајҹанын истәнилән дөвләт телеканалына ишә дәвәт едәрдим! Онда, бәлкә дә, инсанлар сизә инанардылар. Амма, мән әминәм ки, Илһамә ханым јәгин ки, сизә рәдд ҹавабы верәрди! Чүнки о, Азәрбајҹандакы истибдад режиминә ачыг-ашкар јалан мәдһијјәләр демәјә чәтин разы оларды!
О ки галды һәмин мәтнләрин түрк версијасына, орада дејилир ки, ҝуја Забил Мәһәррәмов ТМТ-нин структурунда 7 нәфәрдән ибарәт там бир група рәһбәрлик едир! Ҝуја она автомобил, һәм дә садәси јох, Ҝеленваҝен, мәнзил вә, белә ҝүман едирәм ки, Азәрбајҹан игтидарынын һәр бир тәблиғатчысына зәрури олан башга шејләр верилиб, амма инди Забил ҝуја Москваја вә үмумијјәтлә Русијаја ҝәлмәкдән горхур. Амма биз билирик ки, Забил Мәһәррәмов өзү дәфәләрлә бәјан етмишдир ки, о, ТМТ-ни тәрк етмиш вә һәм дә бүтүн бу илләр әрзиндә јашадығы Москва шәһәрини тәрк етмәмишдир. Дејә билмәрәм, о бәлкә дә Јереванда олмушдур, амма ону дәгиг дејә биләрәм ки, онун сәфәринин мәгсәди ТМТ-дә ишләмәк олмамышдыр!
Үмумијјәтлә, белә ајдын олур ки, Азәрбајҹан һөкумәтинин тәблиғат машынынын мәнбәләри дә јалан мәлумат верир. Белә олмасајды, онда онлар узун мүддәт әрзиндә Москвада јашајан бир шәхси, башга јердән јох, мәһз Ермәнистан пајтахтындан ефирә чыхан Талыш телевизијасынын апарыҹы илә сәһв салмаздылар!
Бурасы да ҝүн кими бәллидир ки, Забил Мәһәррәмов һеч вахт ТМТ-нин һәр һансы бир структур бөлмәсинин рәһбәри олмајыб, о, бу каналда садәҹә апарыҹы олуб вә онун үчүн јазылмыш мәтнләри, һәм дә, етираф едим ки, хејли пис сәсләндирмишдир!
Мәтндә сонра јазылыб ки, ҝуја З. Мәһәррәмову ҝуја ермәни Voskanapat порталынын мәрһум тәсисчиси вә баш редактору Левон Мелик-Шахназарјан ишә гәбул етмишдир. Бу, Талыш милли-азадлыг савашыны “ермәниләшдирмәк” үчүн едилән һәддиндән артыг примитив, һәм дә илк ҹәһд дејилдир. Бакы чохдан чалышыр ки, талышларын арасында ҝедән сијаси просесләрә анҹаг вә анҹаг ермәни дону ҝејиндирсинләр, ермәниләрин ҝуја бу просесләрдә иштирак етдијинә ҹамааты инандырсынлар. Ҝөркәмли ермәни публисистин адыны бу мәнада хатырлатмаг, шүбһәсиз, Әлијев режиминин бәднам тәблиғатчыларынын Талыш милли-азадлыг савашыны сырф ермәни лајиһәси кими гәләмә вермәк истәјиндән ирәли ҝәлир. Бунунла белә, бу гәшәнҝ канал истиснасыз олараг талыш каналы олуб вә елә дә галмагдадыр! Бу каналда мараглы олан үчүнҹү тәрәф – ермәни, рус ја Иран бармағы һеч вахт олмајыб. Левон Грантовичин исә Азәрбајҹанын көклү халгларынын талејинә биҝанә олмадағы, онларла чох исти вә дост мүнасибәтләрдә олмасы чохларына мәлумдур…
Бу јердә ону да дејим ки, бир гәдәр әввәл Рамин Һәбибов адында бир шәхсин “Талышларсыз Талышстан ТВ јахуд фејк Илһамә Ҹәфәрова” адлы видео-чарх ҝөзүмә саташды. Ҹәнаб Һәбибов әслиндә адларыны чәкдијим сатларда дәрҹ олунмуш мәтни бәзи әлавәләрлә охујур. О ҹүмләдән, бу әлавәләрдән бири ТМТ-нин верилишләринә баханларын сајына аиддир. О, иддиа едир ки, ҝуја ТМТ верилишләринә, һәм дә ҝуја 2018-ҹи ил әрзиндә ҹәми 70-80 нәфәр бахыр.
XXI әсрдә бу бојда ачыг-ашкар јалан кимә лазымдыр? Ахы,  һәр бир шәхс чох асанлыгла бу информасијаны јохлаја вә әмин ола биләр ки, ТМТ програмларынын һәр биринә он минләрлә адам бахыр! Тәкҹә ҹари илин биринҹи јарысында ТМТ програмларына тәкҹә Youtube каналында вә диҝәр сосиал шәбәкәләрдә бир милјондан чох тамашачы бахыб! Даһа сонра, әҝәр ҹәнаб Һәбибовун фикринҹә, ТМТ програмларына һәгигәтән ҹәми 70-80 адам бахырса, онда Азәрбајҹан һөкумәтинин тәблиғат машыны нијә бу ҹүр әл-ајаға дүшүб? Нијә Әлијевин бәднам тәблиғатчылары белә бир фәаллыгла ТМТ верилишләринин гаршысыны алмаг истәјир? Әҝәр бу канал һеч нәдирсә, онда ону раһат бурахмаг сиз тәрәфдән даһа ағыллы иш оларды!
Бу јердә истәрдим ки, өз азәрбајҹанлы һәмкарларыма мүфтә, амма, шүбһәсиз, гијмәтли бир мәсләһәт верим. Ҹәнаблар, әҝәр сиз нәсә јазырсынызса, диггәт мәркәзинизә алдығыныз објекти һеч олмаса јахшыҹа өјрәнин! Ахы Илһамә ханым һарада вә нә вахт дејиб ки, о, ҝуја о, һәгигәтән Һаҹыдыр вә Һәҹҹ зијарәтиндә олуб (һәрчәнд ки, мәним билдијимә ҝөрә, о, Һәҹҹ зијарәтиндә олуб, һәм дә бир нечә дәфә!)? О ки галды ТМТ-нин ефиринә, бурадан һеч вахт “Һаҹыханым” епитети 4 ил әрзиндә һеч вахт дејилмәјиб! Беләдирсә, онда бу, сизин ағылыныза һардан ҝәлиб? Ән башлыҹасы да одур ки, әҝәр сиз һансыса фотошәкилләри мүгајисә едирсинизсә, онда, лүтфән, онлары диггәтлә өјрәнин, онда сиз бәлкә Маријетта Варданјан адында бир гадынын ҝуја Илһамә Ҹәфәрзадә олдуғуну иддиа етмәзсиниз!
Даһа сонра, сизләри јохламаг үчүн, әзиз һәмкарларым, бир мәсәләни дә гејд едим. Сиз даим дејирсиниз ки, Ермәнистан ҝуја сон ҝүнләрини јашајыр, ермәниләр дә ҝуја јохсуллуг ичиндә чүрүјүрләр! Сиз бу тезизси о гәдәр тез-тез сәсләндирирсиниз ки, адама елә ҝәлир ки, о, сизин тәблиғатын аз гала әсас елементидир! Әҝәр һәгигәтән еләдирсә, онда бәс бу “чүүјән вә касыб” Ермәнистан садә вә үмумән һеч нәји илә фәргләнмәјән ади дикторлара машын вә мәнзил бағышлајыр? Әввәл-ахыр бир дүз сөз дејин, һәр сәтирдә өз-өзүнүзү тәкзиб етмәјин! Мән һәлә аз-чох лојаллыг ҝөстәрирәм, сизин ики ил әввәлин реаллыгларыны истифадә етдијинизи демирәм, чүнки бу, сизин һеч дә јүксәк пешәкарлығыныза дәлаләт етмир!
Үмумијјәтлә исә, һәтта Азәрбајҹандакы јазарлар кими ментал мәһдудијјәтләрә о гәдәр дә мәһәл гојмајан вә пешәкарлыг сәвијјәси чох да јүксәк олмајан бир ширкәтин, даһа дәгиг десәм, Азәрбајҹанын хүсуси хидмәт органларынын белә бир мәлум фактдан чәтин хәбәри олмасын ки, Забил Мәһәррәмов артыг чохдан Москвада һансыса видео-чархлар бурахыр, орадан да нитгләрлә чыхышлар едир. Доғрудан да онун һазырда јашадығы јер мәсәләсиндә сәһв едә биләрсиниз? Онун јаланчы “иш јери”, һәмчинин диҝәр фактларла бағлы тамамилә лазымсыз деталлары бу мәтнә әлавә етмәјә еһтијаҹ вардымы? Диггәти бу ҹүр ачыг-ашкар јалан вә гејри-релевант деталлара гәсдән вурғуламырсынызмы? Мәгсәдиниз нәдир? Бурадан ирәли ҝәлән јеҝанә мәнтиги нәтиҹә одур ки, ҝөрүнүр, өз ҹәсусунузу ҝизләтмәјә ҹәһд едирсиниз! Амма буну билин ки, бизим һәр шејдән хәбәримиз вар, буну билин!
Дедикләрими үмумиләшдирәрәк, гејд едә биләрәм ки, Азәрбајҹан һөкумәтинин тәблиғат машынынын бу ҹүр чарпынмасы онун Әлијев режиминин талејинә ҹавабдеһ оланларын һамысынын бәрк горхуја дүшдүјүндән хәбәр верир! Онларын әсарәт алтында сахладығы көклү халгларын ојанышы просеси артыг ҝедир вә онун гаршысыны алмаг гејри-мүмкүндүр! Бу халгарын һамысы јербәјердән ајаға галхыр. Талышлар онларын арасында биринҹиләр сырасындадыр. Сонра сырада ләзҝиләр ҝәлир. Јери ҝәлмишкән, Рамин Һәбибовун нәзәринә чатдырым ки, ТМТ-дә бу јахынларда ҝетмиш “Ләзҝи азадлыг корпусу” адлы һәрби ләзҝи тәшкилатына һәср олунмуш верилишә тәкҹә Јутубда 25 мин, диҝәр сосиал шәбәкәләрдә исә 100 миндән чох адам бахыб! Һеч шәк-шүбһәниз олмасын ки, бу һәлә башланғыҹдыр! Өзүнә һөрмәт гојан журналист үчүн Азәрбајҹан һөкумәти тәблиғат машынынын нөвбәти ујдурмасыны јада салмағы әдәбә сығмајан бир иш һесаб етсәм дә, амма өз милли дөвләтчилијини гурмаг уғрунда талыш һәмкарларымын вә Талышстан вәтәнпәрвәрләринин апардығы амансыз мүбаризәнин ҝүндән-ҝүнә ирәли ҝетмәси һаггында данышмаг мәнә чох хошдур! Азәрбајҹан һөкумәти тәблиғат машынынын истерикасы исә, ола билсин ки, бунун ән ҝөзәл тәсдиги вә сүбутудур!
Һә, аз гала, јадымдан чыхмышды. Бу ҝүн сәһәр евдән чыханда, шәбәкәдә даһа бир видео-чарха раст ҝәлдим. Лјудмила адында кимсә ону шәбәкәјә гојуб. Орада да Илһамә ханымдан сөһбәт ҝедир. Демәк олар ки, јухарыда сизләрә мәлумат вердијим мәтндир, амма бу дәфә данышан гадындыр. Илһамә ханымын ҝуја ермәни ола-ола өзүнү талыш кими гәләмә вермәси, Мәккә зијарәтиндә олмамасы, амма өзүнү Һаҹы кими тәгдим етмәси  кими ачыг-ашкар ҹәфәнҝијјатын ардынҹа, орада иддиа олунур ки, сән демә, ТМТ-ни бир башгасы јох, мәһз Илһамә ханым өзү вә онун, Талыш ләгәбли террорист әри јарадыб! Бир сөзлә, башдан-баша јалан вә аһыл бир ханымын үнванына уҹуз тәһгирләр, вәссәлам! Она гулаг асандан сонра бир даһа әмин олурсан ки, Азәрбајҹан һөкумәтинин тәблиғат машыны, маһијјәт етибарилә, ән алчаг вә мәнфур бәшәри кејфијјәтләрин вә ејибләрин долдуғу үфунәт ији верән бөјүк бир чиркаб борусундан башга бир шеј дејилдир! Садәҹә олараг, рүсвајчылыгдыр! Ај мәним һәмкарларым, бу нә гәләтдир сиз едирсиниз, сизә һеч ајыб дејилми? Бу нә чөрәкдир сиз јејирсиниз? Сиз өз ушагларынызын ҝөзүнә неҹә бахырсыныз? Доғруданмы сизә елә ҝәлир ки, кимсәләр сизә инаныр? Абрыныз-һәјаныз олсун!
Сизләри исә, әзиз тамашачылар, Аллаһа әманәт дејирәм! Саламат галын! Ефиримиздә ҝәлән ҝөрүшләрәдәк!

Источник:https://www.youtube.com/watch?v=xekBDisFs-0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>