«

»

Май 17

Бакы Гарабағы гајтармаг истәјир? Һачан?

Мәним әзиз халгым!
Артыг нечәнҹи дәфәдир сизләрә дејирәм ки, сон ҝүнләрдә Ҝүнеј Гафгазда јашајан демәк олар бүтүн халгларын нәзәрләри гоншу Ермәнистана дикилиб. Орада баш верән мәлум һадисәләр бу халгларын һәр бириндә өзүнә, өз ҝүҹүнә, өзүнү диктатор режимләриндән вә милли-азадлыг әсарәтиндән хилас етмәјә гадир олдуғуна һәдсиз бир инам јарадыб. Амма мәни ән чох севиндирән одур ки, мәним әзиз һәвәтәнләрим ичиндә бир чохлары, Илһам Әлијев тәблиғатынын онлара ашыладығы дүшмәнчилик мүнасибәтинин там әксинә олараг, ермәни халгынын демократија вә азадлыг әзмини там алгышлајыр вә өз халгыны ондан нүмунә ҝөтүрмәјә сәсләјир! Лакин бундан да артыг мәни севиндирән одур ки, һаким елитанын бир сыра нүмајәндәләри Ермәнистан ингилабынын    Азәрбајҹана тәсирсиз өтмәјәҹәјини бүтүн варлығы илә анлајыр вә һөкумәтин сосиал-игтисади сијасәтинә етираз сәсләрини уҹалдыр. Өтән верилишимиздә парламент депутатларынын бәзиләринин өлкәдә маашларын азлығындан шикајәт едәрәк, онлары кәскин сурәтдә артырмағы тәләб етмәләри һаггында сизләрә данышмышдым.
Бурасы да мәлумдур ки, Әлијевин тәблиғат машыны Талышстанын Милли телевизијасынын адыны белә чәкмәсә дә, өзүнү ешитмәзлијә вурса да, әслиндә бизим һәр бир верилишимизи, дедијимиз һәр бир фикри Бакыда аз гала лупа алтында өјрәнир вә дәриндән тәһлил едирләр. Биз буну долајысы да олса, Әлијевин тәблиғатчы журналистләри вә аналитикләринин јазыларында һисс едир вә дујуруг. Буну да билирик ки, верилишләримизин һеч бири рәсми Бакынын реаксијасы олмадан өтүшмүр. Өтән верилишимиз дә бу бахымдан истисна олмады. Ҝөзләнилдији кими, ҝөрүнүр, нахчыванлы депутатлар Гүдрәт Һәсәнгулијев вә Фазил Мустафанын маашларын артырылмасынын ваҹиблији вә парламентин гәбул етдији сосиал ганунларын һөкумәт тәрәфиндән јеринә јетирилмәмәсинә етиразы һаггында сәсләндирдијимиз фикирләр Бакыда ҹидди нараһатлыға сәбәб олуб вә һәмин депутатларла мүвафиг гурумларын “сөһбәти” олуб. Буну долајысы илә Фазил Мустафанын бу ҝүнләрдә вердији даһа бир мүсаһибәдән ҝөрмәк олур.
Һөкумәт нүмајәндәләринин һәмин тәзјигләринә ҹаваб олараг, Фазил Мустафа билдириб ки, “депутатларын әмәг һагларынын нә гәдәр олмасыны мән дәгиг дејә билмәрәм. Бу, беш мин дә, он мин дә ола биләр. Әмәк һаггы арзујла мүәјјән олунмур. Гүдрәт Һәсәнгулијевсә өз чыхышында билдирмишди ки, Азәрбајҹанда әмәк һаглары аздыр. Депутатын маашы 8 мин, Милли Мәҹлис мәдринин маашы 10 мин вә президентин маашы 15 миндирсә, һәкимин дә, мүәллимин дә маашы 5 мин олмалыдыр… Чыхышда мәгсәд о иди ки, әһалинин маашы галхсын. Инсанларын маашы чох ашағыдыр вә бу маашла вә ја тәгаүдлә доланышыг имканына саһиб дејилләр”.  Фазил Мустафа дејиб ки, индики маашла һеч ким долана билмир: “Индики маашла нә мәмур, нә һәким, нә дә мүәллим јашаја биләр. Бир дәфә һәкимә ҝедиб мүајинәдәк кечмәк үчүн 140-150 манат өдәмәлисән. Дәдәләринин гијмәтини үстүнә гојублар. Ајда 170 манат мааш алан мүәллим һәкимә ҝетсә, сабаһа јемәјә чөрәк тапаҹагмы? Буну дүшүнән јохду”.
Мәним әзизләрим! Сиз ҝөзәл баша дүшүрсүнүз ки, бизим бу нахчыванлы депутатларын “гијамына” бүтөв бир верилиш һәср етмәкдә мәгсәдимиз һеч дә гарышгадан фил дүзәлтмәк дејилди! Фазил Мустафа нә гәдәр “бунун һаггында дүшүнән јохду” десә дә, бурасы ҝүн кими ајдындыр ки, мәним јүз минләрлә һәмвәтәним Әлијевләрин һакимијјәт башында олдуғу сон 25 ил әрзиндә һәр ҝүн, һәр саат мәһз бу һагда дүшүнүр, өзүнү вә аиләсини бу гәпик-гуруш маашла неҹә доландырмағын јолларыны ахтарыр! Ахы Азәрбајҹанда һеч ким үчүн сирр дејилдир ки, милјонларла һәмвәтәним өз көрпә ушагларына гарын долусу јемәк вермәк имканындан мәһрумдур! Онлар буну да билирләр ки, белә диләнчи вәзијјәтин јеҝанә сәбәбкары Әлијевләр игтидары вә онларын јахын әтрафыдыр!
Мәним Вәтәнимин сајсыз-һесабсыз сәрвәтләрини талајан бу намәрдләр мәним халгымын һәкиминә, мүәллиминә, мүһәндисинә, тәгаүдчүсүнә вә башгаларына ајда 150-200 манат манаты да вахты-вахтында вермиләр! Неҹә олур ки, һәр һансы бир назир јалныз истефаја ҝөндәриләндән сонра мәлум олур ки, онун милјардларла доллар сәрвәти вар вә о бу сәрвәти мәним халгымдан оғурлајыб? Неҹә олур ки, сосиал сијасәт вә әмәк назири Сәлим Мүслүмов истефаја ҝедәндән сонра мәлум олур ки, онун ики милјард доллар ҹиварында сәрвәти вар, амма јүз минләрлә садә һәмвәтәнимин бир гара гәпији дә јохдур? Она ҝөрә дә дејирәм ки, мәним халгым бүтүн бу илләр әрзиндә һеч нә һаггында јох, анҹаг вә анҹаг алдығы ҹүзи әмәк һаггы илә неҹә доланмағын мүмкүнлүјү һаггында фикирләшир!
Амма дәрд бурасындадыр ки, бүтүн бу илләр әрзиндә Илһам Әлијев шелләнә-шелләнә даим “аналогсуз инкишафдан”, “халгын јүксәк һәјат сәвијјәсиндән”, “халгын Әлијевләрә сонсуз мәһәббәтиндән”, “халгын һөкумәтә сәдагәтиндән”, “халгла игтидар арасында вәһдәтдән” вә саирдән дәм вурур! Бу һәлә бир јана дурсун, Әлијевләрин јахын әтрафы, парламентин депутатлары, рәсми мәтбуат нүмајәндәләри – журналистләр вә политологлар да Илһам Әлијевин дедикләрини тутугушу кими тәкрар едир, әлдән-ајагдан чыхырлар ки, мәним халгымы алдатсынлар, она тәлгин етсинләр ки, ҝуја өлкәдә там әмин-аманлыг вә фираванлыг һөкм сүрүр!
Һөкумәтин телевизија каналлары ҝеҹә-ҝүндүз халгын башыны әјләнҹә, әхлагсызлыг вә бинамуслуг сәһнәләри илә гатараг, онлары инандырмаға чалышырлар ки, Илһам Әлијев бу мәмләкәти ҝуја ҹәннәтмәкан едиб! Нәтиҹәдә мәним әзиз халгым галыб авара-сәрҝәрдан, билмир ки, өз ҝөзү илә ҝөрдүјүнә, өз диләнчи ҝүнүнә, бош сүфрәсинә вә аҹ ушагларына инансын, јохса һөкумәтин телевизија каналларына?! Беләликлә, сон 25 ил әрзиндә мәним Вәтәним Азәрбајҹан вә мәним әзиз халгым санки реал һәјат сүрмүр, бу хараба мәмләкәтдә һамы санки телевизијада јашајыр! Бу ҝүнләрдә Бакы сајтларынын бириндә бу һагда белә јазылмышды: “Памбыға-филана дарашан зијанвериҹи һәшәратларла бағлы фермерләрә хәбәрдарлыг едән Кәнд тәсәррүфаты назирлијинә садә кәнд сакинләри белә ҹаваб верир: “Јазда-јајда пејда олан ади зијанвериҹи һәшәратлардан өзүмүз биртәһәр горунарыг, Аллаһ бизләри һәр ҝүн, јај-гыш ганымызы, бүдҹәмизи соран икиајаглы зијанвериҹи һәшәратлардан горусун!”. Бу о демәкдир ки, мәним халгым өз диләнчи вәзијјәтиндән вә өлкәдә һөкм сүрән коррупсијадан вә мәмур өзбашыналығындан јахшы хәбәрдардыр!
Белә бир шәраитдә парламент депутатларынын әмәк һаггынын азлығы һаггында вердији һәмин бәјанатлар әслиндә Илһам Әлијев һөкумәтинин сосиал-игтисади доктринасыны алт-үст едир, бүтүн дүнјаја сүбут едир ки, онун индијә гәдәр дедикләринин һамысы ағ јаландыр вә Азәрбајҹан әһалиси һәгигәтән диләнчи ҝүнүндәдир! Мәһз бу мәнада биз бу бәјанатлары “депутатларын гијамы” кими гијмәтләндирдик!
Вәзијјәти чәтинләшдирән даһа бир әламәтдар һал бундан ибарәтдир ки, һәмин бәјанатлар мәһз Ермәнистан ингилабы ҝедән ҝүнләрдә верилиб! Бу исә бизә имкан верир ки, там әсасла онларын мәһз һәмин ингилабын тәсири алтында баш вердијини сөјләјәк вә ингилаб далғасынын ҝеҹ-тез Азәрбајҹана да ҝәләҹәјинә олан инамымызы ифадә едәк!
Лакин бурада мәсәлә тәкҹә бизим демәјимизлә баша чатмыр! Әҝәр Илһам Әлијев һөкумәтинин сон ҝүнләрдә атдығы аддымлара, вердији бәјанатлара диггәт јетирсәниз, онда сизә мәлум олар ки, о, бәрк нараһатдыр! Бу нараһатлығы һәм дә Илһамын тәблиғатчыларынын јаздығы мәгалә вә шәрһләр, вердикләри мүсаһибәләр дә бирмәналы шәкилдә тәсдиг едир!  Ҝәлин, бирликдә онларын бәзиләринә диггәт јетирәк.
Сизә хатырладым ки, Ермәнистан һадисәләринин лап әввәлиндән Бакынын рәсми һөкумәт мәтбуаты вә аналитикләри онлары ҝуја «Ермәнистан әһалиси илә гарабағлылар арасында олан кәскин зиддијәтләрин”, “Ермәнистанда һакимијјәт башында олан “Гарабағ кланына” олан нифрәтин”, “Ермәнистаны Гарабағ кланынын зүлмүндән хилас етмәк арзусунун” вә саирин тәзаһүрү кими гијмәтләндирирди. Бунун нәтиҹәси олараг, рәсми Бакы там әсасла әмин олдуғуну билдирирди ки, ҝуја бу һадисәләрин нәтиҹәси она ҝәтириб чыхараҹаг ки, “Јереван ермәниләри Гарабағы јаддан чыхарар”, ону, аз гала, “көнүллү сүрәтдә Азәрбајҹана тәһвил верәҹәкләр”!
Бакыда һеч вәҹһлә анламыр вә анламаг да истәмирдиләр ки, Ермәнистанда давам едән митингләрин әсас сәбәби нә Гарабағ мәсәләси дејил, нә дә гарабағлыларын мәсәләси дејил! Чүнки әввәлки верилишләримизин бириндә сизләрә артыг демишдим ки, ермәниләр бир халгдыр, бир аилә, Азәрбајҹандан фәргли олараг, онларын мәним Вәтәними ишғал етмиш “ҝәлмәси” вә ишғал алтында инләјән “јерлиси” јохдур! Она ҝөрә дә ермәни халгынын истәји өз дөвләтини ҝүҹлү вә гүдрәтли ҝөрмәк, сосиал әдаләт вә виҹданлы, коррупсијадан вә монополијалардан азад һөкумәт гурмагдыр!
Амма ајдын мәсәләдир ки, Илһам Әлијев вә онун әтрафы бу мәсәләни белә дә олдуғу кими мәним халгыма дејә билмәзди! Чүнки мәним халгым да ермәниләрдән нүмунә ҝөтүрәрәк, ејни шејләри Азәрбајҹанда тәләб едә биләрди! Мәһз буна ҝөрә дә чохдан бәри һәр шејин баш-ајаг олдуғу Азәрбајҹанда Ермәнистан олајлары да баш-ајаг шәклиндә мәним халгыма чатдырылырды!
Амма бунун нәтиҹәси нә олду? Ахы дејирләр ки, јалан ајаг тутар, амма јеримәз! Јеримәди дә! Ермәнистанын баш назири сечилдији ҝүнүн ертәси Никол Пашинјан, Илһам Әлијевдән фәргли олараг, хариҹи дөвләтләрә дејил, мәһз Гарабаға сәфәр етди! Һәм дә Азәрбајҹанын вә Илһам Әлијевин аҹығына јох, Гарабағы өз доғма вәтәнинин, гарабағлылары да ермәни халгынын ајрылмаз бир парчасы олдуғу үчүн етди вә бунунла да ермәни халгынын “бир халг — бир аилә” олдуғуну бир даһа бүтүн дүнјаја нүмајиш етдирди!
Мән ҝүман едирәм ки, Пашинјанын Степанакертдә оларкән вердији бәјанатлардан хәбәрдарсыныз. Бир даһа ону хатырладым ки, Илһам Әлијев вә онун әтрафы индијәдәк мәним халгымы алдадараг, она дејибләр ки, ҝуја Гарабағ мәсәләсиндә ермәни тәрәфинин ҝүзәштә ҝетмәмәсинин әсас сәбәби одур ки, һазырда Ермәнистанда һакимијјәт башында отуранлар гарабағлылардыр, Гарабағын азадлығы уғрунда, ону Азәрбајҹандан ајырмаг уғрунда саваш апаранлардыр! Амма Никол Пашинјан бүтүн бунларын ағ јалан олдуғуну сүбут етди! О, гарабағлыларын индијә кими өз дилинә белә ҝәтирмәдији мәсәләләри өнә чәкди!
О деди ки, “Гарабағ мәсәләси әтрафында ҝедән данышыгларда һөкман Степанакерт иштирак етмәлидир”! О деди ки, “Ермәнистан бу данышыгларда өз сөзүнү демәлидир, Арсах исә өз сөзүнү!” Пашинјан деди ки, “Азәрбајҹан Арсахын мүстәгиллијини танымалыдыр, әҝәр танымаса, онда данышыгларын һеч мәнасы јохдур”! Рәсми Бакынын бүтүн үмидләринин әксинә олараг, Пашинјан ҝуја “аҹындан ган гусан ермәни әһалисинин” јох, Ермәнистан вә Арсахын тәһлүкәсизлијини ҝүҹләндирмәк зәрурәтини өн плана чәкди! Пашинјан бәјан етди ки, Арсахын дүнја бирлији тәрәфиндән танынмасы үчүн чалышмаг онун һөкумәтинин биринҹи дәрәҹәли вәзифәси олаҹагдыр! Рәсми Бакынын “Гарабағы азад едәҹәјик” бәјанатына ҹаваб олараг, Пашинјан бәјан етди ки, “Гарабағ чоxдан азад олунуб, ону икинҹи дәфә азад етмәјә һеч бир еһтијаҹ вә зәрурәт јохдур”!
Беләликлә, Илһам Әлијевин бу сон “Пашинјан үмиди” Арсахын дашларына дәјәрәк чилик-чилик олду! Мәлум олду ки, Азәрбајҹанын Гарабағдан өз әлини үзмәк вахты чохдан чатыб!
Она ҝөрә дә Илһам Әлијев мәним халгымын башыны бир даһа алдатмаг мәгсәдилә, өз атасынын нөвбәти јубилејиндә белә бир бәјанатла чыхыш етди: “Азәрбајҹан бајрағы бүтүн ишғал олунмуш әразиләрдә, о ҹүмләдән Шуша вә Ханкәндиндә уҹалдылаҹаг”. Зурначынын зүј тутаны онун јанында олар, дејирләр. Онун көмәкчиси Фуад Әләскәров президентин ардынҹа бәјан етди ки, “Мүасир Азәрбајҹанын әсас уғурларындан бири ҝүҹлү ордунун јарадылмасыдыр. Азәрбајҹан ордусу мүасир силаһларла тәҹһиз олунуб, јүксәк дөјүш һазырлығына маликдир вә Али баш команданын рәһбәрлији алтында ән мүрәккәб вәзифәләри һәлл етмәјә гадирдир. Биз әминик ки, тезликлә Азәрбајҹан бајрағы Шушада вә ҹәми Гарабағ үзәриндә далғаланаҹаг”. Онун да ардынҹа Мүдафиә назири Закир Һәсәнов бүлбүл кими ҹәһ-ҹәһ вурду! О деди ки, “Азәрбајҹан ордусу ҝениш мигјаслы мүһарибәјә һазырдыр”.
Амма, ај мәним әзиз халгым, нә олсун ки, дедиләр? Сөз демәклә бәјәм торпаг гајыдыр? Һәлә буну да гојурам бир кәнара. Сон 15 илдә мәҝәр бундан башга сөз ешитмисиниз? Ејни сөзләри, бәјанатлары 15 илдир ки, тәкрар едирләр, амма нә олсун? Бах беләҹә ҝуја ермәнијә, әслиндә исә сизләрә хох ҝәлирләр! Лакин “хох” ҝәләндән дәрһал сонра да онларын өз гујруглары башлајыр титрәмәјә! Ҝөрүн, һәмин бәјанатлардан сонра баш назирин мүавини, Јени Азәрбајҹан партијасы адында оғру вә гулдур синдикатынын иҹрачы катиби, әслән ермәнистанлы Әли Әһмәдов нә деди? Сон илләр әрзиндә Гарабағ мүнагишәсинин тәнзимләнмәси мәгсәдилә јарадылмыш АТӘТ-ин “Минск групуну” “һәрәкәтсизликдә”, “һеч нә етмәмәкдә”, “данышыглары узатмагла баш алдатмагда”, нә билим даһа нәләрдә сучлајан Әлијев һөкумәти вә Илһамын садиг нөкәрләриндән бири олан бу Әли Әһмәдов, Ермәнистанын јени баш назири Никол Пашинјанын Дағлыг Гарабағ мәсәләсинә даир илк бәјанатлары сәсләнән кими, санки һеч нә олмајыб кими, “гоншунун оғлу хох ҝәлән кими, нәнәсинин үстүнә гачан” аҹиз ушаг кими, дәрһал бејнәлхалг васитәчиләри јада салды! Әли Әһмәдов белә деди: “Ермәнистанын баш назири Пашинјанын дедикләри һәм Азәрбајҹан тәрәфи, һәм дә дүнја бирлијинин Дағлыг Гарабағ мүнагишәсини һәлл етмәк үчүн јаратдығы васитәчиләр групу тәрәфиндән писләнәҹәкдир”.
Инди сиз мәнә дејин: Илһамын дедији “Азәрбајҹан бајрағы Гарабағ үзәриндә далғаланаҹаг” нә демәк иди, Әли Әһмәдовун Минск групундан имдад диләмәси нә демәкдир? Мадам сизин орду һәгигәтән белә ҝүҹлүдүрсә, онда Гарабағ мәсәләсини нијә һәрби јолла бирдәфәлик һәлл етмирсиниз ки, мәним халгымын ҹаны гуртарсын сизин әлиниздән? Итә дедиләр, нијә һүрүрсән? Деди, горхудурам! Дедиләр, бәс гујруғун нијә әсир? Деди, өзүм дә горхурам ахы! Инди бу Илһам Әлијевин иши һәмин о итә галыб, бир тәрәфдән ермәниләрә хох ҝәлир, о тәрәфдән дә онун нөкәр-наиби әсмәҹә тутараг, тез Минск групундан имдад диләјир!
Бунун ардынҹа да һәмин о Әли Әһмәдов иддиа едир ки, “Ермәнистанда һакимијјәтә ҝәләнләрин Дағлыг Гарабағ мүнагишәсинин әдаләтли һәллинин зәрури олдуғуну анламамасы Ермәнистанын фәлакәтинин башланғыҹы демәкдир. Әҝәр бу мүнагишә һәлл олунмаса, Ермәнистан абсурд бәјанатлардан әл чәкмәсә, онда Ермәнистандакы ҝәрҝин вәзијјәт давам едәҹәкдир”.
Беләликлә, ара гарышыб, мәзһәб итиб, ағыз дејәни гулаг ешитмир! Һеч билинмир ки, ким нә истәјир, һәрәнин ағзындан бир аваз ҝәлир! Бир тәрәфдән ермәниләрә һәдә-горху ҝәлирләр, диҝәр тәрәфдән дә горхудан гујруглары әсир! Президент вә онун әтрафы “Шушаја бајраг санҹмагдан” дәм вурур, амма һөкумәт аналитикләри “ҹәбһәдә ҝәрҝинлијин артаҹағындан” горхурлар. Һөкумәт аналитики Илгар Вәлизадә јазыр ки, “јахын бир илдә Гарабағ просесиндә һәр һансы бир ирәлиләјиш баш вермәјәҹәк. Ермәнистанда дахили чәкишмәләр давам едәҹәк вә бу вәзијјәт дә сон нәтиҹәдә ҹәбһә хәттиндә ҝәрҝинлијин артмасына ҝәтириб чыхараҹаг. Ермәниләрин бөјүк тәхрибатлара јол верәҹәкләрини истисна етмәк олмаз”.
Илһам Әлијевин вә онун мүдафиә назиринин “Азәрбајҹан ордусунун ҝенишмигјаслы һәрби әмәлијјатлара там һазыр олдуғуну иддиа етмәси нә демәкдир, “ҹәбһәдә тәхрибатлардан” горхмаг нә демәкдир?
Амма бу суала ҹаваб вермәк әвәзинә, һөкумәт аналитикләри дырнагарасы “Ермәнистанын фәлакәтиндән” дәм вурурлар. Һөкумәтин диҝәр аналитики Елхан Шаһиноғлу јазыр ки, “Азәрбајҹанла дүшмәнчилик Ермәнистаны фәлакәтә апарыр”. Онун фикринҹә, Никол Пашинјанын ики јолу вар: “Әҝәр Ермәнистанын јени баш назири сүлһ, өз өлкәсинин фираванлығыны вә инкишафыны истәјирсә, онда о, Левон Тер-Петросјанын мәрһәләли тәнзимләмә планыны гәбул етмәлидир. Јох әҝәр мөвҹуд статус-квону сахламаг фикриндәдирсә, онда о, Азәрбајҹанла тоггушманын лабүдлүјүнү нәзәрә алмалыдыр. Ермәни ҝәнҹләри јенидән јад торпаглар јолунда өлмәјә разы олмаз. Бу өлүмләр јенә дә ермәни ҹәмијјәтиндә наразалыглара сәбәб олар. Она ҝөрә дә Пашинјан сечим етмәлидир. Онун фикирләшмәк үчүн бир нечә ај вахты вардыр. Ермәнистана әлавә ресурслар лазымдыр, амма онун бу ресурслары јохдур”.
Буна паралел олараг, һөкумәт журналистләри Илһам Әлијевин нүфузуну нәјин баһасына олурса-олсун, галдырмағы да јаддан чыхармырлар. Бири вар орада, Әкбәр Һәсәнов, о бәдбәхт Илһамы вәсф етмәкдә о дәрәҹәјә чатыб ки, һәтта онун ҝуја Америка президенти Доналд Трампдан да нүфузлу дөвләт башчысы олдуғуну иддиа едир! О јазыр ки, “Өз өлкәсинин вәтәндашларынын әксәријјәти Трампа етимад бәсләмир, амма Илһам Әлијевин сијасәтини Азәрбајҹан вәтәндашларынын бөјүк әксәријјәти дәстәкләјир”.
Өзүнә мүхалифәт дејән, әслиндә исә һөкумәтин рәсми органларындан һеч нә илә фәргләнмәјән “Јени Мүсават” гәзети дә арсыз-арсыз јазыр ки, “Гарабағ мәсәләси Ермәнистанын истәнилән лидеринин сијаси талејиндә һәлледиҹи рол ојнајыр. Пашинјан да истисна олмајаҹаг. Мәсәлән, ҹәбһәдә 2016-ҹы илин апрелиндәки кими нөвбәти локал һәрби уғурсузлуг онун мөвгејинин сарсылмасына ҝәтирә биләр вә бундан рәгибләр дәрһал јарарланаҹаг. Демәк, мәнтиглә Никол Пашинјанын һакимијјәтинин давамлылығы хејли дәрәҹәдә Азәрбајҹандан, ордумуздан асылыдыр. Хәјалпәрәст ермәни баш назир доғрудан да өз халгы үчүн фајдалы олмаг истәјирсә, о заман илк нөвбәдә Азәрбајҹанла дил тапмалыдыр. Әфсус ки, онун бу јөндә илк бәјанатлары барыт гохусу верир. Һәтта Пашинјан өз сәләфләриндән дә сәрт мөвге тутмаға чалышыр. Демәк, јени мүһарибә, Пашинјана “апрел гулагбурмасы” гачылмаз олаҹаг”.
Беләликлә, бир даһа мәлум олур ки, бу бәднам мүсаватчылар да мәним халгымы алдатмагла мәшғул олараг, ону инандырмаға чалышырлар ки, Илһамын сөјләдији “апрел нағылы” ҝуја һәгигәтдир!
Амма аз-чох сағлам фикирли мүхалифәт нүмајәндәләри исә там башга ҹүр фикирләширләр. Онлар јазырлар ки, “Һаггында бу гәдәр чох данышылан компромисләрә ҝәлдикдә, Гарабағ мүнагишәсинин тәнзимләнмәси үчүн онлар һәгигәтән мүһүмдүр. Амма Азәрбајҹан игтидары әввәл өз халгы илә компромисә ҝетмәлидир, сонра исә ермәни халгына”. Чүнки, мүхалифәтин фикринҹә, “Бакыда отуран һөкумәт баша дүшмәлидир ки, Ермәнистанын нүмунәси Азәрбајҹана сирајәт едә биләр вә Азәрбајҹан ҹәмијјәтинин Пашинјанын уғуруна гәдәрки дөнәмдә олдуғу кими пассив олмадығы мәлум олар. Ким билир? Ингилаби руһ – јолухуҹу бир шејдир вә она ҝөрә дә мәмур өзбашыналығындан наразылыг күчәләрдә вә мејданларда халгын етиразына сәбәб ола биләр”.
Нәһајәт, бир нәфәрин фикирләрини дә сизләрә чатдырмагла, сөһбәтимә хитам вермәк истәјирәм. Белә ки, өзүнү мүхалифәт адландыран, бунунла белә, сон вахтлара гәдәр парламентин депутаты олмуш, дејә билмәрәм, һансы гәләтләрә ҝөрә сон парламентин тәркибинә бурахылмајан “Үмид” партијасынын сәдри Игбал Ағазадә исә үмумијјәтлә билдирир ки, “Гарабағ мүнагишәсинин һәлли бу ҝүн нә Ермәнистанын, нә дә Азәрбајҹанын истәкләриндән асылы дејил. Бу, даһа чох Русијадан вә даһа сонра АТӘТ-ин Минск групуна дахил олан дүнја ҝүҹләриндән асылыдыр”. Онун фикринҹә, “Азәрбајҹан игтидары да билир ки, һәрби мүстәвидә атаҹағы аддым һәм дахили сабитлик, һәм дә етник-милли мүнагишә оҹаглары бахымындан ҹидди фәсадлара сәбәб ола биләр”.
Беләликлә, Игбал Ағазадә долајысы илә тәсдиг едир ки, Илһам Әлијев Гарабағда мүһарибәјә ҝетсә, онда Азәрбајҹанын көклү халгларынын – талышларын, ләзҝиләрин вә башгаларынын милли-азадлыг савашы аловлана биләр! Мән исә өз нөвбәмдә сизи әмин едирәм ки, бу, һәгигәтән белә дә олаҹагдыр вә онда Азәрбајҹаны һеч бир гүввә дағылмагдан хилас едә билмәз!
Ҝөрүнүр, мәһз буна ҝөрә дә Игбал Ағазадә дејир ки, “Азәрбајҹан игтидарынын бу ҝүн етмәли олдуғу мәсәлә һәрби әмәлијјатлара башламаг дејил, Азәрбајҹаны демократик дүнјанын бир һиссәсинә чевирмәкдир, орадан јола чыхараг, мүнагишәни өз хејринә һәлл етмәјә ҹәһд ҝөстәрмәкдир”. Неҹә дејәрләр, өлмә, ешшәјим, өлмә, јаз ҝәләр, јонҹа битәр! Ҝөрәсән, Ағазадәнин өзү инанырмы ки, Илһам Әлијевин рәһбәрлији алтында Азәрбајҹан нә вахтса демократик дөвләт ола биләр? Ај олдуһа! Бу мүмкүн олан мәсәлә дејил вә демәли, Гарабағ мәсәләсинин дә “Азәрбајҹанын хејринә һәлли” һеч вахт мүмкүн олан дејил! Чүнки сөһбәт әҝәр демократијадан ҝедирсә, онда ҝәрәк Игбал Ағазадә дә, башгалары да унутмасынлар ки, Ермәнистан ингилабы бүтүн дүнјаја сүбут етди ки, Ҹәнуби Гафгазын ән демократик дөвләти мәһз Ермәнистандыр!
Бурадан чыхыш едәрәк, Игбал Ағазадә тәклиф едир ки, Гарабағ мүнагишәсини һәлл етмәк үчүн 2024-2025-ҹи илләри, јәни Русија президенти Владимир Путинин нөвбәти президентлик мүддәти баша чатандан сонракы дөнәми ҝөзләмәк лазымдыр. О дејир ки, “пост-Путин дөнәминин илк ики или Азәрбајҹан үчүн чох әлверишли олаҹаг. Азәрбајҹан бу заман өз торпагларыны ишғалдан азад едә биләр. 2024-2025-ҹү илләрдә Азәрбајҹан үчүн Гарабағ проблеминин һәлли үчүн идеал фүрсәт јаранаҹаг”.
Игбал Ағазадәнин Азәрбајҹанын хүсуси хидмәт органлары илә исти мүнасибәтләрини, јахынлығыны, она ҝөрә дә Илһам Әлијев игтидарынын дахили сирләринә аз-чох бәләд олдуғуну нәзәрә алсаг, онда белә мәлум олур ки, Азәрбајҹан дөвләти Гарабағ мүнагишәсинин һәллини мәһз онун дедији вахта, јәни 2024-2025-ҹи илләрәдәк тәхирә салмаг фикриндәдир!
Сонда ону дејим ки, гоншу ҝүрҹүләр дә Тбилисидә тәкрарән азадлыг савашына галхдылар! Бәс сиз нә вахт өзүнүзү азад едәҹәксиниз, ај мәним заваллы халгым?
Саламат галын! Өз башыныза өзүнүз чарә гылын! Аллаһ көмәјиниз олсун!
Илһамә Ҹәфәрзадә

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2219&v=_8RGSRDDQr4

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>