«

»

Янв 06

Хоруз или вә Әлијевин “Мин бир ҝеҹә нағыллары”

Мәним әзиз баҹы вә гардашларым! Чох хошбәхтәм ки, бир ајлыг мәзунијјәтдән сонра, јенидән сизләрлә ҝөрүшә ҝәлмишәм! Сөзүн доғрусу, мәзунијјәтдә олдуғум мүддәтдә дә доғма вәтәнимин вә доғма халгымын һазыркы аҹынаҹаглы вәзијјәти вә ондан чыхыш јоллары һаггында дүшүнҹәләрим бир дәгигә дә олсун мәни раһат бурахмајыб. Даим үрәјимдә ҝөтүр-гој едир, вәзијјәтдән чыхыш јоллары ахтарырам. Даим фикирләширәм ки, һазырда јашадығымыз Гырмызы Хоруз или Азәрбајҹана нәләр вәд едир вә бизләр һамымыз нә етмәлијик ки, бу илдә вәтәнимиз вә халгымыз нәһајәт Әлијевләрин фашист  режиминин ишғалындан вә зүлмүндән азад олсун, бу торпагда јашајан бүтүн инсанлар азад вә раһат нәфәс ала билсинләр. Бу заман мәни һәдсиз севиндирән мәгам одур ки, ҝүндән-ҝүнә даһа чох һәмвәтәнимиз Азәрбајҹаны бу вәзијјәтдән чыхармағын јолларыны дүзҝүн ҝөрүр, халгымызын вә вәтәнимизин ағыр вәзијјәтә дүшмәсинин сәбәбкары кими Әлијевләр режимини ҝөрүр вә вәзијјәтдән чыхыш јолуну онлары һакимијјәтдән кәнарлашдырмагда ҝөрүр. Бу бир ај мүддәтиндә интернетдә вә Јутуб сәһифәләриндә мәһз бу сәпкидә материалларын вә видео-чархларын ҝүндән-ҝүнә артдығыны ҝөрәндә, һамылыгла чәкдијимиз зәһмәтин боша чыхмадығыны, тәдриҹән халгын ҝөзүнүн ачылдығыны мүшаһидә етмишәм. Бир чох фәал һәмвәтәнләримиз, о ҹүмләдән бизим телевизијанын тәсири алтында, халга ачыг мүраҹиәтләр јазыр вә ону бу һакимијјәтә гаршы мүбаризәјә галхмаға сәсләјир. Бүтүн бунлар мәни бу хејирхаһ ишдә даһа да фәал олмаға, сәјләрими даһа да артырмаға сөвг едир. Бунунла мән һәм дә ҝетдикҹә даһа чох әмин олурам ки, халгымызын јеҝанә чыхыш јолу бу режимә гаршы мүбаризәдә јумруг кими бирләшмәк вә өзүнү азад етмәкдир!
Мәним әзизләрим! Гырмызы Хоруз илинин ҝәлмәси Азәрбајҹан игтидарынын һәрәкәтләриндә илк бахышдан һеч бир гејри-ади мәгамларла фәргләнмәди. Һәлә өтән илин сон ҝеҹәси президент Илһам Һејдәр оғлу Әлијев өз Јени ил тәбрикиндә өз дәдәсинин әнәнәсинә садиг олараг, јенә дә халгы алдатмагла, онун башынын алтына јастыг гојмагла мәшғул олду. Јенә дә ејни чејнәнмиш сөзләр, ејни мәнасыз бәјанатлар, бир сөзлә, ејни Мин бир ҝеҹә нағыллары! Һәр кәлмәси јалан олан Илһам Әлијев јенә дә бу јени илдә халгы ҝуја хошбәхт вә фираван ҝүнә чыхараҹағына сөз верди, елә данышды ки, ҝуја Азәрбајҹанын бүтүн вәтәндашлары онун рәһбәрлији алтында шад вә хүррәм јашамагда давам едирләр! Ән ҝүлмәлиси дә о иди ки, Илһам Әлијев өтән илин апрел савашыны бир даһа Азәрбајҹанын шәрәф сәһифәси кими гәләмә вермәјә чалышды, амма бир кәлмә дә демәди ки, о савашда иткин дүшәнләрин агибәти неҹә олду, өз балаларыны итирән ана вә аталар инди һансы ҝүндә јашајыр, һөкумәт онларын ағыр вәзијјәтини дүзәлтмәк үчүн нәләр едир вә етмәји планлашдырыр? Сөзүнүн сонунда Әлијев бир даһа халгы әмин етди ки, ҝуја бу јени илдә Гарабағы ҝери гајтараҹаг!
Бунун ардынҹа, бу ҝүнләрдә Илһам Әлијев өз нөвбәти чыхышында Азәрбајҹан ордусунун ҝуја дүнјанын ән гүдрәтли ордуларындан бири олдуғуну, Азәрбајҹан дөвләтинин нүфузунун исә ҝуја ҝүнбәҝүн артығыны иддиа едәрәк, мәним халгымы бир даһа алдатмаға ҹәһд етди!
Мәним әзиз халгым, соруша биләрсиниз ки, мән бурада нијә “ҹәһд етди” дејирәм? Чүнки ахы реал вәзијјәт там башга шејләрдән хәбәр верир. Ахы бу халг билмәлидир ки, Әлијевин дедикләриндә бир дәнә дә олсун һәгигәт јохдур, әксинә, онларын һамысы ағ јаландыр! Ахы кимсә бу халга һәгигәти демәлидир ја јох? Халг билмәлидир ки, Әлијевин бу јаланларына нәинки Гырмызы Хорузун, һәтта бишмиш тојуғун да ҝүлмәји ҝәлир! Дејирәм, ҝәлин бирликдә фактлара мүраҹиәт едәк, ҝөрәк Гырмызы Хоруз или Азәрбајҹанда неҹә башлады, бу илин илк ҝүнләри нәләрлә јадда галды? Бир сөзлә, бахаг ҝөрәк, илин әввәлиндә гырмызы хоруз Азәрбајҹанда неҹә банлады?
Јәгин билмәмиш олмазсыныз, ән јадда галан Азәрбајҹандакы Лидер телевизијасынын Москва мүхбири Анар Һәсәновун Русија Хариҹи ишләр назири Серҝеј Лаврова вердији суал олду. Даһа доғрусу, онун суалы јох, Лавровун она вердији ҹаваб олду! Мүхбир билмәк истәди ки, Азәрбајҹан ордусунун Гарабағы тәмизләмәк истигамәтиндә апара биләҹәји һәрби әмәлијјатлара Русијанын мүнасибәти неҹә олаҹаг? Лавров исә, еләмә тәнбәллик, гушу лап ҝөзүндән вурду! О, бирмәналы шәкилдә билдирди ки, “Гарабағ чохдан артыг Азәрбајҹанын дахили иши дејил! Чүнки Гарабағла бағлы бејнәлхалг тәшкилатлар вә Авропа тәшкилатлары кифајәт гәдәр сәнәдләр вә гәтнамәләр гәбул едибләр. Азәрбајҹан өз фәалијјәтиндә онлары нәзәрә алмаға борҹлудур!”
Мәним әзизләрим! Санки Илһам Әлијевин президент сарајына космосдан нәһәнҝ бир метеорит дүшдү! Санки бу сарајда зәлзәлә олду! Аләм бир-биринә гарышды! Әлијевин тәблиғат машыны дәрһал ишә дүшдү! Сизләр һамыныз чохдандыр билирсиниз ки, бу тәблиғат машынынын өзү дә Әлијевин јаланлары үстүндә гурулуб вә онун јаланларыны башга шәкилдә халга сырымагла мәшғулдур. Бу дәфә дә белә олду! Һәгигәт галды бир тәрәфдә, јалан баш алыб ҝетди! Мән истәјирәм ки, бурада һәгигәтдә нә баш вердијини вә  јаланын нәдән ибарәт олдуғуну сизләрә ачыг-ајдын изһар едим!
Биринҹиси, Әлијевин сандыг тулалары дәрһал һәмин мүхбири сучладылар ки, сән демә, о өз суалы илә Лаврову белә бир ҹаваба тәһрик едибдир! Она ҝөрә дә Анар Һәсәнов дәрһал тутдуғу вәзифәдән азад едилди! Ону да дејим ки, Анар Һәсәнов да елә һәмин безин бир гырағыдыр! Чүнки о да бүтүн бу илләр әрзиндә Әлијеви мәдһ етмәк вә халгын башыны алдатмагла мәшғул олмушдур! Амма бу сон һадисә ҝөстәрди ки, һаким кланын өз дахилиндә артыг сағ әлин нә етдијиндән сол әлин хәбәри јохдур! Она ҝөрә дә Әлијевин өз тәблиғатчыларыны ҹәзаландырмагдан башга јолу галмајыб! Диҝәр тәрәфдән, биз һәмишә азад сөзүн вә сөз азадлығынын ҹарчысы олмушуг. Она ҝөрә дә мүхбирин ҹәзаландырылмасы бизим нәзәримиздә ҹинајәтдән башга бир шеј дејилдир! Чүнки мүхбирин вәзифәси суал вермәкдир. Ҹаваба ҝөрә исә мәсулијјәти мүхбир чәкмәмәлидир! Әлијев Анар Һәсәнову ишдән говмагла бир даһа сүбут етди ки, о, өз һакимијјәти наминә доғма баласыны да ајаг алтына салмаға һазырдыр! Икинҹиси, Әлијевин тәблиғатчылары јазырлар ки, Серҝеј Лавров ҝуја Азәрбајҹаны тәһдид етмиш, онун әрази бүтөвлүјүнү вә суверенлијини позмушдур! Бурадан чыхыш едәрәк, онлар һамылыгла Лаврову вә Русијаны сучлајырлар!
Ағ јаландыр! Чүнки Лавровун ҹавабында Азәрбајҹана тәһдид јохдур! Ән башлыҹасы исә одур ки, Лавров бурада Русијанын мөвгејиндән данышмыр, бејнәлхалг бирлијин мөвгејини ортаја гојур! Лавров нејләсин ки, Илһам Әлијев вә ондан габаг онун мәрһум атасы Һејдәр өзү, неҹә дејәрләр, өз әли илә Азәрбајҹан дөвләтинин саггалыны апарыб бејнәлх тәшкилатларын вә Авропа тәшкилатларынын гујруғуна бағлајараг, бунунла да дөвләт суверенлијинин бир һиссәсиндән көнүллү сурәтдә имтина етмишдир! Халг буну билмәлидир ки, бејнәлхалг тәшкилатлар өзбашына һәмин гәрарлары гәбул етмәмишләр! Бунун үчүн әввәл Һејдәр, сонра да Илһам онлара мүраҹиәт етмиш вә Азәрбајҹанын Гарабағ мүнагишәсини өзбашына һәлл етмәк игтидарында олмадығыны етираф едәрәк, онлардан көмәк хаһиш етмишләр! Бејнәлхалг һүгугда исә гәбул олунмуш гајда беләдир ки, әҝәр бу вә ја диҝәр дөвләти мәсәләнин һәлл едилмәси үчүн бејнәлхалг тәшкилатлар дәвәт олунурса, онда һәмин мәсәлә о дөвләтин сәлаһијјәти чәрчивәсиндән чыхыр.
Мәһз она ҝөрәдир ки, һазырда Гарабағ мүнагишәсинин һәлли јоллары вә васитәләри Азәрбајҹан дөвләти, онун игтидары вә президент Илһам Әлијев тәрәфиндән дејил, мәлум Минск групу тәрәфиндән мүәјјән олунур! Ән дәһшәтлиси дә будур ки, Лавровун бу ишдә һеч ҝүнаһы јохдур. О, садәҹә олараг, һәгигәти дилә ҝәтирәрәк, Илһам Әлијевин халга сөјләдији Мин бир ҝеҹә нағылларыны ифша етмишдир! Дејә биләрсиниз ки, Лавров Әлијеви неҹә ифша едә биләр? Ахы, ај мәним әзизләрим, бу 25 илдә Азәрбајҹан рәһбәрлији бир дәфә дә олсун бу халга мәлумат вермәјиб ки, кимлә данышыг апарыр, бу данышыгларда нәләри мүзакирә едир, орада һансы сәнәдләр гәбул олунур, һәмин сәнәдләр Азәрбајҹана нәләр вәд едир? Нијә бәс Әлијев белә һәрәкәт едир? Чүнки о бүтүн бунлары халгдан ҝизли сахлајыр, јахшы билир ки, әҝәр һәмин сәнәдләр дәрҹ олунса, халг баша дүшәр ки, президент бүтүн бу илләр әрзиндә өз һакимијјәти наминә бу дөвләти вә халгы сатмагла мәшғулдур! Бурадан белә мәлум олур ки, Лавров Азәрбајҹаны һеч нә илә тәһдид етмәјиб. О, садәҹә, Илһам Әлијевин сиррини фаш едәрәк, Азәрбајҹан вәтәндашларына һәгигәти демиш, бунунла да онларын ҝөзүнү ачмышдыр. Илһам Әлијеви ән чох горхудан да мәһз халгын индијәдәк гапалы сахладығы ҝөзләринин ачылмасыдыр. О горхур ки, һәгигәти билән халгын һиддәт вә етиразынын гаршысыны о, һеч бир гүввә илә ала билмәз! Әҝәр халг билсә ки, 14 ил әрзиндә Илһам Әлијев тәкҹә Гарабағы дејил, Азәрбајҹан дөвләтинин суверенлијини сатмагла, дөвләт марагларыны сатмагла мәшғул олмушдур, онда онсуз да диләнчи ҝүнүндә јашајан бу халгын гаршысыны алмаг олмаз! Дүз дүнја һамысы јахшы билир ки, Азәрбајҹан чохдан өз суверенлијини итирмишдир. Лавров буну десә дә, демәсә дә һәгигәт будур! Она ҝөрә дә Әлијев тәблиғатына ујараг, онун дедикләрини тутугушу кими тәкрар едән һәмвәтәнләримиз билмәлидир ки, онлар Лаврову сөјмәк вә тәһгир етмәклә һеч нәјә наил олмајаҹаг, бундан истифадә едән Илһам Әлијев исә дөвләт мараглары илә алвер етмәкдә давам едәҹәкдир! Һәр бир һәмвәтәнимиз билмәлидир ки, мәсәлә Лавровда дејил, мәсәлә Әлијевдәдир! Чыхыш јолу исә Лаврову сөјмәк дејил, бу фашист режимдән хилас олмагдадыр! Мәним әзиз халгым бу аҹы һәгигәти нә гәдәр тез баша дүшсә, нә гәдәр тез билсә ки, бу дөвләтин вә бу халгын ән бөјүк дүшмәни Әлијевләрдир, мәним доғма вәтәним вә әзиз халгым бир о гәдәр тез азад олаҹаг вә өз дөвләтини горујуб сахлаја биләҹәкдир!
Үчүнҹүсү, мадам ки, Гарабағ мәсәләси Азәрбајҹанын дахили иши дејил, онда һансы авам инана биләр ки, Әлијев Гарабағы азад едә биләр? Һеч ким инана билмәз! Һеч бир азәрбајҹанлы буна инанмамалыдыр!
Бах белә, мәним әзиз һәмвәтәнләрим! 2017-ҹи илин лап әввәлиндә Гырмызы хорузун илк банламасы ҝөстәрди ки, бу ил Азәрбајҹана јахшы һеч нә вәд етмир! Гырмызы хоруз банламагла, мәним әзиз халгымы хәбәрдар етди ки, бу халг нә гәдәр өзүнү вә өз вәтәнини бу Әлијевләр режиминдән азад етмәјиб, Азәрбајҹанын бир дөвләт кими дүнја хәритәсиндә галма еһтималы сыфыра бәрабәрдир! Она ҝөрә дә мәним сизләрдән тәвәггәм одур ки, ујмајын Әлијевин тәблиғатына, инанмајын онун јаланларына, гулаг асмајын онун Мин бир ҝеҹә нағылларына! Нә гәдәр ҝеҹ дејил, бу гәфләт јухусундан ајылын вә өз башыныза чарә гылын!
Аллаһа әманәт тапшырырам сизләри! Саламат галын! Ҝәлән ҝөрүшләрәдәк!
Илһамә Ҹәфәрзадә

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JYCYCtd2zWE&t=13s

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>