«

»

Янв 06

Бүлбүлоғлу ҝетмәлидир ја Илһам Әлијев?

Мәним әзизләрим! Мәзунијјәтдә олдуғум бир ајда вахт тапыб бир нечә ҝүнлүјә Москваја ҝетдим. Чохдан иди ки, һәмјерлиләрими, рәфигәләрими, гоһумларымы вә гоншуларымы ҝөрмүрдүм. Сөзүн дүзү, бурнумун уҹу ҝөјнәјирди онлар үчүн! Нә исә, ҝәлиб чыхдым Москваја. Адәти үзрә таныш-билшләрим һамысы јығышдылар башыма, гызјығды еләдик, үрәк долусу сөһбәтләшдик, дәрдләшдик, Аллаһ верәндән јејиб-ичдик. Тәбии ки, орадакы данышдыгларымызын һамысыны сизләрә сөјләјә билмәрәм. Анҹаг бир мәсәләни һөкмән данышмалыјам.
Ај башыныза дөнүм! Гајда беләдир ки, гадынлар бир јерә јығышанда, даһа чох евдән-ешикдән, ушаглардан, гыз көчүртмәкдән, оғул евләндирмәкдән вә башга бу ҹүр шејләрдән сөһбәт едирләр. Амма бу дәфә ҝөзләримә вә гулагларыма инана билмирдим! Чүнки елә бил бизим Ҝәнҹәбасарын Москва базарларында алвер едән бүтүн гадынлары сијасәтчи олублар! Һамы даһа чох сијасәтдән, дүнјадан данышырды. Јәгин сизә дә мараглы олар ки, онлар даһа чок кимдән вә нәдән данышырдылар?
Мәним әзизләрим! Инанмазсыныз, ән чох Азәрбајҹандан данышырдылар, бир дә Азәрбајҹанын Москвадакы сәфири Полад Бүлбүлоғлундан! Ким ағзыны ачырдыса, Бүлбүлоғлу дејирди, онун һаггында олмазын шејләр данышырды! О сөзләрин һамысыны данышмаг имканым јохдур. Бирҹә ону дејим ки, Бүлбүлоғлу һаггында (ону да дејим ки, гадынларымызын чоху она Пулпулоғлу дејирди!) ән чох дејилән ифадә бу иди: Манысы сәфир олан дөвләтин башына күл олар! Бири дә гајыдыб деди ки, ај гызлар, ҝүнаһ Бүлбүлоғлунун өзүндә дејил, манысы сәфир тәјин едән президентин өзүндәдир, чүнки балыг башдан ијләнәр! Чохлары да үрәкдән севинирдиләр ки, Бүлбүлоғлунун сону чатыб, онун гара ҝүнләри башлајыб, јәгин ки бу ҝүнләрдә ону ҝери чағыраҹаглар! Чүнки Русијада јашајан бир Азәрбајҹан вәтәндашы тапылмаз ки, онун һаггында бир јахшы сөз десин. Чүнки сәфир ишләдији илләр әрзиндә о һеч вахт бизим ҹамаатын һалы илә марагланмајыб, иши-ҝүҹү өзүнү ҝөзә сохмаг олуб!
Рәфигәләримин арасында бир чохбилмиши дә вар иди, о даһа да мараглы сөзләр данышырды. Дејирди ки, Илһамын һеч хәбәри дә јохдур ки, бу гоҹа гурд Бүлбүлоғлу нечә илләрдир чалышыр ки, руслар она разылыг версинләр ки, сәфирликдән чыхандан сонра Москвада галыб, бурада өз нәһәнҝ бизнес шәбәкәсини идарә едә билсин! Бу мәгсәдлә дә Бүлбүлоғлу чохдандыр ки, Азәрбајҹана јох, Аллаһ билир, кимләрә хидмәт едир, дөвләтимизин сирләрини саға-сола пајлајыр!
Ај мәним әзизләрим! Ахы бизим халг нијә бу гәдәр авамдыр? Авам олмасајды, Илһам, Полад кими дәләдузлар, рүшвәтхорлар, маныслар бизи идарә едә билмәздиләр ки! Бу авам халг анламыр ки, Илһама Русијада сәфир ишләјән дипломат лазым дејил! Илһама јахшы бир алверчи лазымдыр ки, лазыми адамлары пулла әлә алмаг јолу илә, өз вәзифәсини горусун! Она ҝөрә дә о, јахшы билир ки, Бүлбүлоғлуну Москвада јахшы таныјырлар, һәм дә маныс кими таныјырлар! Она ҝөрә дә Илһам Бүлбүлоғлуну Москваја сәфир тәјин едиб! О да өз нөвбәсиндә әл-әлә вериб Москвада јашајан Гусман гардашлары илә, Азәрбајҹан халгынын пулларыны – милјард долларла пулу Русија сијасәтчиләринә, депутатлара, аналитикләрә вә журналистләрә пајлајыр ки, онлар арадабир Илһам Әлијев вә онун аилә үзвләри һаггында хош бир сөз десинләр! Бүтүн бу илләр әрзиндә Бүлбүлоғлу Азәрбајҹана хидмәт етмәјиб, Әлијевләр аиләсинә хидмәт едиб, онлары Русијада реклам едиб! Бу мәгсәдлә дә Бүлбүлоғлу әлиндән ҝәлән һәр шеји едиб ки, тәки Илһам Әлијевин хошуна ҝәлсин! Москвадакы азәрбајҹанлылар һамысы јахшы билир ки, Бүлбүлоғлунун иши-пешәси она-буна јалтаглыг етмәк, лазым олду ја олмады хоруз кими банламаг, она-буна маһны Далалај охумаг олуб! Дәфәләрлә шаһиди олмушам ки, Русија телеканалларынын апарыҹылары ондан мүсаһибә ҝөтүрәндә, ону бамбылы кими әлә салыб, бармағына долајыблар! О бојда дөвләтин сәфири ола-ола, Бүлбүлоғлу дәфәләрлә телеефирдә зурнасыз-задсыз о ҹаван оғланлар вә гызлар үчүн маһны охујуб ки, тәки ону ефирә бурахсынлар!
Мәним әзизләрим! Јәгин Азәрбајҹан мәтбуатыны изләјирсиниз. Билирсиниз ки, бу ҝүнләрдә Бакы мәтбуаты ән чох Русијада јашајан азәрбајҹанлыларын Бүлбүлоғлу һаггында гәззәбли мүраҹиәтләри чап едирләр. Чүнки бүтүн бу илләр әрзиндә Бүлбүлоғлу бу азәрбајҹанлыларын башына итин ојунуну ачыб, һәмишә чалышыб ки, азәрбајҹанлы диаспора рәһбәрләрини бир-биринә гаршы гојсун, имкан вермәјиб ки, онлар бирләшсинләр. Бир сөзлә, әлиндән ҝәлән һәр шеји едиб ки, Русијадакы Азәрбајҹан диаспорасы ифлиҹ вәзијјәтинә дүшсүн! Нәтиҹә дә будур ки, һазырда Русијада рәсми гејдијјатдан кечән федерал мигјаслы диаспора тәшкилатымыз јохдур! Бир тәшкилат вар, ады Азәррос, онун һеч сәси чыхмыр! Русија азәрбајҹанлыларынын конгреси вар, ону да нечә илләрдир рәсми гејдијјатдан кечирмирләр. Чүнки мәһз Бүлбүлоғлунун хәјанәти сајәсиндә јахшы билирләр ки, бу Конгрес әслиндә нә ишләрлә мәшғулдур!
О ки галды садә азәрбајҹанлылара, онлар һаггында данышанда дәсмал ҝөтүрүб ағламаг истәјирәм! Бу заваллылар Бүлбүлоғлу вә үмумән сәфирлик һаггында елә шејләр данышырлар ки, адамын түкләри биз-биз олур! Белә мәлум олур ки, Бүлбүлоғлу Азәрбајҹан сәфирлијини дөндәриб бир дүкана, ҝеҹә-ҝүндүз алвер етмәклә мәшғулдур. Садә азәрбајҹанлылары бу сәфирликдә адам јеринә гојан јохдур! Ади бир арајыш алмаг үчүн бу заваллылар нечә дәллала ағыз ачыб, нә гәдәр пул вермәлидирләр ки, бәлкә истәкләринә наил олдулар! Сәфирлијин бинасына јахынлашан кими, Бүлбүлоғлунун дәллаллары адамын башынын үстүнү алыр вә онларын һәр бири өз гијмәтини охујур! Базар бундан јахшыдыр, Валлаһ! Белә мәлум олур ки, Азәрбајҹанда бу заваллылары Илһам Әлијев сојуб талајыр, Русијада да Бүлбүлоғлу вә бир дә Илһамын гызы Лејла Әлијева! Адыны гојулар Азәрбајҹана хидмәт, әслиндә исә өзләрини реклам едир вә сәрвәт јығырлар! Һарда лап бир балаҹа дүканы олан азәрбајҹанлы да варса, дәрһал онун башынын үстүнү кәсирләр ки, нәди, нәди, филан иш үчүн пул верин!
Она ҝөрә дә бычаг артыг сүмүјә дирәниб! Русијадакы азәрбајҹанлылар инди һамылыгла ајаға галхараг, Бүлбүлоғлунун вәзифдән чыхарылмасыны тәләб едирләр! Амма мән шәхсән инанмырам ки, Илһам Әлијев белә бир дәллал манысы ишдән кәнар етсин. Чүнки молла неҹәдирсә, мәсҹид дә елә олмалыдыр. Илһам Әлијев кими президенти олан дөвләтин сәфири дә Бүлбүлоғлу кими олмалыдыр! Буна бир даһа әмин олмаг үчүн башга дөвләтләрдәки сәфирләримизә диггәт јетирин: Онларын һамысы бир безин гырағыдыр! Һәр бир сәфир һәмин өлкәдә өз шәәхси бизнесини гурмагла, өзүнә вә һәм дә Илһам Әлијевә, онун назир олигархларына пул газанмагла мәшғулдур. Мәсәлән, чохлары сорушурлар Азәрбајҹанын нәјинә лазымдыр Ҹәнуби Африка республикасында сәфирлик ачсын? Милли Тәһлүкәсизлик назири Елдар Маһмудовун пахыры ачыландан сонра мәлум олду ки, бу сәфирлик диломатик почта илә ҝеҹә-ҝүндүз Азәрбајҹана брилјант вә алмаз дашымагла мәшғул олуб! Илһам Әлијевин президентлији бах будур! Она ҝөрә дә тәкҹә Бүлбүлоғлуну ишдән азад етмәклә иш битмир. Мәним халгым өзүнә ҝүн ағламалыдыр, сонра ҝеҹ олар! Бу президентдән Фатыја туман олмаз! Она ҝөрә дә дејирәм ки, тәк Бүлбүлоғлу ҝетмәклә Азәрбајҹанын проблемләри битмәз, чүнки ишин мајасы Әлијев өзүдүр!
Сағлыгла галын!
Илһамә Ҹәфәрзадә

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JYCYCtd2zWE&t=13s

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>