«

»

Янв 01

Русија Азәрбајҹана хәјанәт едәрми?

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Дүшүнүрәм ки, сизләр мәшһур Русија теле вә радио журналисти Владимир Соловјовун Бакыја ҝәлиши илә Азәрбајҹандакы бүтүн илһамсевәрләри вә меһрибансевәрләри бир анын ичиндә неҹә хошбәхт етдијиндән артыг хәбәрдарсыныз! Бу мөвзу илә бағлы Бакынын һөкумәт мәтбуатында јазыланлары охујаркән, гејри-ихтијари олараг мәним јадыма бизим бир ҝөзәл халг маһнысы ҝәлди: “Бүлбүлләр өтүр, ҹәһ-ҹәһ вурур бағда ҝүл үстә!” Санки Соловјовун фамилијасыны ешидән кими, Әлијевин бүтүн тәблиғатчылары о ҹүр бүлбүл кими өтмәјә башладылар. Бу јердә мән белә дејәрдим: Чал, ашыг, чал, һава бәј һавасыдыр!
Әминәм ки, Соловјовун ҝәлиши, онун Илһам Әлијевлә етдији сөһбәтин мәтбуатда дәрҹ олунмуш хүласәси илә артыг танышсыныз. Она ҝөрә дә һәмин јазыланлары бир дә тәкрар етмәклә, гызыл вахтынызы алмаг фикриндә дејиләм. Бунун әвәзиндә мән сизә һәмин ҝөрүшүн бәзи бәлли олмајан мәсәләләри һаггында сөһбәт ачмаг истәјирәм.
Беләликлә, Владимир Соловјовун ким олдуғуну сизләр јахшы билирсиниз. О, адлы-санлы журналист, бејнәлхалг просесләр вә дүнјанын мүхтәлиф ҝушәләриндә баш верән һадисәләр һаггында ҝениш билик вә савада олан бир адамдыр. Шәхсән мән онун Бакыја ҝәлиб Әлијевлә ҝөрүшмәсиндә һеч бир пис ҹәһәт ҝөрмүрәм. Мәнә мараглы оланы мәһз һансы сәбәбдән Ахәрбајҹан президентинин шәхси сәрәнҹамы илә бу сәфәрин тәшкил олунмасы, һәм дә ҝөрүш вахты онларын данышыгларынын мәна вә мәзмунудур.
Елә бурадаҹа хатырладым ки, һәлә бир мүддәт бундан әввәл Соловјов Азәрбајҹан игтидарынын “гара сијаһысында” иди. Чүнки о, дәфәләрлә Дағлыг Гарабаға сәфәр етмишди вә һәм дә Азәрбајҹан рәһбәрлијинин сијасәти илә бағлы, мәним фикримҹә, објектив вә һәгиги, амма Әлијев тәблиғатчыларынын нәзәринҹә исә, “дүшмән” вә “тәһгиредиҹи” фикирләр сәсләндирмишди. Бунунла әлагәдар, о вахтлар Бакы мәтбуатында Соловјовун үнванына јазылан тәһгиредиҹи епитетләрин бәзиләрини нәзәринизә чатдырсам, пис олмаз. Бахын ҝөрүн һәлә бу јахынларда Әлијевин тәблиғатчылары Соловјовун үнванына нәләр јазыр, она нә адлар гојурдулар. Онлар јазырдылар ки, Соловјов “һәддиндән артыг икраһ доғуран адамдыр”, “икиүзлүдүр”, “мисилсиз синик вә исламофобдур”, “ҝәдадыр”, “һоггабаздыр”, “популист вә демагог кими һаггы өдәнилмиш сифариш јеринә јетирир”, “бејнәлхалг мүнагишә јарадан провокатордур”, “бошбоғаз вә һәрзәдир”, “һамыја өјүд верәндир”, о, “ патоложи нифрәтлә Азәрбајҹан дөвләтинин, онун халгынын үнванына әсассыз һәмләләр едир вә бу заман әдәбсизҹәсинә фактлары тәһриф едир” вә “вандализми әлиндә аләт едәнләри, јәни ермәниләри ачыг-ашкар мүдафиә едир”, о, “әхлагсыз бир типдир”, “кичик адамҹығаздыр”, “алчаг идеаллар саһибидир”, “гисас һисси онун руһуна һакимдир”, “онун ичиндә бир шәр өзүнә јува гурмушдур”, “Азәрбајҹана нифрәт һисси онун руһуна һаким кәсилмишдир”, “өзүндән мүштәбеһ тәнгидчидир”, “ефирдән башга дөвләти, јәни Азәрбајҹаны  ҹәзаландырмаға сәсләјир”, “анаҹ блеф устасыдыр”, о, “һәјасыз вә виҹдансызҹасына Јереванын тәблиғатыны апарыр”, “апарыҹы гисминдә даим һәмсөһбәтләринин сөзүнү кәсир, онларын нәзәрләри ујғун ҝәлмәјәндә, онлары тәһгир едир, бунунла да паритет принсипини позур, һәссас мөвзулар мүзакирә олунанда бу вә ја башга гүввәләрә өз симпатијасыны ҝизләтмир, һәм дә онун шәхси мараглары вә приоритетләри ҝүн кими ајдындыр”, “алчаг хасијјәтләри вар”, “онун мәнәви симасы принсипҹә ајдындыр”, о, “һәр васитә илә өз ағасынын гаршысында јорулмадан ојунбазлыг едир, она хош ҝәлмәјә чалышыр, бундан хејир ҝөтүрмәк истәјир”, “һәјасыз бамбылыдыр”, “јалтагдыр”, “ҹентлемен дејил”. Мәним әзизләрим! Бүтүн бу садаладыгларым Соловјовун үнванына дејилән сөјүш вә тәһгирләрин ҹүзи бир һиссәсидир.
Инди сиз өзүнүз мәнә дејин, јаланчы вә икиүзлү Соловјовдур ја Илһам Әлијев вә онун тәблиғатчылары? Ҝөрүн бу тәблиғатчылар бу ҝүнләрдә Соловјову неҹә тәрифләјиб, онун шәнини ҝөјләрә галдырырлар! Амма бу тәрифләр һаггында данышмагдан әввәл, истәрдим ки, бу сәфәрин баш тутмасы илә бағлы Әлијевин ујдурдуғу бир мифи бурада ифша едим. Бакы мәтбуаты, санки сөзарасы јазыр ки, ҝуја “Соловјов өзү Әлијевдән мүсаһибә ҝөтүрмәк хаһиши илә Азәрбајҹанын Русијадакы сәфири Полад Бүлбүлоғлуна мәктубла мүраҹиәт етмиш вә президент Әлијев буну билдикдән сонра, бу иҹазәни она вермишдир”. Бизә јахшы мәлумдур ки, ҝөзләринин ичинә кими јалан дејирләр! Биз јахшы билирик ки, Соловјов һеч бир мәктубла сәфирлијә мүраҹиәт етмәмиш, әксинә, бу иши әввәлдән-ахырадәк Бүлбүлоғлу Илһам Әлијевин сәрәнҹамы илә дүзүб-гошмушдур! Белә олдугда, сизләрдән кимсә суал едә биләр ки, Әлијеви мәҹбур едән нә иди ки, онун әтрафынын дүнәнәдәк бу гәдәр нифрәт етдији белә бир адамы Бакыја дәвәт етсин? Әла суалдыр! Гулағыныз мәндә олсун, ҹаваб верирәм.
Мәним әзизләрим! Бу екардандан мән дәфәләрлә сизләрә Азәрбајҹан игтидарынын өз сијасәтини һансы принсипләр үзәриндә гурмасы һаггында данышмышам. Бир кәлмә илә буну үздәнираг “баланс сијасәти” адландырырлар. Азәрбајҹан рәһбәрлијинә тәтбиг етсәк, онда бунун мәнасы одур ки, бу һөкумәт даим ҝаһ бир ҝүҹ мәркәзинә, ҝаһ да башгасына пәнаһ ҝәтирмәклә, өз һакимијјәт өмрүнү садәҹә узатмагла мәшғулдур. Бу һөкумәтин сијасәти бах будур! Буна мүвафиг олараг, бүтүн бу 14 ил әрзиндә Илһам Әлијев әсил ајагалты дөшәнәк гисминдә бөјүк һәвәслә ҝаһ Авропанын вә Американын, ҝаһ Русијанын, ҝаһ да диҝәр регионал ҝүҹләрин ајаглары алтына сәрилмәклә мәшғул олмуш, бу минвалла да, Азәрбајҹан дөвләтини вә халгыны дејил, анҹаг вә анҹаг өз аилә һакимијјәтини горумушдур. Бу мәнада, әҝәр биз Азәрбајҹанын дахилиндә вә онун әтрафында баш верән һпросесләрә диггәтлә нәзәр јетирсәк, онда чох асанлыгла анлаја биләрик ки, Азәрбајҹан дөвләти вә онун президентинин бејнәлхалг аләмдә һәгиги гијмәти нәдир! Бир аз образлы шәкилдә өз фикрими ифадә етсәм, онда демәлијәм ки, һазырда Азәрбајҹан Аллаһын ләнәтинә ҝәлмиш узаг адсыз аданы, онун президенти исә өз Ҹүмәси Меһрибанла бирликдә өз ҹанынын һајында олан, өзүнә бир чыхыш јолу ахтаран тәнһа Рабинзон Крузону хатырладыр! Сиз ҝөзәл билирсиниз ки, белә бир сијасәтин ән бөјүк нәтиҹә ондан ибарәтдир ки, сон илләр әрзиндә Гәрбдә Илһам Әлијевә әл узадан, онунла саламлашмаг истәјән демәк олар јохдур! Чүнки ајагалты дөшәнәк олмагла јанашы, һәм дә Әлијев бу илләр әрзиндә ҝеҹә-ҝүндүз Гәрб сијаси даирәләрини паразитләшдирмәк, онлары коррупсија вә рүшвәтхорлуға алышдырмагла мәшғул олмушдур. Амма һазырда бүтүн бу чиркин сијасәтин сону ҝәлиб чатыб! Һазырда Гәрбин демәк олар бүтүн нүфузлу информасија васитәләри аз гала һәр ҝүн Әлијевин Гәрбдәки коррупсија схемләриндән јазыр, бу аиләни коррупсија вә рүшвәтхорлугда, өз халгынын сәрвәтләрини гарәт етмәкдә сучлајыр. Бунунла јанашы, мән әввәлләр сизләрә артыг данышмышдым ки, һәлә бу јахынларда Әлијев там архајын иди ки, Хилари Клинтон АБШ президенти сечиләҹәкдир. Амма онун бу арзулары да һәјата кечмәди, Доналд Трамп президент сечилди! Ондан сонра да, бу ҝүнүн өзүнәдәк Әлијевин лоббичиләри һеч нә едә билмәјибләр ки, Трамп һеч олмаса бирҹә дәфә “Азәрбајҹан” кәлмәсини дилинә ҝәтирсин!
Белә бир шәраитдә заваллы Әлијев нә етмәлидир? Ајдын мәсәләдир ки, Әлијев Русија президенти Владимир Путинин ајаглары алтына јыхылараг, ондан аман истәмәлидир! Амма Әлијевин фаҹиәси ондадыр ки, нефт пуллары сел кими Азәрбајҹана ахышан илләрдә о өзүнү әләкечмәз кәләкбаз ролунда һисс едәрәк, даим Русијаја вә онун президенти Путинә гаршы чохсајлы тәләләр гурмагла мәшғул олмушдур. Бүтүн суи-гәсдчиләрә “Пул мәндә!” дејән Илһам Әлијев һамыны инандырмаға чалышмышды ки, онлар Путини һакимијјәтдән девирә, мәһв едә биләрләр!
Етибарлы мәнбәләримиз хәбәр верир ки, илк дәфә 2015-ҹи илин августунда Гарабағ ҹәбһәсиндә атәшкәсин позулмасындан сонра Путин Сочидә Әлијеви гәбул едәркән, она өз илк хәбәрдарлығыны етмишди. Путин она белә демишди: “Сәнин мәрһум атан сәни мәнә вәсијјәт едәрәк, сәни горумағы хаһиш етмишди. О мәни инандырмышды ки, сән өмрүнүн сонунадәк мәнә садиг олаҹагсан. Амма сән гырмызы хәтти артыг кечмисән! Аллаһ еләмәмиш, әҝәр бир дәфә дә сәһв етсән, онда мәнәдән аман ҝөзләмә!”
Амма кимә дејирсән? Илһам һеч Илһам олмазды, әҝәр өз һоггаларындан вә чиркин әмәлләриндән белә асанлыгла әл чәксәјди! Әлијевләр ҹүтлүјү бундан сонра да, мәшһур Мики-Маус ҹизҝи филминдәки һәмин о сичанлар кими, һәр дәфә јалвар-јапышла Пишијин чәәнҝиндән гуртулан кими, дәрһал она гаршы јени фитнә-фәсадлар һазырлајыр, бунунла да өз чиркин әмәлләринә давам едәрәк, вә һәр дәфә фүрсәт дүшәндә, Русија президентинә гаршы чиркин әмәлләр төрәтмәклә, Русијаја гаршы амансыз мүбаризә апармагла мәшғул олмушдур!
Мәним әзизләрим! Әлијевин фаҹиәси ондадыр ки, ҝөрүнүр, онун һеч ағлына да ҝәлмир ки, Москвада онун бу чиркин әмәлләриндән хәбәрдар ола биләрләр! Амма, мәним билдијимә ҝөрә, Москвада чох ҝөзәл хәбәрдардырлар Әлијевин бу һоггаларындан вә намәрд әмәлләриндән!
Нәтиҹәдә, јадынызда олар, бу јахынларда Русија вә диҝәр постсовет дөвләтләри арасында дипломатик мүнасибәтләрин гурулмасынын 25 иллији тамам олдугда, Путин өзү шәхсән бу республикаларын бәзиләринә сәфәр етди, бәзи дөвләт рәһбәрләри исә Москваја дәвәт олунду, вә онларын һамысына Русијанын орденләри верилди! Бәс Илһам Әлијев һансы ҹәһәннәмдә иди бу вахты? Дүз баша дүшдүнүз, өз лајиг олдуғу јердә! Онун мүкафаты гуру бир тәбрик мәктубу олду, вәссәлам! Санки Азәрбајҹан адлы бир мүстәгил дөвләт һеч јох имиш постсовет мәканында!
Мәним әзизләрим! Бу јердә Азәрбајҹан вә Русијанын гаршылыглы мүнасибәтләри һаггында сөһбәтими јарыда сахлајараг, Азәрбајҹанын һөкумәт информасија васитәләринин Владимир Соловјовун үнванына јағдырдығы тәриф вә мәдһијјәләр һаггында данышмаг истәјирәм. Чүнки Соловјов Илһам Әлијевин гәбулуна дүшән кими, санки бир анын ичиндә онлар бүтүн бу сөјүш вә тәһгирләри унудараг, онун бүтүн ҝүнаһларыны бағышладылар. Һәтта онун дәфәләрлә Гарабаға ҝетмәси дә јаддан чыхды. Соловјов дејир ки, “дәфәләрлә Гарабаға ҝетмәјимә ҝөрә Бакыда һеч кимдән үзр белә истәмәдим”! Һәлә бурасы азмыш дејән, о, әлавә едир ки, “Арсаха ҝетдијимә ҝөрә мәни иттиһам едән һеч бир кимсә олмады”.
Әлбәттә, онлар бу сәфәрдән истифадә едәрәк, бир даһа Әлијевин тәблиғатчылары онун ағлыны вә габилијјәтини тәрифләјәрәк, ону ҝөјләрә галдырмагла мәшғул олдулар. Онлар јазырлар: “Илһам Әлијев гроссмејстер кими һәрәкәт едәрәк, фүрсәт ҝөзләди вә ағ фигурларла илк ҝедишини етди!”.
Бурадаҹа ону гејд едим ки, бу заваллылар бу јердәҹә унудублар ки, даһа бир ифадәни ора әлавә етсинләр. Јәни онлар јазмалыјдылар ки, “Әлијев ағ фигурла илк ҝедишини етди вә сонда мәғлуб олду!” Белә даһа дүзҝүн оларды. Чүнки мән әминәм ки, бир аз кечәндән сонра өзүнүз шаһид олаҹагсыныз ки, Әлијев бу ҝедишијлә һансы дәһшәтли мәғлубијјәтә дүчар олаҹаг, вә Азәрбајҹаны да мәһвә мәһкум едәҹәк!
Амма бу һагда сөһбәтимиз сонраја галсын. Инди исә ҝөрәк Әлијевин тәблиғатчылары даһа нәләр јазырлар? “Соловјовун Бакыја ҝәлмәси вә онун Азәрбајҹан президенти илә ҝөрүшмәси һәмин о стратежи јанашмадыр ки, сәнин мөвгејини билмәјән оппонентин сәни динләмәјә вә бир чох һалларда ону гәбул етмәјә мәҹбурдур”, — дејә онлар “бәһ-бәһлә” јазырлар. Бурадан белә мәлум олур ки, санки Соловјов ади журналист јох, Русија Хариҹи ишләр назири вә јахуд Русија президент Администрасијасынын рәһбәри имиш! О ки галды рәгибин мөвгејинә, анҹаг авам адамлар дүшүнә биләр ки, Соловјов кими савадлы бир адам индијәдәк Азәрбајҹан рәһбәрлијинин, азындан, хариҹи сијасәт мөвгејини һәлә дә билмир! Әлбәттә, билир, јахшы да билир! Бурадан да белә бир нәтиҹә чыхармаг олар: Соловјову Бакыја Әлијевин мөвгеји илә таныш олмаға јох, анҹаг вә анҹаг она ҝөрә дәвәт етмишдиләр ки, о, Әлијев вә бүтөвлүкдә Азәрбајҹан һаггында бәзи пара хошаҝәлән сөзләр десин! Вәссәлам!
Бурда мәним үчүн гаранлыг галан даһа бир мәсәлә будур: Индијәдәк Әлијевин тәблиғатчылары даим иддиа едирдиләр ки, Соловјов Азәрбајҹан әлејһинә бүтүн сөзлринин мүгабилиндә кәнардан һагг алыр!
Әҝәр бу доғрудан да беләдирсә, һәр бир Азәрбајҹан вәтәндашы үчүн мараглы олар ки, билсин: әҝәр бу Соловјов пул алмамыш һеч нә демирсә, онда бәс онун Бакы сәфәринин пулуну ким вермишди?
Икинҹиси. Бакыда Соловјову артыг “Кремлин адамы”, һәм дә өз ишинин пешәкары, интеллектуал кими тәгдим едирләр. Әлијевләр неҹә дә севирләр бу “Кремлин адамы” ифадәсини! Азәрбајҹан рәһбәрлијинин мағара сәвијјәсиндә олан дүшүнҹә сәвијјәси она имкан вермир ки, орта әсрләр дөврүнү јашамагда олан Азәрбајҹанындан фәргли олараг, Русијада дөвләт мүәссисәсиндә ишләјән адамын һөкмән “Кремлин адамы” олмасы һеч дә мәҹбури дејилдир!
Бунунла әлагәдар олараг, Соловјов Бакыја ҝәләнә гәдәр олан дөврдә Әлијев тәблиғатчылары ону һәм дә онда сучлајырдылар ки, Соловјов радио ефирдә Крмелин ағыз-бурнуну әзир, ону олмазын әмәлләрдә ҝүнаһландырыр, һаким команданы өлкәдәки системли бөһранда, кејфијјәтли инсулинин олмамасында, өзәлләшдирмә сијасәтинин уғурсузлуғунда тахсырландырыр. Бунунла да онлар әслиндә етираф едирләр ки, Азәрбајҹандан фәргли олараг, Русијада һәтта дөвләт телеканалында ишләјән журналистләр дә һөкумәти тәнгид едә, онун ағыз-бурнуну әзишдирә биләрләр!
Сизләрә хатырладым ки, Азәрбајҹаны сағмал инәк кими саған, онун һесабына бөјүк сәрвәт газанан “Кремлин адамлары” Соловјовдан әввәл дә олмуш, бундан сонра да олаҹагдыр. Јадыныза ҝәтирин Сергеј Маркову, Олег Кузнетсову, Максим Шевченкону вә мәним әзиз халгымын ҹибиндән оғурланмыш милјонлар һесабына өзүнә фирәван һәјат гурмуш бир чох башгаларыны. Мәсәлән, бүтүн өтән ил боју өзүнү “Кремлин адамы” елан етмиш бамбылы политолог Серҝеј Марков Бакынын башыны алдадырды ки, сән демә, илин сонунадәк ишғал олунмуш рајонлар ҝери гајтарылаҹагдыр. Илин сонунда да деди ки, Саргсјан горхду, вә она ҝөрә дә рајонлар гајтарылмады! О бириләр дә бу ҹүр јалан вәдләрлә ҝуја Азәрбајҹана хидмәт едирләр!
Бунунла әлагәдар олараг, 1993-ҹү илдә Милли Мәҹлисин сессијасында Һејдәр Әлијевлә Ајаз Мүтәллибовун вахтында дөвләт катиби ишләмиш академик Тофиг Исмајылов арасындакы дејишмә мәним јадыма ҝәлир. Һејдәр она хатырлатды ки, вахтилә о өзү ону институт директору тәјин етмишди вә она ҝөрә дә Исмајылов онун адамыдыр. Буна ҹаваб олараг, академик Исмајылов деди ки, “Һејдәр мүәллим, мәни институт директору тәјин етмәјиниз һеч дә о демәк дејилдир ки, мән сизин адамам!”.
Бунунла демәк истәјирәм ки, Азәрбајҹан рәһбәрлији Тофиг Исмајыловун сөзләриндән һеч бир нәтиҹә чыхармамыш, өз сијаси фәлсәфәсиндә бир аддым да габаға ҝетмәмишдир! Бу мәнада, Әлијев тәблиғатчысынын нидасы нормал инсанларда јалныз аҹы ҝүлүш доғурур! Соловјову әсил сөз устасы әлбәттә адландырмаг олар, амма Әлијеви “һакимијјәт устасы” адландыран адамы ағзы әјилә биләр! Чүнки бу ҝөрүш бир даһа сүбут етди ки, Әлијев аҹиз вә фәрсизин биридир, онун иши-ҝүҹү бөјүк дөвләт башчыларына даим јалтаглыг етмәкдән ибарәтдир! Бунун нәтиҹәси дә одур ки, Азәрбајҹан бу ҝүн сүрәтлә өз ҹәһәннәминә доғру ҝедир! Бу бахымдан, һәмин ҝөрүш сөз устасынын, ҝөјдәндүшмә һакимијјәт башына ҝәлмиш, өз һакимијјәт өмрүнү узатмаг наминә һеч бир мурдар вә чиркин әмәлләрдән белә чәкинмәјән, хариҹи сијасәтчиләрдән вә журналистләрдән өз үнванына һәр һансы бир тәриф ешитмәк үчүн халгдан оғурладығы милјонлары әсирҝәмәјән ади бир әркөјүн бир ана ушағынын ҝөрүшү иди! Бүтүн бу илләр әрзиндә Әлијев вар ҝүҹү илә арзуламышдыр ки, һәмин хош тәрифләри ешидән Азәрбајҹан әһалиси онун габилијјәт вә сәриштәсинә инансын! Амма бу заваллы әһали артыг о тәрифләрә даһа инанмыр вә инанмаг да истәмир, чүнки бычаг артыг боғаза дирәниб!
Мәним әзизләрим! Сиз ҝөзәл билирсиниз ки, нә Соловјовун үнванына сөјләнән бу үрәкбуландырыҹы тәрифләр, нә Әлијевин үнванына јағдырылан мәдһијјәләр бизи зәррә гәдәр дә марагландырмыр! Неҹә дејәрләр, биз бунлары чох ҝөрмүш вә ешитмишик! Она ҝөрә дә мән бу јердә сөһбәтимизин ән мараглы һиссәсинә кечирәм. Соловјов даһа бир мәсәлә һаггында мәлумат вермишдир. О дејир ки, сөһбәт әснасында мән Әлијевә дедим ки, Русија һеч вахт Азәрбајҹана хәјанәт етмәз. О исә мәнә етираз едәрәк, белә деди: “Путин һеч вахт хәјанәт етмәз”!
Һансы мәна ҝизләнир бу ифадәдә? Бунунла нә демәк истәјир Илһам Әлијев? Доғруданмы о, үмидвардыр ки, Путин онун Русијанын үнванына вә онун өз үнванына етдији чохсајлы хәјанәтләри вә мурдарлыглары бағышдајаҹаг? Мән әминәм ки, бағышламајаҹаг! Һәм дә она ҝөрә ки, Илһам Әлијев о сөзләри дејән вахтда, Академијанын Тарих институтунун директору, Милли Мәҹлисин депутаты Јагуб Маһмудов АПА-ја мүсаһибәсиндә Русијаја гаршы әрази иддиалары илә чыхыш едир! О дејир ки, “Ҝүлүстан вә Түркмәнчај мүгавиләләриндән сонра Азәрбајҹан тарихи сахталашдырылыб”. Јәни демәк исәјир ки, ону Русија сахталашдырыб. Бу биринҹиси. Сонра исә о дејир ки, Нахчыван, гарабағ вә Јереван әсил Азәрбајҹан торпагларыдыр. Амма буну да гоурам бир тәрәф. Академик дејир ки, “һеч ким инкар едә билмәз ки, Дәрбәнд Азәрбајҹан шәһәридир, чүнки Дағыстан Азәрбајҹан торпагларында салынмышдыр”.
Мәним әзизләрим! Бундан сонра ким дејә биләр ки, “Путин Азәрбајҹаны сатмаз” дејән Әлијев өз үмидиндә һаглыдыр?
Гој Әлијев өз фикриндә галсын. Ҝөрүн, мән нә дејирәм сизләрә: Мән дејирәм ки, Русија һеч вахт Азәрбајҹана хәјанәт етмәз! Билирсиниз нијә? Чүнки адәтән доста, јолдаша хәјанәт едәрләр! Јухарыда сөјләдикләримдән ајдын олду ки, Азәрбајҹан һеч вахт Русијаја нәинки дост, һәтта јолдаш да олмајыб! Азәрбајҹан президенти исә һәмишә Русијаја ачыг ја ҝизли дүшмән олмушдур!
Јери ҝәлмишкән Әлијевин тәблиғатчыларындан бири хәјанәт һаггында белә јазыр: “Әлијев һеч вахт хәјанәти бағышламыр. Дүшмән һеч вахт хәјанәт етмир, хәјанәти едән достлар олур. Јалныз јахын адамлар хәјанәт едир, дејә Гәдим Рома вахтындан үзүбәри бу һәгигәти тәсдиг едирләр”. Әҝәр беләдирсә, онда Русија вә Путин онларра гаршы даим дүшмән мөвге сәрҝиләмиш Азәрбајҹана, Путинә мүнасибәтдә “гырмызы хәтти” чохдан кечмиш Илһам Әлијевә неҹә хәјанәт едә биләрләр? Бурада хәјанәтдән сөһбәт белә олмаз!
Соруша биләрсиниз ки, бәс нәдән сөһбәт ҝедә биләр? Билин вә аҝаһ олун: Ҝүнләрин бир ҝүнү Путинин сәбр түкәнәҹәк вә о, бир гапазла о Мики-Маус ҹүтлүјүнү јерлә јексан едәҹәк, ондан сонра да Азәрбајҹан һаггында кимин үчүнсә ширин, кимин үчүнҹә исә анҹаг аҹы хатирәләр галаҹагдыр! Иншаллаһ! Сәбр един, һамылыгла бунун шаһиди оларыг. Бизим верилишләримизи изләјин, вахтында һәр шеји сизләрә өз ады илә дејәҹәјик!
Аллаһа әманәт тапшырырам сизләри! Саламат галын!
Илһамә Ҹәфәрзадә

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5dK66epIfqU&t=25s

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>