«

»

Янв 01

МЕҺРИБАНЫН ҺАРАМ ПУЛЛАРЫ

Үздә мәләк, далда кәләк, үстү бәзәк, алты тәзәк Меһрибан!
Мәним әзизләрим!
Мүасир Азәрбајҹанын ән ҝениш јајылмыш мифләриндән бири “Һејдәр Әлијев адына фондла” әлагәдар јарадылыб вә јајылыб. Сиз ҝөзәл билирсиниз ки, бу Фонд Һедјәр Әлијевин өлүмүндән бир ил сонра, јәни 2004-ҹү илдә тәсис олунуб вә һәмин ҝүндән дә Азәрбајҹан президентинин ширин-шәкәр арвады, һазырда Азәрбајҹанын биринхҹи витсе президенти вәзифәсиндә ишләјән, амма һәлә дә конкрет нә ишлә мәшғул олаҹағыны билмәјән Меһрибан Әлијева онун әвәзсиз рәһбәридир! Һәр неҹә олурса-олсун, бурасы да мәлумдур ки, индијәдәк бу Фонд өлкәдәки ән бағлы вә сирли мүәссисә олараг галыр. Бу Фонда пулларын һарадан ҝәлдијини, вә һәмин о јүз милјонларла мәбләғин сонрадан мәһз һансы мәгсәдләрә хәрҹләндији доғру-дуруст һеч кимә бәлли дејил, өлкә вәтәндашлары үчүн исә бөјүк бир сирдир! Орасыны да дејим ки, формал олараг гејри-һөкумәт тәшкилаты һесаб олунса да, һәгигәтдә Фондун рәһбәри Меһрибан дөвләтин демәк олар бүтүн ишләринә ачыг мүдахилә едир, дөвләтин идарә олунмасында чох вахт, назир нәдир, јүксәк мәнсәбли мәмур кимдир, һәтта Илһам Әлијевдән дә фәал иштирак едир! Јәни, демәк истәјирәм ки, бу Фонд әслиндә “дөвләт ичиндә дөвләт” кими фәалијјәт ҝөстәрир. Мәсәлән, Азәрбајҹан һөкумәтинин информасија васитәләриндә тез-тез белә мәлуматлара раст ҝәлмәк олур: “Һејдәр Әлијев фондунун сәрәнҹамы илә республиканын Баш прокурорлуғу филан мәсәләни арашдырмышдыр”. Һәм дә адамы тәәҹҹүбләндирән одур ки, өлкә рәһбәрлији нәинки дөвләт ишләринә Меһрибанын бирбаша мүдахиләсини нәинки ҝизләтмир, әксинә, вахташыры һөкумәт ресурсларында онлар һаггында бәһ-бәһ илә хәбәр верир! Президент Әлијев исә, ҝөрүнүр, бунунла һәтта фәхр едир! Ҝөрүн Әлијев русијалы журналист Владимир Соловјовла сөһбәтиндә бу һагда нә дејир? Өз һәјат јолдашыны биринҹи витсе президент тәјин етмәсини Әлијев бунунла изаһ едир ки, “бу, әслиндә мөвҹуд стату-квону тәсбит етмәк демәкдир. Чүнки Меһрибан Әлијева өлкә үчүн чох ишләр ҝөрмүш вә инди дә ҝөрмәкдәдир”! Бу, президент Әлијевин сөзләридир! Јәни бунунла о демәк истәјир ки, Меһрибанын билаваситә дөвләт ишләринә мүдахиләси нәтиҹәсиндә Азәрбајҹан чох ҝөзәл ҝүндә иди, бу тәјинатла вуруб лап чибан чыхартды!
Мәним әзизләрим! Сизләрдән чоху тәсдиг едә биләр ки, Меһрибан бу Фондун јүз милјонларла пулуну Азәрбајҹанын вә онун халгынын еһтијаҹына јох, анҹаг вә анҹаг өлкә дахилиндә вә ондан кәнарда өзүнү вә Әлијевләр аиләсини реклам етмәјә хәрҹләјир! Ахы Азәрбајҹан әһалиси баша дүшмәлидир ки, Ватиканда бәрпа олунмуш гәдим катакомбалар, Парисдә “Азәрбајҹан шәһәрҹијинин тикилмәси”, Болгарыстанда гәдим галанын бәрпа олунмасы, пакистанда гызлар үчүн мәктәбин, Боснијада исә Тибб мәркәзинин тикилмәсиндән мәним диләнчи ҝүнүнә салынмыш халгымын ҹанына нә фајда ола биләр! Һеч бир фајда ола билмәз! Һәлә ону демирәм ки, Фондун иши-ҝүҹү дүнјанын бир чох өлкәләриндә Һејдәр Әлијевә абидәләр уҹалтмаг, вә онларын әтрафында парклар тикмәкдән ибарәтдир! Кимсә дејә биләр ки, бунларын да мәним заваллы халгыма зәррә гәдәр дә олса хејри вар? Јохдур, мәним әзизләрим! Ола да билмәз! Һәтта әҝәр нәзәрә алсаг ки, бу Фонд Азәрбајҹанын өзүндә дә бәзи-пара мәктәб вә ја ушаг бағчалары тикиб, әввәла, неҹә дејәрләр, бундан Фатыја туман олмаз! Олмаз, мәним әзизләрим!
Амма бүтүн бунларын мүгабилиндә, мәним халгым вә дүнјада да бир чохлары үчүн ән мараглы суал бундан ибарәтдир ки, пуллар һардандыр?
Билин вә аҝаһ олун, ај мәним севимли һәвәтәнләрим! Меһрибан бүтүн бунларла һәм дә әһалинин ҝөзүндә өз мүсбәт имиҹини јаратмаға вә сахламаға чалышыр! Соруша биләрсиниз ки, онун нәјинә лазымдыр бу мүсбәт имиҹ? Сиздән сорушмаг, мәндән – ҝәнҹәли гызы Илһамәдән дә ҹаваб вермәкдир! Мәсәлә бурасындадыр ки, бүтүн бунларла Илһам Әлијев өз аилә һакимијјәти үчүн еһтијат мејданча јаратмаг истәјир ки, фөвгәладә бир һадисә баш вердији тәгдирдә, әҝәр о өзү һакимијјәтдән ҝетмәјә мәҹбур оларса, вә јахуд ону кимсә һакимијјәтдән кәнар едәрсә, онда һәмин о мүсбәт имиҹ һесабына арвады Меһрибан онун креслосуна отура билсин! Јәни, бу башыбәлалы Азәрбајҹаны санки кәбин едибләр Әлијевләр аиләсинә, сонадәк онлар бу дөвләти идарә етмәлидир ки, мәним халгымы сон гәпик-гурушунадәк гарәт етмәкдә давам етсинләр! Бу фикри тәсдиг едән даһа бир дәлил ондан ибарәтдир ки, Меһрибанла јанашы, Азәрбајҹанын дөвләт ишләринин идарә олунмасында даһа бир Әлијев, јәни Илһамын бөјүк гызы, ејни заманда һәмин о Һејдәр Әлијев фондунун Москва филиалынын директору Лејла Әлијева фәал иштирак едир! Бу Москва филиалы адында һарам мәркәзинин пуллары да мәлум дејил ки, һардан ҝәлир вә һара ҝедир? Амма бурасы мәлумдур ки, тәкҹә Азәрбајҹан мәмурлары вә диҝәр вәтәндашлары дејил, һәм дә Русијада јашајан азәрбајҹанлы бизнесмен вә коммерсантлар да күлли мигдарда пуллары бу филиалын банк һесабларына кечирир вә јахуд да нағды пул шәклиндә онлары Лејланын ҹибишданына гојурлар!
Бу јердә ону дејим ки, шәхсән мәни тәәҹҹүбләндирән одур ки, Русијанын өзүндә дә бу фондун фәалијјәти һеч бир шәффафлыг олмајан бир шәраитдә давам едир. Амма, дүшүнүрәм ки, гој бу һагда Русијанын мүвафиг органлары өзләри фикирләшсинләр! Чүнки мәним билдијим одур ки, һәмин пулларын хејли һиссәси Илһам Әлијев һакимијјәтинин Русијада реклам едилмәси наминә лоббичиләрә хәрҹләнир, даһа дәгиг десәк, рүшвәт һалында онлара верилир!
Мәһз буна ҝөрә дә експертләрин бир чоху белә бир гәти фикирдәдир ки, Илһам Әлијев өз гызы Лејланы да витсе-президент постуна тәјин етмәји гәрарлашдырыб. Әҝәр беләдирсә, онда бу факт да бизим јухарыда сөјләдијимиз, Әлијевләрин өз һакимијјәтини әбәдиләшдирмәк истәјини бир даһа сүбут етмирми? Сүбут едир, мәним әзизләрим! Ону сүбут едир ки, Илһам өзү олмаса, гој арвады Меһрибан олсун, о да олмаса, гој гызы Лејла олсун вә саир вә илаахыр. Ҝорун чатласын, Мәшәди Казым!
Мәним әзизләрим! Биз өз верилишләримиздә Меһрибан Әлијевин, онун гызларынын, бүтөвлүкдә Пашајевләр аиләсинин нәһәнҝ бизнес империјасы, онларын офшор һесабларда јатырылмыш милјонлары, Меһрибанын өз кадрларыны тәдриҹән дөвләт идарәчилији системиндә јерләшдирмәси вә саир һаггында дәфәләрлә данышмышыг. Она ҝөрә дә бурда онлары тәкрар етмәк фикриндә дејиләм. Бу дәфә мәним мараг објектим анҹаг Һејдәр Әлијев Фондунун рәһбәри гисминдә Меһрибанын фәалијјәтини тәһлил етмәк, онун һарам пулларынын һарадан ҝәлдијини сизләрә чатдырмагдыр. Бундан әлавә, мән бурада һәмин фондун тарихдә вә һазырда дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндәки аналоглары һаггында данышмаг фикриндәјәм.
Беләликлә, бу фондун тарихи аналогларыны тапмаг үчүн хејли ахтарыш апармалы олдум. Билирсиниз, һансы өлкәдә тапдым онун аналогуну? Бизим гардаш Түркијәдә, даһа дәгиг десәм, Османлы тарыхиндә! Султан Мурадын һакимијјәт илләрини јадыныза ҝәтирин. Онун анасы Көsәм Султанын “Вәгф идарәси” ады алтында тәсис етдији бир гурум фәалијјәт ҝөстәрирди. Ады фәргли олса да, маһијјәтҹә бизим бу бәднам Һејдәр Әлијев Фонду кими бир шеј иди. Мәлумдур ки, Көsәм Султан бу идарәнин васитәси илә минләрлә касыб вә диләнчијә јардым едир, онлара пулсуз шам јемәји верир, һәмчинин тәбии фәлакәтләр заманы зәрәр чәкән аиләләрә, таҹирләрә вә сәнәткарлара ев, дүкан вә саир тикмәк үчүн пул верирди.
Хатырладаг ки, “вәгф” әрәб сөзүдүр, мәнасы “дајанмаг”, “дајандырмаг”, “тутуб сахламаг” мәнасыны верир. Мүсәлман һүгугунда бу ад алтында дөвләтин јахуд ајры-ајры фәрдләрин дини вә ја хејријјәчи мәгсәдләрлә бағышладығы әмлак нәзәрдә тутулур. Вәгфә анҹаг ҝәлир, хејир ҝәтирән, амма хәрҹләнә билмәјән дашынан вә дашынмаз әмлак бағышлана биләр. Мәсәлән, вәгфә пул бағышламаг олмаз.
Бу јердәҹә вәгф һаггында сөһбәтими јарымчыг сахлајараг,  Көsәм Султанын вәгф идарәси илә Меһрибанын рәһбәрлик етдији Һејдәр Әлијев Фонду арасында әсас фәрг һаггында данышмаг истәјирәм. Јухарыда дедијим кими, Көsәм Султан бу идарәнин пулларыны анҹаг вә анҹаг әһалинин касыб даирәләринә јардым етмәк мәгсәдилә истифадә едирди. Бахмајараг ки, бунунла о да бунунла өз оғлу султан Мурадын һакимијјәтини мөһкәмләндирмәк, әһали арасында она етимады ҝүҹләндирмәк мәгсәди ҝүдүрдү, бунунла белә, онун вәгфи даһа нәҹиб мәгсәдләрә хидмәт едирди. Тәәссүф ки, ејни сөзләри Әлијев фонду һаггында демәк олмаз! Чүнки Фондун һесабына дахил олан пулларын мүтләг әксәријјәтини Меһрибан һазыркы Азәрбајҹанда аз гала о вахтын Османлы империјасында оландан да чох олан касыб-кусубун еһтијаҹларыны өдәмәк үчүн хәрҹләмир. Бәс нәјә хәрҹләјир? Бах, бу һагда бир аз сонра данышарыг. Һәләлик исә бизи даһа чох марагландыран суал одур ки, Әлијев фондунун һесабына пуллар һансы мәнбәләрдән дахил олур?
Инди исә бир даһа Көsәм Султанын “Вәгф идарәсинә” гајыдырам. Мәлумдур ки, султан анасына јахын олан губернаторлар, вәзирләр вә диҝәр османлы мәмурлары әһалидән алдыглары рүшвәтин бир һиссәсини Вәгф идарәсинин һесабына көчүрүрдүләр. Ајдын мәсәләдир ки, о вахт һеч ким мәсәләнин бу тәрәфини ачыб-ағартмыр, вәгфи идарәсинин малијјә мәнбәләри һаггында сусмағы үстүн тутурду. Чохлары баша дүшүр, бәзиләри исә һәтта дәгиг-дүрүст билирдиләр, амма султан анасынын гәззәбинә ҝәлмәк горхусундан сусурдулар.
Бу јердә биз Вәгф идарәси илә Һејдәр Әлијев Фонду арасында ән бөјүк јахынлығы ҝөрүрүк. Амма бу мәсәләдә дә Әлијев Фонду бир ҹәһәти илә фәргләнир. Белә ки, Азәрбајҹанда инди чохлары билир ки, һәтта орта мәктәб шаҝирдләрини, мүәллим вә һәкимләри, бир сөзлә, бүтүн бүдҹә тәшкилатларыны Фондун һесабына пул көчүртмәјә мәҹбур едирләр! Беләликлә дә, ҝуја бу халга јардым етмәк, онун проблемләрини һәлл етмәк мәгсәди илә јарадылан фонд, әслиндә лап әввәлдән бу халгы чапыб талајыр! Һәм дә дәрд бурасындадыр ки, јығылан пулларын бир һиссәси јерли мәмурларын ҹибләриндә галыр, бир һиссәси исә фондун һесабына көчүрүлүр. Беләликлә, Фонд һәм дә өлкәдә коррупсијаја дәстәк верән бир мәркәз кими фәалијјәт ҝөстәрир!
Бунула әлагәдар олараг, бәзи мәлуматлары сизин диггәтинизә чатдырырам. Бу ҝүнләрдә Ҝөјчај рајонунун бир груп сакини Меһрибанын адына јаздыглары шикајәт мәктубунда шикајәтләнир ки, Әлијев фондунун “Өлкәни таныјаг” лајиһәси чәрчивәсиндә кечирилән тәдбирә гатылан сәксән нәфәр орта мәктәб шаҝирдиндән адамбашына 250 манат пул јығылыб. Мәктубда ҝөстәрилир ки, Фандун рәһбәрлијинә пул јығылмыш шаҝирдләрин 40 нәфәр олдуғу билдирилиб. Беләликлә, јығылан пулларын јарысы јерли мәмурларын ҹибинә ҝедиб.
Диҝәр бир мисал. Талышстанын Астара рајонунун сакинләри шикајәтләнирләр ки, “Һејдәр Әлијев фонду әһалини гарәт етмәјин јени үсулуну тапыб. Белә ки, рајонун үч мин сакининин адына адамбашына 3000-5000 доллар мәбләғиндә кредит јазылыб. Онлара бу мәбләғин ҹәми 5 фаизи верилиб, мәбләғин галан һиссәси исә ҝуја Фондун һесабына көчүрүлүб”. Сакинләр биләндә ки, кредити онлар өзләри өдәмәли олаҹаглар, онда һај-күј галдырыблар.
О ки галды мәмурлара вә бизнесменләрә, онлар һаггында да бәзи мисаллары ҝәтирим. Бир нечә ил әввәл һазырда һәбсдә јатан Сәһијјә назири Әли Инсанов мәһкәмә залында шикајәтләнирди ки, онун шәхси пуллары һесабына Азәрбајҹанда бир нечә мәктәб бинасы тикилиб, лакин бу иш Һејдәр Әлијев фондунун адына јазылыр!
Азадлыг радиосунун “Шәффафлыг” верилишиндә чыхыш едән бизнесменләр онларын Фондун һесабына пул көчүртмәјә мәҹбур едилмәсиндән шикајәтләнирләр.
Мәним әзизләрим! Сизләр, хүсусән һазырда бизим доғма вәтәнимиздә јашајан һәмвәтәнләримиз сајсыз-һесабсыз белә мисаллар билирләр. Бизим мәгсәдимиз исә садәҹә мисаллары садаламаг дејил. Мәгсәдимиз Фондун вә онун рәһбәри Меһрибанын әсил симасыны ачыб ҝөстәрмәкдир.
Она ҝөрә дә бу јердә бир даһа Көsәм Султанын “Вәгф идарәсинә” гајыдырам. Бүтүн бу мәсәләләрдә ән мараглысы одур ки, ҝүнләрин бир ҝүнүндә султан Мурад биләндә ки, онун мәмурлары рүшвәт алараг, онун бир һиссәсини вәгф идарәсинә ҝәтирирләр, о, өз анасына етираз едәрәк, она бу мүдрик сөзләри дејир: “Валидә, ән ишыглы мәгсәдләрә дә һарам пулларла наил олмаг олмаз!”
Мәним әзизләрим! Сизләрдән кимсә һеч тәсәввүрүнә ҝәтирә биләрми ки, ҝүнләрин бир ҝүнү Илһам Әлијев өз ханымы Меһрибана бу сөзләри десин вә ја дејә билсин? Нә демәз, нә дә һеч демәк истәмәз! Чүнки онларын икиси дә бир безин гырағыдыр, һәр икисинин мајасы һарамла јоғрулуб!
Бу заман Көsәм Султанла Меһрибан арасында ән бөјүк фәрг һәм дә ондадыр ки, мүсәлман Шәргинин бир чох гадынларындан фәргли олараг, Көsәм дөвләт ишләриндән вә бејнәлхалг сијасәтдән ҝөзәл баш чыхарырды! Амма бу сөзләри Меһрибан һаггында демәк олармы? Әлбәттә, олмаз! Сүбут истәјирсинизсә, бујурун, гулаг асын. Бир нечә ил әввәл Америка конгрессинин нүмајәндәләри Меһрибанын гәбулунда оландан сонра дәһшәтә ҝәлмишдиләр ки, бу гадын сијаси мәсәләләрдән чох пис баш чыхарыр вә анҹаг Фонда аид суаллара ҹаваб верә билир!
Ахы мән сизләрә демишдим ки, Меһрибан гушбејинин биридир! Америка конгресменләри мәним сөзләрими бир даһа тәсдиг едирләр!
Амма бу һәлә һарасыдыр? Лазым оларса, Көsәм Султанла Меһрибан арасында башга фәргләрдән дә данышмаг олар. Буна бир даһа әмин олмаг үчүн, мән интернетдә Әлијев фонду вә Меһрибан һаггында ҝедән материалларын алтында јазылмыш шәрһләрлә марагландым. Бахын ҝөрүн, Меһрибан һаггында нәләр јазырлар!
Бир рус гадыны јазыр: “Меһрибан бир гадын кими, сөзсүз, гәшәнҝдир. Лакин онун стилиндә ҝөрмәмишлик һисс олунур. Меһрибанын үзү даим макијажда олур, донлары исә санки мүсабигә вахты сәрилмиш гырмызы халча үзәриндән кечән артистләри хатырладыр. Сачларыны асчыб бурахыр. Бајағы бир мәнзәрәдир. Өлкәнин биринҹи ханымы үчүн бу, јолверилмәз һалдыр, ајыбдыр. Онун имиҹи башдан-ајаға һансыса бир кино улдузунун јахуд шоу-бизнес иштиракчысынын парылтылы һәјатыны хатырладыр. О ҹүр әри олмасајды, Меһрибан ким ола биләрди? Јахшы һәким ола биләрди, бир клиникаја рәһбәрлик едә биләрди, әҝәр елми дәрәҹәси олсајды. Меһрибан хүсусән мүсәлман өлкәсинин биринҹи ханымы олмаға һеч ҹүр лајиг дејил. Она һәтта үч гијмәт дә вермәк олмаз. Баһалы ајаггабылар вә чанталар, бренд донлар һәлә һеч дә стил демәк дејил. Онлар һәлә биринҹи ханымын имиҹи демәк дејил. Она ҝөрә дә онун симасы, дәбдә олан авропа палтарларына бахмајараг, башдан-ајаға мәдәнијјәтсизлијә нүмунәдир. Өјрәнин, һөрмәтли Меһрибан, ахы сизин әллидән бир аз артыг јашыныз вар”.
Башга бир гадын белә јазыр: “Бәли, әри онунла фәхр едир. Ади ҝөзлә дә буну ҝөрмәк мүмкүндүр. Амма, әҝәр президент арвадына белә ҝөрүнмәк ҹајиздирсә, онда белә ҝөрүнүр ки, Әлијевләр аиләсиндә демократија чох дәринә ҝедиб. Мәнә белә ҝәлир ки, бу ханым өз өлкәсинин боз кардиналы, өз әринин әсас мәсләһәтчисидир. Даһа бир мәгам ондан ибарәтдир ки, мән русам, москвалыјам. Мән бурада Меһрибанын чохлу һәмјерлиләрини ҝөрмүшәм. Бәдбәхт адамлардыр. Өз вәтәнини тәрк етмәјә мәҹбур галыб, чөрәк пулу газанмаг үчүн өз аиләләриндән ајры дүшүб, хидмәт саһәсиндә, коммунал тәсәррүфат објектләриндә ишләјирләр. Бунлар азәрбајҹанлылардыр, онлар да таҹикләр, өзбәкләр, түркмәнләр кими ишләмәјә мәҹбурдур. Бүтүн гара ишләри онлар јеринә јетирир. Бунларын фонунда Әлијевләр аиләсинин ашкар, дәбдәбәли вә әҹаиб дәрәҹәдә тәмтәраглы һәјаты нәләрдән хәбәр верир? Өлкә учурумун ичиндәдир, амма онлар өз кефиндә-дамағындадыр. Јазыг халг, бәдбәхт халг”.
Даһа бир охуҹу белә јазыр: “Һансы биринҹи ханым белә әдәбсизҹәсинә ҝејинир? Һансы биринҹи ханым белә бајағы ҝөрүнүр вә бу гәдәр чох пластик әмәлијјат едир? Меһрибан ҝөзәл дејил, вәтәндашларын пуллары белә ҝөзәл ҝөрсәнир. Өз әри илә бирликдә халгы талан едир вә пуллары өзүнү сүни шәкилдә ҝөзәлләшдирмәјә хәрҹ едир. Меһрибан һеч ҹүр өз гоҹалығы илә барыша билмир. Меһрибан император Куско һаггында ҹизҝи филминдәки Измуну хатырладыр”.
Нә дејим, ај мәним милләтим! Лап үстү бәзәк, алты тәзәкдир!
Мәним әзизләрим! Дүшүнүрәм ки, әҝәр мән сизләрә даһа бир Фонд һаггында сөһбәт ачсам, лап јеринә дүшәр. Алманијада 1955-ҹи илдән бәри бу дөвләтин илк федерал канслери Конрад Аденауерин адыны дашыјан Фонд фәалијјәт ҝөстәрир. Лакин Әлијев фондундан фәргли олараг, бу фондун малијјә мәнбәләри ајрыҹа бир параграфда ҝөстәрилир. Орада ҝөстәрилир ки, фондун вәсаитләринин 97 фаизи иҹтимаи сәрмајәләрдир, галан һиссәси исә үзвлүк һагларыдыр. Бу вә башга фондлара Алманија һөкумәти вә федерал назирликләр пул көчүрүр. Амма онлар һаггында информасија шәффадыр, онун хәрҹләри исә һүгуги ҹәһәтдән әсасландырылыр. Федерал назирликләрин сијаси фондлара көчүрдүјү пуллар мүвафиг бүдҹә комитәләриндә нәзәрә алыныр. Бүдҹә тәсдиг олунандан сонра һәмин пуллара ҝөрә мәсулијјәти назирлик дашыјыр.
Ешидин бунлары вә сонра да өзүнүз үчүн мүгајисә един Алманијаны вә Азәрбајҹаны, ҝөрүн, биз һансы бир дәһшәтли өлкәдә јашајырыг!
Амма, бүтүн бунлара бахмајараг, мәни даһа чох һејрәтләндирән һәтта белә бир фондун Азәрбајҹанда мәшғул олдуғу чиркин вә һарам ишләр дејил! Мәни һејрәтә салан һәтта бу Әлијевләр ҹүтлүјүнүн мәним халгымы талан етмәси, онун һесабына дәбәдәбә ичиндә јашамасы вә халгдан оғурланмыш пулларын һесабына өз аиләсини реклам етмәси дә дејил! Мәни даһа чох һејрәтә салан мәним әзиз халгымдыр! Ахы Азәрбајҹан вәтәндашлары, азындан онларын бир һиссәси бүтүн бунлары билә-билә, јенә дә игтидарын бу – үздә мәләк, далда кәләк Меһрибан Әлијеванын ҝуја ишҝузар кејфијјәтләри, онун садә халга гајғы ҝөстәрмәси һаггында сөјләдији сајсыз-һесабсыз нағыллара инанмагда давам едир?! Даш төк, Аллаһ, даш төк, ҝөр кимләрин әлиндә аҹиз галыб Азәрбајҹан?!
Мәним әзизләрим! Мән инанырам ки, инди сизләрә сөјләдикләрим тәкҹә бу бәднам фондун нүмунәсиндә Әлијевләр кланынын ҹинајәткар әмәлләрини ифша едәҹәк, һәр биринизә өз ҝәләҹәјиниз, балаларынызын ҝәләҹәји, өзүнүзү бу бәдбәхт дөвләтин зүлмүндән хилас етмәјин јоллары һаггында дүзҝүн нәтиҹә чыхартмаға көмәк едәҹәкдир!
Аллаһа тапшырырам мәним әзиз халгымы! Аллаһ јардымчыныз олсун!
Илһамә Ҹәфәрзадә

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2Q91MoDYxmU&t=3149s

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>