«

»

Дек 29

Меһрибан Әлијева нијәә ағламыр?

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим!
Сөһбәтимин әввәлиндә ҝөзәл-ҝөјчәк гадынларымыза мүраҹиәт етмәк истәјирәм. Бу ҝүн сизин бајрамыныздыр! Өз бүтүн һәмвәтәнләрими, әзиз баҹыларымы бејнәлхалг гадынлар ҝүнү мүнасибәтилә үрәкдән тәбрик едирәм! Сизләрә сағламлыг, аилә сәадәти, бол ҝүлүш арзулајырам! Һәмчинин истәјирәм сизләрә сәбр арзулајым! Чүнки билирәм ки, бу ҝүн Азәрбајҹанда гадынларын һәјаты ағырдыр. Билирәм ки, сизләри нараһат едән, јухунузу әршә чәкән сәбәбләр чохдур. Үрәкдән арзу едирәм ки, онларын һамысы кечмишдә галсын, гој бизим гадынларын һәјаты сакит вә фирәван олсун, һәр ҝүнүнүз бајрам олсун, әзиз баҹылар! Амма бүтүн бунларын олмасы үчүн бизим һамымызын һазыркы бәлаларынын әсас сәбәбини арадан галдырмағымыз лазымдыр. Мәһз бу һагда бу ҝүн сизләрә данышмаг фикриндәјәм.
Мәним әзизләрим! Өтән дәфәки чыхышымда сизә президент Илһам Әлијевин фәрманы илә онун ханымы Меһрибан Әлијеванын Азәрбајҹанын биринҹи витсе-президенти тәјин олунмасы вә бунунла әлагәдар мәним Вәтәними вә халгымы ҝөзләјән аҹы нәтиҹәләр һаггында данышдым. Һәмин чыхышымда һәм дә сизләрә Меһрибан Әлијеванын биринҹи витсе-президент рангында Русија телеканалына вердији мүсаһибә һаггында да мәлумат вермишдим. Орада Меһрибан Әлијева русијалы мүхбирин “Һеч ағлајырсынызмы?” суалына “Хејр, һеч ағламырам. Сонунҹу дәфә 27 јашымда анам вәфат едәндә ағламышам”, дејә ҹаваб верди. Доғрусу, мән өзүм һеч бир Аллаһ бәндәсинә, хүсусән аналара ағламаг арзуламырам. Она ҝөрә дә онун бу сөзләринә о гәдәр дә әһәмијјәт вермәмишдим. Амма сонрадан Бакынын һөкумәт сајтларында бу һагда охујанда, ҝөзүм аз гала кәлләмә чыхды! Соруша биләрсиниз ки, нијә? Она ҝөрә ки, Илһам Әлијевин сандыг тулалары Меһрибан Әлијеванын о 5 дәгигәлик мүсаһибәсиндәки аз гала бүтүн ифадәләри вә һәтта сөзләри бирҹә-бирҹә тәһлил едәрәк, онларын һәр бири илә әлагәдар Меһрибан Әлијеваны мәдһ едән мәгаләләр јазыблар. Бу јазыларын бәзиләриндә онун “ағламырам” ҹавабыны исә ҝуја Меһрибанын “ҝүҹлү вә гүдрәтли” бир гадын олмасы илә бағлајараг, она һејран олдугларыны јазыр вә бунунла да мәним заваллы халгымын ҝөзүндә онун шәнини даһа да уҹалтмаг үчүн лап әлдән-ајагдан ҝедирләр!
Шәхсән мәнә галса, гадынын һеч вахт ағламамасы онун ҝүҹлү вә гүдрәтли олмасындан јох, әксинә, даш үрәкли вә гәддар олмасындан хәбәр верир! Сөһбәт әҝәр өлкәнин биринҹи ханымындан вә үстәлик биринҹи витсе-президентдән ҝедирсә, онда Меһрибан Әлијеванын һеч ағламамасы бу дөвләт вә халг үчүн бөјүк бир биабырчылыг һесаб олунмалыдыр! Чүнки Әлијевләрин һакимијјәт башында олдуглары бу 24 ил әрзиндә Азәрбајҹанда о гәдәр тәбии фәлакәтләр, фаҹиәли һадисәләр, гәзалар олмуш вә онларын ҝедишиндә о гәдәр вәтәндашлар һәлак олмушлар ки, мәним халгымын арасында икинҹи елә бир Меһрибан Әлијева тапылмаз ки, һеч олмаса онларын бәзиләри үчүн ағламасын! Әҝәр бу сијаһыја Илһам Әлијевин Гарабағда мәнасыз јерә вердији чохсајлы гурбанлары да әлавә етсәк, онда бу, неҹә биринҹи ханым олур ки, о шәһидләрин һеч бири үчүн ҝөзләриндән бир дамла да јаш чыхара билмәјиб?
Мән чохдан билирәм ки, Меһрибан Әлијева савад нәди билмәјән бир адамдыр, үстәлик дә, кечән дәфә дедијим кими, ағлы да јериндә дејил. Әҝәр онун азҹа савады вә ағлы олсајды, онда “һеч ағламырам” демәклә, һәм өзүнү, һәм дә бу дөвләти дүз-дүнјада рүсвај етмәзди!
Мәним әзизләрим! Амма мән бүтүн бунлары сизләрә демәкдә мәгсәдим һеч дә Меһрибанын шәхси кејфијјәтләрини, савад вә ағыл сәвијјәсини мүзакирә етмәк дејил. Азәрбајҹанда бүтүн бунлары чохлары вә чохдан билирләр. Мән бунунла өз әсас мәтләбимә, неҹә дејәрләр, көрпү салмаг истәдим. Әсас мәтләбим исә одур ки, сизинлә бирликдә белә бир суала ҹаваб тапым: Меһрибан Әлијева нијә ағламыр?
Бу суала ҹаваб вермәк үчүн, ҝәлин, бирликдә мүәјјәән едәк ки, үмүмијјәтлә, јер үзүндә, хүсусилә дә Азәрбајҹанда гадын, ана вә нәнә нә вахт ағлајыр? Бу суалын ҹавабыны изаһ едәркән, ејни заманда Меһрибанын ағламамасынын сәбәбләри дә үзә чыхаҹагдыр. Беләликлә, Азәрбајҹан гадынлары нә вахт ағлајырлар?
Һамыныз билирсиниз ки, Азәрбајҹан Гарабағда мүһарибә вәзијјәтиндәдир. Һәрчәнд ки, дәфәләрлә дедијим кими, бу мүһарибәнин нә Азәрбајҹана, нә дә мәним заваллы халгыма зәррә гәдәр хејри јохдур. Бу мүһарибә вәзијјәтини сахламагда Әлијевләрин јеҝанә мәгсәди халгын диггәтини онун диләнчи вәзијјәтиндән, өлкәдәки сајсыз-һесабсыз сосиал-игтисади проблемләрдән, күтләви коррупсија вә рүшвәтхорлугдан, бизим вәтәнимизин вә халгымызын сәрвәтләринин Әлијевләр аиләси тәрәфиндән барбарҹасына талан едилмәсиндән, Илһам Әлијевин тәјин етдији мәмурларын өзбашыналығындан, садә вәтәндашларын һүгуг вә азадлыгларынын аддымбашы позулмасындан вә саирдән јајындырмагдыр. Мәһз бу мәгсәдлә дә Илһам Әлијев һәфтә сәккиз-мән доггуз мәним халгымын ҹаван оғулларыны Гарабағ ҹәбһәсиндә өз чиркин мәгсәдләри наминә гурбан вермәкдә һәлә дә давам едир.
Меһрибан Әлијева “һеч ағламырам” дејәндә, бир даһа исбат едир ки, о ҹаванларын гарышга кими гырылмасындан о, зәррә гәдәр дә кәдәрләнмир, әксинә, зөвг алыр! Сонунҹу дәфә Әлијевләр аиләси 16 ҹаван оғланын мејидини мејданда сахлајыб, 37 нәфәри исә ағыр јаралы һалда госпиталлара дашыдылар. Һөкумәт мәтбуаты Әлијевин бу нөвбәти ҹинајәтини нә гәдәр өрт-басдыр етмәк истәсә дә, неҹә дејәрләр, ҹиданы артыг чувалда ҝизләтмәк мүмкүн дејилдир. Инди Азәрбајҹанда бир чох журналистләр ашкар јазырлар ки, әҝәр доғрудан да ермәниләр һүҹума кечмишдиләрсә, бәс онда нијә Азәрбајҹан тәрәфдән шәһид оланларын һамысы кәшфијјатчылар олуб? Ахы нә вахтдан өн ҹәбһәдә кәшфијјатчылар дүшмән һәмләсинин гаршысыны алмаға ҝөндәрилир? Бунунла да бир даһа сүбут олунду ки, әслиндә бу фаҹиә дә Илһам Әлијевин чохсајлы провокасијаларынын вә јаланларынын биридир. Илһам Әлијев өз ханымыны тәзә вәзифәјә тәјин олунмасы мүнасибәти илә тәбрик етмәк истәди, ортада мәним халгымын 16 иҝид оғлу шәһид олду!
Бунун мүгабилиндә ҝөзләмәк оларды ки, бу дөвләтин биринҹи ханымы вә биринҹи витсе-президенти һеч олмаса бир гадын кими азҹа да олса кәдәрләнәр вә бир гәтрә ҝөз јашы ахыдар. Амма о, арсыз-арсыз дүнјаја ҹар чәкир ки, һеч ағламыр!
Бу јердә сизләрдән сорушурам: Меһрибан Әлијева ахы нијә дә ағласын? Бу фаҹиәдән сонра аҹы ҝөз јашы ахыдан һәмин шәһидләрин аналары, баҹылары, нәнәләри вә башгаларыдыр. Меһрибан Әлијеванын оғлу шәһид олмајыб ки, отуруб ағласын! Әксинә, онун оғлу атасынын халгын ҹибиндән оғурладығы милјардлар һесабына шад-хүррәм јашајыр. Меһрибанын оғлу нәинки Гарабағда дөјүшмәји, һәтта ордуда хидмәт етмәји дә һеч јадына да ҝәтирмир! Ону дүшүндүрән Гарабағ јох, Дубајда атасынын онун адына алдығы виллалардыр, бу јахынларда анасынын јеринә тутаҹағы депутат креслосудур, сонрадан да лап Азәрбајҹанын президенти олмаг истәјидир! Онун вә анасынын нә веҹинә ки, Гарабағда ҹаван оғланлар шәһид олур, онларын аналары исә аҹы ҝөз јашлары ахыдыр!
Будурму Меһрибан Әлијеванын ҝүҹү вә гүдрәти? О өз әри илә бирликдә ҝөрүн индијәдәк нечә-нечә ҹаван оғланын өмрүнә сон гојараг, онларын аналарыны оғул тојундан, баҹыларыны гардаш тојундан, нәнәләрини нәвә тојундан мәһрум етмиш, нечә-нечә ҹаван гызлары ҝөзү јашлы гојмушдур?
Икинҹиси, Азәрбајҹанда он минләрлә ана касыблыгдан өз гызыны әрә верә, оғлуна да гыз ала билмир. Инди бу виранә мәмләкәтдә касыб гызына елчи дүшән чох аздыр. Ҝөзләри гаршысында ҝөзәл-ҝөјчәк гызлары ата евиндә гарымаға мәһкум аналар ағлајыр Азәрбајҹанда! Меһрибан Әлијева нијә ағласын ки, белә бир дәрдин нә олдуғуну тәсәввүр дә едә билмир? Меһрибан олсун ја онун гызы, бунлар һарадан билсинләр ки, Илһам Әлијевин мәкум етдији касыблыг уҹбатындан ҹаван гызларын евләрдә гарымасы нә мәнә шејдир?! Бах буна ҝөрә дә һәмин гызларын аналары ағлајыр, амма Меһрибан Әлијева ағламыр!
Үчүнҹүсү, инди Азәрбајҹанда он минләрлә ҹаван ҝәлин Русијаја вә башга өлкәләрә чөрәк далынҹа ҝетмәјә мәҹбур галан ҹаван әрини ҝөзләјә-ҝөзләјә аҹы ҝөз јашлары ахыдыр! Ахы онларын һамысыны өз вәтәниндән вә аиләсиндән дидәрҝин дүшмәјә вадар едән Илһам вә Меһрибан Әлијевләр дејилми? Бах буна ҝөрә дә о ҹаван ҝәлинләр ағлајыр, амма Меһрибан Әлијева ағламыр! Нијә дә ағласын?
Дөрдүнҹүсү, Азәрбајҹанда минләрлә ана өз көрпә ушагларынын аҹлыгдан вә сәфаләтдән чухура дүшмүш ҝөзләринә баха билмәдијиндән ағлајыр, бәзиләри исә интиһар етмәклә ҹаныны гуртарыр! Ахы Меһрибан Әлијева нә билсин ки, аҹ көрпәнин ҝөзләринә бахмаг нә бојда бир фаҹиәдир? Ахы онун гызы бир мәҹлисдә тәкҹә баһалы шампан шәрабларына 300 мин доллар хәрҹләјир! Она ҝөрә дә дејирләр ки, тохун аҹдан нә хәбәри? Әҝәр Меһрибанын бундан хәбәри олсајды, әлбәттә ағлајарды!
Бешинҹиси, Азәрбајҹанда минләрлә ҹаван гыз, ана вә гадынлар абырлы әјин-башы олмадығындан нәинки тојлара ҝедә билмир, һәтта ҹамаат ичинә дә чыха билмир! Она ҝөрә дә һәмин гадынлар ағлајыр! Меһрибан Әлијева нијә ағласын ки, 5 дәгигәлик мүсаһибәнин ҝедишиндә 3 дәфә өз әјнини дәјишир вә һәр дәфә дә бири о бириндән даһа да баһалы бир палтар ҝејинир!
Алтынҹысы, Азәрбајҹанда он минләрлә ҹаван ҝәлинләр һәр ахшам евә әлибош гајыдан, өз аиләси үчүн һеч олмаса гуру чөрәк алмаг имканындан мәһрум ҹаван әринин кәдәрли ҝөзләринә бахараг, ган ағлајыр! Меһрибан Әлијева нијә ағласын ки, онун әри Илһам бу халгдан оғурладығы милјардлары кефи истәдији кими саға-сола хәрҹләјир, чөрәк дәрдинин нә мәнә олдуғуну һеч тәсәввүрүнә дә ҝәтирмир!
Меһрибан Әлијева нијә ағласын ки, орта мәктәб шаҝирдләриндән тутмуш мүәллимләрә, һәкимдән тутмуш мүһәндисә вә фәһләјә гәдәр һамыны мәҹбур етдирир ки, онлар онун рәһбәри олдуғу Һејдәр Әлијев фондунун һесабына пул көчүртсүнләр! Сонра да һәмин пуллара ҝедиб Парисдә Азәрбајҹан шәһәрҹији тикир, Авропанын орта әср харабалыгларыны бәрпа етдирир, дүнјанын һәр јериндә Һејдәр Әлијевә һејкәлләр гојдурур!
Нәһајәт, бу ҝүн Азәрбајҹанда блогер Меһман Һүсејновун вә онун кими јүзләрлә сијаси мәһбусун анасы ағлајыр. Меһман бу ҝүнләрдә ҹамаатын арасында јарызарафат-јарыҹидди сорғу апарырды, ки, а кишиләр, сиз ширкәт рәһбәри олсаныз, арвадынызы мүавин тәјин едәрдинизми? Тәкҹә бу сорғуја ҝөрә Меһрибан ону һәбс етдирәрәк, ики ил азадлыгдан мәһрум етдирди! Онун анасы ағлајыр, Меһрибан нијә ағласын ки?
Мәним әзиз халгым! Бу сијаһыны чох узатмаг олар. Әлијевләр аиләсинин мәним халгыма етдији зүлм вә ҹинајәтләр о гәдәр чохдур ки, инди дүнјанын чох өлкәләриндә гәзет вә журналлар ҝеҹә-ҝүндүз онлардан јазсалар да, баша чатмаг билмир ки билмир! Үмумијјәтлә, мәним әзизләрим, Илһам президент оландан сонра Һејдәрә рәһмәт охутдурду! Меһрибан да Илһама рәһмәт охутдурар, буну билин!
Амма Аллаһдан үмид үзүлмәз дејибләр! Мәним халгымын шаир оғлу Сәмәд Вурғун јазыр ки, Бу дүнја галмамыш улу шаһлара, Зүлм дә, залым да вар ола билмәз! Әлијевләрин бу зүлмүнүн вә онларын сајсыз-һесабсыз ҹинајәтләринин дә сонуна аз галыб. Буну мән сизә дејирәм, Ҝәнҹәли гызы Илһамә! Мән үзүмү Меһрибан Әлијеваја тутуб, дејирәм: Тәләсмә, а Меһрибан, сәнин ағлајан ҝүнләрин һәлә сонраја галыб! Ҝүнләрин бир ҝүнүндә мәним халгым һамылыгла ајаға галхараг, дәниз кими күкрәјәҹәк вә сизин ганлы тахт-таҹынызы башыныза чевирәҹәкдир! Буна әмин олун! Гәззафини јада салын! Әмин олун ки, һәмин о ҝүндә мәним халгым дәли инәк кими сизин бүтүн тајфанызы ајаглары алтында тапдаламагла, өз интигамыны сизләрдән алаҹаг, сәни, Меһрибан Әлијеваны исә ганлы ҝөз јашлары ахытмаға мәҹбур едәҹәкдир! Сән онда биләҹәксән ки, нијә индијәдәк һеч ағламамысан!
Сонда үзүмү өз доғма халгыма тутуб, бир даһа дејирәм: Нә гәдәр ҝеҹ дејил, өзүнүз һаггында дүшүнүн, өз ушагларыныз һаггында дүшүнүн! Имкан вермәјин ки, Әлијевләрин ҹинајәткар тајфасы сизин ахырыныза чыхсын!
Саламат галын! Аллаһ јардымчыныз олсун!
Илһамә Ҹәфәрзадә

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gpPRjED8kgI

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>