«

»

Дек 28

Азәрбајҹанда Јени ил олаҹагмы?

Мәним әзизләрим!
Һазырда јашадығымыз 2017-ҹи ил бир нечә ҝүндән сонра өз ҝүнләрини баша вурур вә тарихин архивинә тәһвил олур. Гаршыдан Јени – 2018-ҹи ил ҝәлир – өмрүмүзүн даһа бир тәгвим или! Нијә “тәгвим или” дејирәм? Чүнки, ҝөзәл билирсиниз ки, Азәрбајҹан Иран сивилизасијасынын тарихи тәркиб һиссәси кими, Јени или адәтән һәр ил мартын 21-дә бајрам едир вә она Новруз бајрамы дејир. Биз түркләр дә 11-12-ҹи әсрләрдән башлајараг, тәдриҹән Иран торпагларында мәскунлашсаг да, сон бир нечә әсрләр боју Новрузу өз милли бајрамымыз кими гејд едирик.
Бунунла белә, тәгрибән сон 200 ил әрзиндә Русија империјасынын тәркибиндә јашамағымызын мүсбәт нәтиҹәләриндән бири дә о олмушдур ки, һазырда биз Јени или ики дәфә, јәни јанварын 1-дә вә мартын 21-дә бајрам едирик! Јәни бир чох башга халглардан фәргли олараг, бизим ики Јени ил бајрамымыз олур!
Јени ил бајрамы адәтән өтән илин сонунҹу ҝүнүндән нөвбәти илин илк ҝүнүнә кечән ҝеҹә гејд олунур. Хатырладым ки, 1 јанвар Јени ил бајрамы кими ерамыздан әввәл 46-ҹы илдә Ромә императору Јули сезар тәрәфиндән тәјин олунмушдур. Гәдим Ромада бу ҝүн Јанус аллаһынын шәрәфинә гејд олунурду. Јанвар ајынын ады да онун адындан ҝөтүрүлмүшдүр. Гәдим Ромалылар Јанусу бир үзү ирәлијә, о бири үзү исә ҝеријә бахан шәкилдә тәсвир едирдиләр. Һазырда дүнја өлкәләринин чохунда бу бајрам Григорјан тәгвиминә ҝөрә бајрам едилир. Азәрбајҹанда да һәмин тәгвимдән рәсми истифадә олундуғундан, 1 јанвар Јени илин илк ҝүнү һесаб олунур. Она ҝөрә дә һазырда бир чохлары 1 јанвары Јени ил бајрамы кими гејд етмәјин әлејһинә олсалар да, рәсми тәгвим бу ҝүнүн бајрам олдуғуну тәсдиг едир. 
Мәним әзизләрим! Дејирләр, Јени или неҹә гаршыласан, ону елә дә јола саларсан. Бунун мәнасы одур ки, һәр јашадығымыз илдә бизим һәјатымыз бир чох ҹәһәтдән Јени или һансы әһвалла гаршыламағымыздан асылы олур. Тәсадүди дејилдир ки, инсанлар Јени ил габағы бир-биринә ҝөзәл әһвал-руһијјә арзулајырлар!
Бәзиләри белә һесаб едирләр ки, биз әҝәр Јени или бајрам етмәсәк, һеч бир гејри-ади иш олмајаҹаг, чүнки Јени ил онсуз да көһнә или әвәз едәҹәк. Башгалары исә, әксинә, бу фикирдәдирләр ки, әҝәр биз Јени или гејд етмәсәк, онда һәјатымызда бир бајрам аз олаҹаг!
Лакин бүтүн бу мүбаһисәләрдән асылы олмајараг, факт одур ки, артыг дүнјанын әксәр өлкәләриндә Јени илин бајрам едилмәси әнәнә формасыны алмышдыр. Она ҝөрә дә милјонларла инсан бу бајрамы гејд едәркән, һәмин мүбаһисәләрә мәһәл белә гојмур, әксинә, бу ҝүнү әввәлки илләрдән даһа бөјүк тәнтәнә илә гејд етмәјә чалышыр. Чүнки бајрамлар бизим һәјатымызын бәзәјидир, онлар бизә даим севинҹ вә ҝөзәл әһвал-руһијјә  бәхш едир, һәр Јени ил исә бизләрә јени үмидләр вә перспективләр вәд едир! Она ҝөрә дә мән сөһбәтимин бу јериндә сизләрә чохлу бајрамлар вә ҝөзәл әһвал-руһијјә арзулајыр, һәр ҝүнүнүзүн бајрам олмасыны Аллаһдан диләјирәм!
Бу јердә мәндән суал едә биләрсиниз ки, ҝөзәл әһвал-руһијјә арзуламаг нәдир, “Азәрбајҹанда Јени ил олаҹагмы?” башлығы нәдир?
Ҝөзәл  суалдыр, мәним әзизләрим! Амма, әминәм ки, ҹавабым һәмин суалын өзүндән дә ҝөзәл олаҹагдыр! Мәсәлә бурасындадыр ки, биз һамымыз Аллаһ бәндәсијик, она ҝөрә дә тәкҹә өмрүмүзүн һәр бир илинә јох, ајына, ҝүнүнә, саатына, дәгигәсинә, санијәсинә вә анына, һәтта нәфәсимизин ҝедиб гајытмағына ҝөрә дә Јарадана миннәтдар олмалы, Она шүкүр демәлијик! Бу мәнада, нәинки һәр илимиз, һәмчинин һәр ајымыз, ҝүнүмүз, саатымыз, дәгигәмиз, санијәмиз вә анымыз да јенидир! Еләдирсә, бәс онда биз нијә һәр јени ајымызы, ҝүнүмүзү, саатымызы, дәгигәмизи, санијәмизи вә анымызы бајрам етмирик, амма һәр ҝәлән илимизи бајрам едирик?
Чүнки, мәним әзизләрим, һәр бир бајрам ејни заманда һәм дә өтән дөврдә ҝөрүлән ишләримизин, әлдә етдијимиз уғурларын, һәјата кечән планларымызын өзүнәмәхсус бир һесабаты демәкдир! Бу бахымдан, ајлар, ҝүнләр, саатлар, дәгигәләр, санијәләр вә анларла мүгајисәдә, бир ил кифајәт гәдәр бөјүк вахт кәсијидир ки, биз бу мүддәт әрзиндә газандыгларымызын һесабатыны верәк вә нөвбәти илә планларымызы тәртиб едәк. Демәли, һәр бир Јени ил бајрамы өтән бир ил әрзиндәки уғурларымызын бајрамы олмалыдыр! Бу уғурлар исә һәм дөвләтин, һәм һакимијјәтин, һәм һөкумәтин, һәм дә ајры-ајры исанларын уғурларыдыр. Мәһз она ҝөрә дә Јени или тәкҹә ајры-ајры инсанлар јох, һәм дә дөвләт бајрам едир.
Инди исә ҝәлин нәзәр алаг, ҝөрәк мәним дөвләтим вә әзиз һәмвәтәнләрим декабрын 31-и ахшам өз һансы уғурларыны бајрам етмәлидирләр, севинмәли, дејиб-ҝүлмәли, шадјаналыг етмәли вә нөвбәти илә өз планларыны гурмалыдыр? Сөзүн гысасы, ҝөрә бајрам бизим һарамыза јарашыр?
Азәрбајҹанда инди һамы горху ичиндә јашајыр. Бу торпағын көклү халгларынын һансыса бир бајрамы гејд етмәси һаггында һеч сөһбәт ола билмәз! Чүнки ән башлыҹасы будур ки, һәмин халгларын һеч бири азад дејил! Азад олмајан халг неҹә бајрам едә биләр? Бу халгларын һәм өзү, һәм дә онларын дили әсарәт алтындадыр! Әнәнәјә ҝөрә, һәр бир өлкәдә дөвләтин башчысы, бизим Шәмкирин Сејфәли кәндиндә дејилдији кими, јарлы-јарашыглы, гарлы-ганаҹаглы сурәтдә декабрын 31-дә ҝеҹә јарысы телевизија екранларына чыхараг, өз ана дилиндә өз халгыны Јени ил мүнасибәти илә тәбрик едир. Амма талышы талыш дилиндә, ләзҝини ләзҝи дилиндә, авары авар дилиндә, таты тат дилиндә вә башга көклү халглары онларын өз ана дилиндә тәбрик едән олмур! Өз ана дилиндә тәбрик ешитмәјән халг Јени или неҹә бајрам едә биләр? Едә билмәз, мәним әзизләрим! Бајрам тәбрикиндән сонра телевизија екранларында һәр бир халгын өз ана дилиндә маһнылар охујан мүғәнниләр өз халгыны фејзијаб едәрәк, һәр евдә бајрам әһвал-руһијјәси јаратмаға чалышыр. Бәс Азәрбајҹанын көклү халглары неҹә? Онларын һамысы јад бир дилдә маһнылара гулаг асмаға мәһкум олунублар! Белә олан шәраитдә һәмин халгларын нүмајәндәләринин евләриндә һансы бајрам әһвал-руһијјәсиндән данышмаг олар? Данышмаг олмаз, мәним әзизләрим!
Лакин бүтүн бунлардан әлавә, бу халглар һәм дә даим горху алтында јашајырлар ки, бу намәрд дөвләт вә онун игтидары һәр ан онлары гәтлиам едәрәк, мәһв едә биләр! Горхурлар ки, һәр ан онларын һәр биринин евинә сохулараг, онларын оғул вә гызларыны талыш Мәтләб кими оғурлајыб, зиндана ата биләр!
Амма бу дәрд тәкҹә көклү халглара аид дејил, елә мәним әзиз халгыма да ејни дәрәҹәдә аиддир! Чүнки бу бәднам дөвләтин ады бизимдир, дады исә өзҝәниндир, јәни Әлијевләриндир!
Ән бөјүк фаҹиә бурасындадыр ки, варлы да, јохсул да дәрд вә горху ичиндәдир! Илһам Әлијев горхур ки, һакимијјәти итирә биләр. Онун арвады вә ушаглары горхурлар ки, Илһам һакимијјәти итирсә, онда онлар тәкҹә бу дәбдәбәли јашајышы јох, һәм дә өз ҹаныны итирә биләрләр! Әлијевин клан үзвләри горхурлар ки, һәм өз сәрвәтләрини итирә биләр, һәм дә боғаза јығылан бу халг онларын һамысыны мәһв едә биләр! Садә халгдан сөһбәт ҝедирсә, онун иши артыг горхмагдан кечиб, диләнчи ҝүнүндә јашајан ҹамаат даһа нәјини итирә биләр? Даһа доғрусу, нәји вар ки, ону итирмәкдән горхсун? Һеч нәји јохдур, она ҝөрә дә јүз минләрлә һәмвәтәним өз бојнуна кәфән кечирмиш кабусу хатырладыр! Беләликлә, һамы нәдәнсә горхур! Горху ичиндә јашајан халг бајрам едә билмәз!
Бир дөвләтдә һәтта бир нәфәр көрпә ушаг да гарын долусу јемәк јемирсә, о дөвләтин һеч нәји бајрам етмәјә һаггы јохдур! Амма Азәрбајҹанда минләрлә аилә вардыр ки, ата-ана өз көрпә ушагларыны гуру чөрәклә дә дојдура билмир! Бир дөвләтдә һәтта бир көрпә ушағын  да ҝөзү јолдадырса, өз атасыны ҝөзләјирсә, о дөвләтдә бајрамдан данышмаг олмаз! Азәрбајҹанда он минләрлә көрпә ушаг һәр ҝүн-һәр саат Русијаја газанҹ далынҹа ҝетмиш атасынын јолуну ҝөзләјир! Өз халгыны бу ҝүнә гојмуш бир дөвләтин нәинки Јени или бајрам етмәк, һәтта јашамаға да һаггы јохдур! Бир дөвләтдә әҝәр һәтта бир ҹаван ҝәлин дә өз әринин јолуну ҝөзләјирсә, о дөвләтин бајрамын адыны белә чәкмәјә мәнәви һаггы јохдур! Азәрбајҹанда минләрлә ҹаван ҝәлин ҝеҹә-ҝүндүз Русијаја чөрәк далынҹа ҝетмиш әрини ҝөзләјир! Јени или бајрам етмәк бу халгын нәјинә вә һарасына јарашыр, ај мәним әзиз һәмвәтәнләрим? Һеч нәјинә вә һеч һарасына јарашмыр! Бир дөвләтдә әҝәр һәтта бир гоҹа ата вә јахуд ана өз оғлуну ҝөрмәдән дүнјасыны дәјиширсә, о дөвләт Јени или бајрам едә билмәз! Азәрбајҹанда о ҹүр дүнјасыны дәјишән гоҹа ата вә аналар минләрләдир! Еләдирсә, онда Јени или бајрам етмәк Азәрбајҹанын һарасына јарашыр? Һеч һарасына јарашмыр, мәним әзизләрим!
Ахы бу халг Јени или неҹә бајрам етсин ки, минләрлә аилә өз ҹаван оғлунун Гарабағ ҹәбһәсиндә шәһид олмасы горхусу илә јашајыр! Илһам Әлијев мәним халгымын минләрлә оғлуну ҹәбһәдә өлүмә мәһкум едиб ки, тәки онун һакимијјәт өмрү узансын! Белә бир өлүмә мәһкум халг Јени или бајрам едә билмәз!  
Бу ҝүнләрдә бир американ филминә бахдым. Бир полис нәфәринин бағ евиндә ҹәмиси 40 мин доллар тапылдығына ҝөрә, журналистләт бүтүн Нју-Јорк шәһәрини ајаға галдырмышдылар! Демәјин ки, ади бир филмдир! О дөвләтин һәгигәти дә тәгрибән еләдир! Она ҝөрә дә елә дөвләт, елә халг Јени или бајрам етмәјә лајигдир! Инди дә бахын, Азәрбајҹанда вәзијјәт неҹәдир? Бу јахынларда верҝи назирини ишдән чыхардылар. Онун сәһәриси ҝүнү Илһам Әлијевин мәддаһ журналистләри дәрһал јаздылар ки, сән демә, Илһам Әлијев һәмин назири 4 милјард доллар “ҹеһизлә” пенсијаја ҝөндәриб! Јаздылар ки, назир онун гәбулуна ҝәлән һәр кәсә пачка илә доллар верир вә дејирмиш ки, “мән һеч кәси диггәтдән кәнар сахламырам!” Анҹаг јазмырлар ки, бәс нијә о шәхс назир ишләјән вахты бунлары јазмырдылар? Јазмырлар ки, әҝәр назир өзү мәним халгымдан 4 милјард доллар оғурлајыбса, демәли, азындан он дәфә артыг мәбләғи дә ишләдији дөврдә президент Илһам Әлијевә верибдир! Бу дөвләтин назири 4 милјард оғурлајыб, ондан он дәфә артығыны да өз президентинә верирсә, онда бу халг Јени или неҹә бајрам едә биләр? Едә билмәз, мәним әзизләрим!
Сон 24 илдә Азәрбајҹанда һакимијјәти Әлијевләр кланы силаһлы јолла гәсб етмишдир. Бу илләрдә Азәрбајҹан дөвләтинин вә мәним әзиз халгымын кечдији јол, ҝөрүлән вә ҝөрүлмәси ваҹиб олса да, амма ҝөрүлмәјән ишләр вә саир һаггында биз сизләрә һәртәрәфли мәлумат вермишик. Онларын һамысы һаггында данышмаг фикрим јохдур. Мадам ки 2017-ҹи илин јекунларындан сөһбәт ҝедир, мәним әзиз тамашачыларым чох ҝөзәл билирләр ки, бу ил әрзиндә гырхдан артыг верилишимиздә мән сизләрә онларын һамысы һаггында имканым дахилиндә мәлумат вермишәм. Ону да ҝөзәл билирсиниз ки, мән һеч вахт өз әзиз һәмвәтәнләрими алдатмамыш, онлара, нә гәдәр аҹы олса да, һәгигәти демиш, онлары хәбәрдар етмишәм.
Она ҝөрә дә бу ил әрзиндә ефирә ҝетмиш верилишләримизә бир даһа тамаша етсәниз, онда ҝөрәрсиниз ки, дедикләримин һамысы дүз чыхмыш, өз тәсдигини тапмышдыр! Лакин сизләри бир даһа һәмин верилишләрин һамысына тәкрар бахмаға мәҹбур етмәјим дејә, өтән илин бәзи јекунларыны гыса шәкилдә сизләрин нәзәринизә чатдырмаг истәјирәм ки, сонда ҝәләҹәјим нәтиҹә сизләрә гәрибә вә әҹаиб ҝәлмәсин!
Беләликлә, ҝәлин бирликдә өтән илин әсас јекунларына нәзәр јетирәк.
Биринҹи. Дүз 14 илдир ки, һәр Јени ил ҝәләндә Һејдәрин ҝүлмәшәкәр оғлу Илһам сизләрә дејир ки, “бу ил һөкмән Гарабағы азад едәҹәјик”! Бу ил дә белә олду. Дүнја азәрбајҹанлыларынын һәмрәјлији ҝүнү мүнасибәти илә тәбрик мәктубунда Илһам Әлијев белә деди: “Апрел дөјүшләри бизим тарихи гәләбәмиздир. Бу гәләбә мүнагишәнин тәнзимләнмәсини јахынлашдырыр… Азад олунмуш торпагларда оларкән мән Азәрбајҹан бајрағы алтында бир даһа дедим ки, Азәрбајҹан халгы вә Азәрбајҹан дөвләти һеч вахт өз торпағында икинҹи ермәни дөвләтинин јаранмасына имкан вермәз”. 
Ҝөрдүјүнүз кими, Әлијев өз мәктубунда мүнагишәни нә гәдәр, нечә ил вә ја ај јахынлашдырдығыны демәди! Јәни демәди ки, бу “јахыны” мәним халгым һәлә нә гәдәр ҝөзләмәлидир! Белә дә олду. Бир ил кечди, амма гәләбә нәинки јахынлашмады, әксинә, әҝәр реал просесләри нәзәрә алсаг, даһа да узанды! Даһа дәгиг десәм, Ахырәззәмана галды!
Бу бахымдан, мәнә мараглы ҝәлән башга бир шеј олду. Бу ҝүнләрдә бир гарабағлы бизим телевизија верилишләримизин биринин алтында јаздығы гејдиндә анҹаг өз гарабағлыларына јарашан бир тәрздә һәдсиз сајда күчә сөјүшләри вә тәһгирләри јазандан сонра, Гарабағ мүнагишәсинин һәлли һаггында даһа нә јазса јахшыды? О бәдбәхт бөјүк руһ јүксәклији илә ермәниләрә билдирир ки, “биз һәлә Гарабағ уғрунда дөјүшләрә башламамышыг”. Сонра да јазыр ки, “Илһам Әлијев ҝөзәл сијасәтчидир, о өзү һәр шеји јахшы билир”. Бунунла да о гарабағлы бәлкә дә өзү дә билмәдән, Илһамы јаланчы адландырыр! Ахы Илһам һәр ил дејир ки, бу ил Гарабағы азад едәрик! Һеч шүбһәм јохдур ки, бу ил дә ејни сөзләри тәкрар едәҹәк, јенә сизин башынызын алтына јастығ гојмагла кифајәтләнәҹәк!
Әҝәр гарабағлылар доғрудан да Илһамы “ҝөзәл сијасәтчи” билирләрсә, онда гој һеч нә олмајыбмыш кими, Јени или бајрам етсинләр! Амма мән буну билирәм ки, мәним милјонларла һәмвәтәнләрим елә дүшүнмүр вә Илһамы да сијасәтчи-филан һесаб етмир! 
Бурадан чыхардығымыз нәтиҹә бәс нә олду? О олду ки, гаршыдан ҝәлән Јени или бајрам етмәк үчүн һеч бир әсасымыз јохдур!
Икинҹи. Јадыныздадыр ки, өтән илин ән бөјүк һадисәләриндән бири о олду ки, феврал ајынын 21-дә Илһам өз ханым-хатын арвады Меһрибаны биринҹи витсе президент тәјин етди. Гој етсин, онунла ишим јохдур! Мәним ишим Илһамын гәбул етдији гәрарларын пуч вә мәнасыз олдуғуну сизләрә чатдырмагдыр. Она ҝөрә дә һәмин тәјинатдан дәрһал сонра сизләрә данышмышдым ки, Меһрибанын бу вәзифәјә тәјинатынын мәгсәд вә мәрамы нәдир?
Хатырлајырсыныз ки, Илһамын тәблиғат машыны о вахтлар дүнјаја ҹар чәкирди ки, Меһрибанын бу тәјинаты илә Азәрбајҹанын аз гала бүтүн проблемләри һәлл олунаҹаг! Онда сизләрә демишдим ки, бунларын һамысы јаландыр!
Инди илин сону чатыр, амма Меһрибанын нәинки һеч бир әмәлин ҝөрән олмајыб, һеч онун сәсини дә ешидән олмајыб!
Бунуму бајрам етмәлијик Јени илдә? Башына дәјсин Илһамын вә онун Меһрибанынын белә бајрамы!
Үчүнҹү. Илһам Әлијев һәмин тәркиб мәктубунда даһа сонра демишди ки, “2016-ҹы илдә Азәрбајҹанын бејнәлхалг мөвгеләри даһа да ҝүҹләнмишдир. Бизим достларымызын сајы артыб, амма бизә гаршы вахташыры кампанијалар апаран дүшмәнләримиз исә сијаси сәһнәдән ҝедир. Азәрбајҹан бејнәлхалг тәшкилатларда бөјүк уғурлар газаныб”.
Мәним әзизләрим! Дәфәләрлә сизә демишәм ки, хүсусилә бу ил әрзиндә бејнәлхалг аләмдә Азәрбајҹанын достлары нәинки артмајыб, әксинә, бир чох кечмиш достлары да она дүшмән кәсилмишдир! Һазырда дүнјада Түркијә вә Пакистандан башга бир дәнә дә олсун досту галмајыб! Бүтүн бунлар Илһамын фәрсиз вә һәм дә гарәткар сијасәтинин нәтиҹәсидир! Гәрб вә Америка мәтбуаты исә ҝеҹә-ҝүндүз Илһамын оғурладығы пуллардан вә диҝәр ҹинајәтләрдән јазмагдадыр!
Будурму Илһамын дедији уғурлар? Башына дәјсин, мәним халгыма елә дырнагарасы уғур лазым дејил! Белә уғурларла Јени или бајрам етмәк олмаз!
Дөрдүнҹүсү. Бу јахынларда Илһамын пуллу нөкәрләри сорғу кечирәрәк, һесабат вердиләр ки, ҝуја Азәрбајҹан әһалисинин 81 фаизи Илһамы дәстәкләјир! Јадыныздадырса, өтән верилишимиздә бир һәмвәтәнимизин видео-чархыны сизин нәзәринизә тәгдим етмишдик. Орада о заваллы үрәк ағрысы илә дејир ки, “Азәрбајҹан әһалисинин 81 фаизи аҹындан өлүр, амма бу намәрдләр дә дејирләр ки, ҝуја ҹамаат Илһамы дәстәкләјир!”
Инди сиз мәнә дејин: Бу аҹындан өлән халг Јени или бајрам едә биләрми? Билмәз, мәним әзизләрим!
Өзүм дә билмирәм, нәји дејим, нәји сахлајым? Ахы бу бир ил әрзиндә әслиндә мәним әзиз халгымын диләнчи вәзијјәти бир аз да писләшиб, амма Илһамын вә онун јахынларынын сәрвәти бир о гәдәр дә артыб! Бу бир ил әрзиндә Азәрбајҹанда халгын вәзијјәтини ҹүзи гәдәр дә олса јахшылашдыраҹаг һеч бир аддым атылмајыб! Ҹамаатын ҝөзләри гаршысында дөвләт Муған дајчасы кими ҝүнү-ҝүндән өз мәһвинә доғру ҝедиб!
Беләликлә, мәним әзизләрим, нә гәдәр анҹаг бу торпағын көклү халглары үчүн дејил, һәм дә онун “титул етносу” үчүн түкәнмәз тәһлүкә мәнбәји олан бәднам Азәрбајҹан дөвләти јашајырса, һеч ким үчүн, о ҹүмләдән биз түркләр үчүн дә бу мәмләкәтдә Јени ил бајрам олмаз! Нә гәдәр ки Әлијевләр кланы бу дөвләтдә һакимијјәт башындадыр, илләр бир-бирини әвәз едәҹәк, амма, һејһат, бу халгларын һеч бири Јени или тәнтәнә илә бајрам едә билмәз! Дүнјанын бир чох халглары һәр дәфә Јени или тәнтәнә илә бајрам едәҹәк, амма мәним халгым һәр дәфә Јени или үрәк ағрысы вә кәдәрлә гаршылајаҹаг, тәгвимдә илләр бир-бирини әвәз едәҹәк, амма Јени ил бајрамымыз олмајаҹаг!
Чох истәрдим ки, бу әзиз ҝүндә өз бүтүн һәмвәтәнләрими Јени ил бајрамы мүнасибәти илә тәбрик едәм! Амма нејләјим ки, тәбрик едә билмирәм! Чүнки тәбрик етмәли һеч нәјимиз јохдур! Оланымыз анҹаг бир гуру үмиддир ки, бәлкә бу Јени 2018-ҹи илдә халгымыз нәһајәт ојанаҹаг вә өз башына бир чарә фикирләшәҹәк!
Саламат галын! Аллаһ аманында!
Илһамә Ҹәфәрзадә

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=o8XHno2_-cM

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>