«

»

Дек 21

Һејдәр Әлијев: -“Бу нә гәләт иди еләдин, оғул?!”

Мәним әзизләрим!
Һеч шүбһәм јохдур ки, чохларыныз, хүсусилә дә јашлы нәслин нүмајәндәләри истедадлы ҝүрҹү режиссору Резо Чхеидзенин 1964-ҹү илдә чәкдији “Әскәр атасы” бәдии филминә бахмысыныз. Филмин мәзмуну һаггында гысаҹа ону дејим ки, 1942-ҹи илин јајында гоҹаман ҝүрҹү кәндлиси Ҝеорҝи Махарашвили биләндә ки, онун Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә вурушан јеҝанә оғлу јараланыб вә һазырда госпиталда мүалиҹә олунур, она баш чәкмәк гәрарына ҝәлир. Лакин гоҹа госпитала ҝәләндә, мәлум олур ки, онун оғлу артыг сағалараг, јенидән ҹәбһәјә јолланмышдыр. Ата даһа ҝери гајтымыр, вә оғлуну ахтармаг гәрарына ҝәлир. Бу минвалла, Ҝеорҝи Махарашвили Алманијанын пајтахты Берлинә ҝәлиб чатыр вә дөјүшләрин бириндә о, нәһајәт, ағыр јараланмыш оғлуну тапыр. Ата оғлуну гуҹаглајараг, она дејир: “Неҹә дә бөјүмүсән, оғул!”
Мәним әзизләрим! Өтән бир һәфтә әрзиндә Азәрбајҹанда вә онун әтрафында баш верән просесләри мүшаһидә етдикдә, бу интәһасыз һадисәләр бурулғанында, һазырда Аллаһ гаршысында өз ҹинајәткар әмәлләринин һесабатыны верән вә ҹәзасыны чәкән Һејдәр Әлијевин ҝөзүнүн ағы-гарасы бирҹә оғлу, Азәрбајҹан президенти Илһам Әлијевин Ислам дөвләтләринин Истамбул топлантысындакы чыхышы мәним диггәтими даһа чох ҹәлб етди.
Мәлумунуз олсун ки, Илһам Әлијев өз чыхышында Америка Бирләшмиш Штатлары президенти Даналд Трампын Јерусәлими Исраил дөвләтинин пајтахты кими танымасы вә АБШ-ын сәфирлијини бу шәһәрә көчүрмәк һаггында мәлум гәрарына етираз әламәти олараг, белә деди: “Һесаб едирик ки, Америка Бирләшмиш Штатлары өз гәрарыны дәјишмәлидир”. Бу сәтирләри охујанда гоҹа Махарашвилинин “Неҹә дә бөјүмүсән, оғул!” сөзләри мәним јадыма дүшдү. Ҝөрүн Һејдәрин бу ҝүлмәшәкәр оғлу Илһам нә бојда киши олуб ки, Америка Бирләшмиш Штатларына хох ҝәлир! Мән әминәм ки, әҝәр дәдәси Һејдәр сағ олсајды, дәһшәтдән ҝөзләри бәрәлә галарды!
Чүнки онун бу фәрсиз оғлу Илһам һеч өзү дә билмир ки, нә дејир, бир аз да дәгиг десәм, тәкҹә өзүнү јох, һәм дә дәдәсиндән она мирас галмыш бу бәднам Азәрбајҹан дөвләтини дә ҝөз ҝөрә-ҝөрә ода атыр! Соруша биләрсиниз ки, нијә? Сиздән сорушмаг, мәндән да ҹаваб вермәк, ај мәним әзиз һәмвәтәнләрим!
Бу суала ҹаваб вермәк үчүн бир нечә мәгама ајдынлыг ҝәтирмәк тәләб олунур. Биринҹи мәгам Трампын һәмин бәјанатынын мәна вә маһијјәти, һәм дә сәбәби илә бағлыдыр.
Билмәлисиниз ки, АБШ Конгреси һәлә 1995-ҹи илдә Јерусәлимин Исраил дөвләтинин пајтахты кими танымасы һаггында гәтнамә гәбул едиб. Лакин һәр алты ајдан бир АБШ президентләри һәмин гәтнамәнин тәсдигини сонраја сахлајараг, өз она имза атмагдан имтина етмишләр. Белә олан тәгдирдә, онда суал олуна биләр ки, бәс бу Трампа нә олду ки, һеч кимин ҝөзләмәдији һалда, һәмин гәтнамәни тәсдиг етмәк гәрарына ҝәлди? Кимсә дејә биләр ки, Трамп дәлидир! Амма мән белә дејә билмәрәм! Чүнки Трамп АБШ кими нәһәнҝ дөвләтин президентидир. АБШ халгы дәлини өзүнү һеч вахт президент сечмәз! Она ҝөрә дә Трампа дәли дејән шәхс о бојда Америка халгыны тәһгир етмиш олар!
Даһа сонра, бәзи наданлар дејирләр ки, ҝуја Трамп өз күрәкәни, јәһуди әсилли Кушнерин тәсири алтында бу гәрары гәбул етмишдир! Бурдаҹа дејим ки, белә сөзү анҹаг Илһам Әлијевин кәмсавад вә јалтаг мәддаһларынын ағлында оланлар дејә биләрләр! Чүнки АБШ кими нәһәнҝ дүнја дөвләтинин президенти бу вә ја башга шәхсләрин јахуд өз гоһумларынын тәсири алтында дөвләт вә һәтта мүәјјән мәнада дүнја үчүн һәјати әһәмијјәтли белә бир гәрары гәбул едә билмәз! Етсә дә, бунунла да өзүнүн ја сијаси, ја да физики өлүмүнә имза атмыш олар! Ахы АБШ бу бәднам Азәрбајҹан дејил ки, президентин арвады вә гызлары, күрәкәнләри вә диҝәр гоһумлары вә тајфа үзвләри истәнилән вахт вә истәнилән гәрары гәбул етдирә билсинләр! Мәним әзизләрим, бурасы Америкадыр! Бурада һакимијјәтин ајры-ајры ганадлары үчүн елә мәһдудијјәтләр системи ишләниб һазырланмышдыр ки, нә президент, нә парламент, нә дә мәһкәмә һакимијјәти ајры-ајры шәхсләрин ирадәсинә вә истәјинә әсасән дөвләт әһәмијјәтли гәрарлар гәбул едә билмәз!
Бурадан белә мәлум олур ки, Трампын бу гәрары диггәтлә вә һәртәрәфли дүшүнүлмүш гәрардыр. Буна әлавә олараг, мән дејәрдим ки, бу гәрар әслиндә дүнја бирлијинә мүһүм бир исмарыҹдыр! Онун мәнасы будур ки, нечә илләрдән бәри давам едән јени дүнја дүзүмүнүн формалашмасы просеси јени вә чох мүһүм бир мәрһәләјә гәдәм гојур. Бу мәрһәләнин әсас әламәти одур ки, АБШ президенти дүнјада чохдан бәри мөвҹуд олан ашкар реаллыглары рәсми танымағы тәклиф едир! Бунун да мәнасы одур ки, Јахын Шәрг реҝионунда јени дөвләтләрин вә сәрһәдләрин мејдана чыхмасы просеси башланыр. Ону да јадда сахлајын ки, һәр дәфә јени дүнја дүзүмү формалашанда, неҹә дејәрләр, оҹаг башында отуранлар бөјүк дүнја дөвләтләри олур. Онлар бу заман бу вә ја башга бир халгын вә ја дөвләтин аҹы ҝөз јашларына вә јалвар-јахарына дејил, дүнјада реал һесаб етдикләри фактлара әсасланыр. Јәни бөјүк дөвләтләр јени дүнја дүзүмүнү өз мәнафеләринә ујғун шәкилдә формалашдырырлар.
Мадам ки беләдир, онда дүнја сијасәтиндә хүсуси јери вә чәкиси олмајан ајры-ајры дөвләтләрин Трампын һәмин гәрары илә бағлы галдырдығы вај-шивәнин бир гара гәпик дә олса, мәнасы вә әһәмијјәти јохдур! Ағыллы дөвләт башчылары вај-шивән гопармаг әвәзинә, Трампын һәмин исмарыҹындан өз дөвләтинин вә халгынын мәнафејинә ујғун истифадә етмәјә чалышараг, јени дүнја дүзүмүндә өз јерини даһа да мөһкәмләтмәјә чалышмалы, ағылсыз көпәкләр кими улдузу һүрмәли дејилдирләр!
Бу јердә бир нечә кәлмә үч бөјүк динин – јәһуди дининин, хачпәрәстлијин вә Исламын мүгәддәс билдији Јерусәлим вә ја Гүдс шәһәри һаггында. Мәним әзизләрим! Әлбәттә, биз һамымыз мүсәлманыг вә она ҝөрә дә бу мүгәддәс шәһрин бизим үчүн хүсуси гијмәти вә әһәмијјәти вардыр. Унутмајаг ки, Гүдс шәһәри бизим мүбарәк Пејғәмбәримизин Мераҹа ҝетдији јердир! Бу мәнада, биз һеч дә Гүдсүн мүсәлманларын нәзарәти алтында олмасы әлејһинә дејилик, әксинә, буну үрәкдән арзулајырыг!
Лакин биз нејләјәк ки, јухарыда һаггында сөһбәт етдијим ашкар реаллыг белә дејилдир. Гүдс шәһәри нечә онилләрдир ки, Исраил дөвләтинин фактики нәзарәти алтындадыр. Доғрудур, дүнја бирлијиндә фикир бирлији бундан ибарәтдир ки, Гүдс шәһәри һәм Исраилин, һәм дә ҝәләҹәк Фәләстин дөвләтинин пајтахты олмалыдыр. Јәни, Гәрби Јерусәлим Исраилин, Шәрги Јерусәлим Фәләстинин пајтахты олмалыдыр. Трампын бәјанаты илә бағлы вај-шивән гопаранлар ону демирләр ки, Трамп да өз бәјанатында шәһәрин сәрһәдләринин исраиллиләр вә фәләстинлиләр арасында ҝедән данышыглар просесиндә дәгигләшдирмәјин ваҹиб олдуғуну вурғулајыр.  
Она ҝөрә дә мәндә белә тәәссүрат јараныр ки, Түркијә президенти Рәҹәб Тајиб Әрдоған кими “һамыдан бәрк гышгыранлар” бәлкә дә Трампын бәјанатыны диггәтлә охумамышлар! Лакин бу һагда бир гәдәр сонра сөһбәт едәҹәм.
Инди исә јенә гајыдырам Јерусәлим шәһәринә. Мәним әзизләрим! Ҝөзәл билирсиниз ки, Гүдс мүсәлманларын јеҝанә мүгәддәс шәһәри дејилдир. Мүсәлманларын гибләси Мәккә вә Пејғәмбәр шәһәри Мәдинә дә белә мүгәддәс шәһәрләрдир. Ону да билирсиниз ки, сон ики шәһәр һазырда Судијјә Әрәбистанынын нәзарәти алтындадыр, јәни мүсәлманларын әлиндәдир. Амма суал едирәм: Нә олсун? Һәр ил милјонларла мүсәлман Мәккәни вә Мәдинәни зијарәт едир, милјардларла доллар пул гојур бурда, амма о пулларын бизим кими мүсәлманлара бир гара гәпик дә хејири јохдур! Сәудијјә кралынын јүзләрлә арвады, һәр арваддан да онларла ушағы, һәр ушағын да јүз милјонларла сәрвәти вар! Јәни онларын һамысы јағ-балын ичиндә јашајыр!  Амма һәгиги мүсәлман одур ки, тәкҹә өзү һаггында јох, һәм дә мүслман гардашы һаггында фикирләшсин! Дүнјада јүз минләрлә мүсәлман бир тикә чөрәјә һәсрәтдир, сәудлар да мүсәлманларын пулу һесабына кефдә јашајыр! Бу – биринҹиси!
Икинҹиси, чохларыныз јахшы билирсиниз ки, Сәудијјә Әрәбистаны һазырда дүнјада ислам терроризминин, јәни Әл-Гаидә адлы террорчу груплашманын, Ислам хилафәти адында террорчу дөвләтин вә бир сыра башга террорчу груплашмаларын әсас спонсорудур. Һәмин террорчу груплар да дүнјанын бир чох өлкәләриндә – Суријада, Ливијада, Јәмәндә, Ирагда вә башга мәмләкәтләрдә мүсәлманлары гырмагла мәшғулдур!
Демәли, белә мәлум олур ки, Мәккә вә Мәдинә шәһәрләриндән әлдә олунан газанҹ мүсәлманлары күтләви сурәтдә гырмаг үчүн истифадә олунур! Бу да бизим мүсәлман дөвләтимиз!
Бу јердә суал едирәм сизләрдән: Ҝүнләрин бириндә Јерусәлим шәһәри дә фәләстин әрәбләринин нәзарәтинә вериләрсә, онда ким тәминат верә биләр ки, бу шәһәрин дә талеји Мәккә вә Мәдинәнин талејини тәкрар етмәјәҹәк? Ән башлыҹасы исә, бизим хејримиз нә олаҹаг?
Она ҝөрә дә сизләрә төвсијјәм одур ки, јахшыҹа фикирләшин, ҝөтүр-гој един, сонра Трампын гәрары һаггында сөз дејин! Бир даһа дејирәм, биз демирик ки, шәһәр һөкмән Исраилә верилмәлидир! Амма ону да билирик ки, бу заман Азәрбајҹан дөвләтинин вә онун президенти Илһам Әлијевин фикрини һеч сорушан да олмаз!
Онда белә бир суал ортаја чыхыр: Илһам Әлијев дәлиди ја ҝиҹди ки, Трампа “тәпик атыр”?
Хејр! Мән белә билирәм ки, Илһам нә дәли дејил, нә дә ҝиҹ дејил! Илһам Әлијев гујруғу гапы архасында галмыш, һазыркы дүнја сијасәтинин мүрәккәб мәсәләләриндән баш чыхармаға гадир олмајан ади бир фәрсиз ана ушағыдыр! Нечә илләрдир ки, “Һамбург хоруз бечәси” кими “Гарабағ, Гарабағ!” дејә банласа да, бу саһәдә нәинки һеч бир ирәлиләјишә наил олмамыш, әксинә, ону там чыхылмаз бир вәзијјәтә чатдырмыышдыр. Тәбии ки, дүнја ҝүҹләри әбәди олараг Илһамын назы илә ојнамаг фикриндә дејилләр! Она ҝөрә дә һәтта о да өз гуш бејни илә баша дүшүр ки, Трамп “дүнјанын ашкар реаллыгларыны танымаг лазымдыр” дејәндә, һәм дә Дағлыг Гарабағын мүстәгиллијини танымағы нәзәрдә тутур! Она ҝөрә дә өлүм ајағында олан хәстә кими паникаја дүшүб, Трампа јол ҝөстәрмәк фикринә дүшмүшдүр! Амма бу һәлә һамысы демәк дејил!
Илһам Әлијев өз фәрсиз сијасәти илә Азәрбајҹан кими варлы бир мәмләкәти бир хоруза јүк етмәклә јанашы, һәм дә дүнјанын дөрд гүтбүнүн дөрдүнү дә өзүнә дүшмән етмишдир. Һазырда дүнја дөвләтләри арасында тәкҹә Түркијәнин вә Пакистанын президентләри она әл вериб, онун саламыны алыр. Она ҝөрә дә Илһам Түркијә президенти Әрдоғанын көлҝәси кими, онун ардынҹа сүрүнмәјә мәһкумдур!
Бу јердә Әрдоған һаггында бир нечә кәлмә десәм, лап јеринә дүшәр!
Мәним әзизләрим! Аллаһдан ҝизлин дејил, сизләрдән нијә ҝизлин олсун, әввәлләр мәним бир дөвләт башчысы кими Әрдоғана бөјүк һөрмәтим вар иди. 2003-ҹү илдән индијәдәк Түркијә дөвләтинин башчысы кими, о, бу өлкәнин һәм игтисади ҹәһәтдән тәрәггисиндә, һәм дә бејнәлхалг аләмдә онун нүфузунун ҝүҹләнмәсиндә әвәзсиз рол ојнамышдыр. Лакин сизләрә јахшы таныш олан “Әрәб баһары” башланандан сонра санки Әрдоғаны тилсимә вурдулар! Һәм дахили, һәм дә хариҹи сијасәтдә Әрдоған далбадал сарсыдыҹы мәғлубијјәтләрә дүчар олду. Нәтиҹәдә Түркијә дөвләти парчаланмаг тәһлүкәси илә үзбәүз галды. Сон вахтлар Әрдоған дәфәләрлә етираф етмишдир ки, һәгигәтән Түркијәнин дағылмасы тәһлүкәси вардыр. Бу верилишин чәрчивәсиндә бунун сәбәбләрини тәфсилаты илә садаламаг вә изаһ етмәк имканым јохдур. Она ҝөрә дә бу һагда анҹаг бунлары демәклә кифајәтләнмәли олурам.
Мәним Әрдоғана һөрмәтимин бир сәбәби дә онун мөмүн мүсәлман олмасы илә бағлыдыр. Бир мөмүнә кими, мән белә һесаб едирдим ки, Әрдоған һеч вахт һарам тикәјә тамаһ салмаз, өз өлкәсини һалаллыгла идарә едәҹәкдир! Амма әфсус ки, белә олмады. Бир нечә ил бундан әввәл чохсајлы коррупсија галмагаллары Түркијәни бүрүдү. Чох тәәссүф ки, Әрдоғанын аилә үзвләринин, мәсәлән, онун оғлу Билалын вә диҝәр өвладларынын адлары да һалланды. Сонрадан мәлум олду ки, Әрдоған аиләси һәм дә террорчу Ислам Хилафәтинин нефтини сатмагла мәшғулдур! Америка мәтбуаты Әрдоған аиләсинә мәхсус нефт танкерләринин адларыны дәрҹ етди. Онлар һәмин нефти Авропаја, Јапонија вә Украјнаја дашымагла мәшғул идиләр.  Ираг вә Сурија мүсәлманларынын ганы баһасына баша ҝәлән бу нефти сатан Әрдоғанын оғланлары иди! Онун гызы Сүмијјә исә өз Шанлыурфада јерләшән ҝизли госпиталында ислам террорчуларыны мүалиҹә етмәклә мәшғул иди.
Лакин бу мәсәлә бунунла баша чатмады. Өтән дәфә сизләрә демишдим ки, әслән иранлы Түркијә вәтәндашы Рза Зәрраб һазырда Нју-Јорк мәһкәмәсиндә Әрдоғана гаршы ифадә вермәкдәдир. Онун ифадәләриндән мәлум олур ки, Әрдоған аиләси, хүсусилә дә онун һәјат јолдашы Әминә башдан-баша коррупсија илә мәшғулдур!
Етираф едирәм ки, бу мәлуматлары охудугдан сонра мәним Әрдоғанын шәхсијјәтинә олан һөрмәтим өлдү! Чүнки мән елә адама мөмүн мүсәлман дејә билмәрәм!
Әрдоғана олан һөрмәтимин өлмәсинин диҝәр бир сәбәби исә онунла Илһам Әлијев арасында олан мүәммалы “гардашлыгдыр”. Сизләр ҝөзәл билирсиниз ки, Илһам Әлијев ислам дининин, хүсусилә дә шиә мәзһәбинин гаты дүшмәнидир! Һакимијјәт башында олдуғу дөврдә Илһам онларла дин хадимини һәбс едиб, нечәсини дә ганына гәлтан едиб! Бурасы азмыш кими, Илһам бу мүддәтдә ондан артыг мәсҹид бинасыны сөкмүшдүр! Аллаһын евини сөкән Илһам Әлијевә гардаш дејән Әрдоғана мән мөмүн мүсәлман дејә билмәрәм!
Нәһајәт, Илһам Әлијевин күрд тајфасы Азәрбајҹанда һакимијјәти зорла әлә алан ҝүндән мәним әзиз һәмвәтәнләрими ҝүндән-ҝүнә мәгсәдјөнлү шәкилдә диләнчи ҝүнүнә салмагла  мәшғулдур! Ејни вахтда Илһам Әлијев күрд јараглыларынын Түркијәјә гаршы апардығы ганлы мүбаризәнин әсас спонсорудур. Јәни, Илһам Түркијәдә дә түркләри вә һәм дә Түркијә дөвләтинин өзүнү мәһв етмәклә мәшғулдур! Әҝәр беләдирсә, онда Түркијә президенти она неҹә гардашым дејә биләр?
Мәним әзизләрим! Бу бојда һарамы вә һагсызлығы Аллаһ ҝөтүрмәз! Онун нәтиҹәсидир ки, бу ҝүн Түркијә дөвләти дағылмаг үзрәдир, Әрдоған исә америкалылар тәрәфиндән һәбс олунмаг вә рүсвајчылыгла сијаси сәһнәдән ҝетмәк үзрәдир!
Мәһз белә бир вахтда Әрдоған, чох еһтимал ки, АБШ президенти Трампын һаггында данышдығымыз бәјанатындан өз нүфузуну һәм Түркијә дахилиндә, һәм дә мүсәлман дүнјасында галдырмаг үчүн истифадә етмәк гәрарына ҝәлди. Лакин әлиндә башга тәсир имканлары олмадығындан, онун бош вә мәнасыз бәјанатлар вермәкдән вә Ислам Әмәкдашлыг тәшкилаты адында дүнја сијасәтиндә демәк олар һеч бир ролу вә чәкиси ојунҹаг бир гурумдан истифадә етмәјә мәҹбур олду.
Нәзәринизә чатдырым ки, Ислам Әмәкдашлыг тәшкилаты 1972-ҹи илдә мүсәлман дөвләт башчылары тәрәфиндән сосиал, игтисади вә сијаси саһәләрдә, мүстәмләкәчилијә вә расизмә гаршы мүбаризәдә ислам һәмрәјлијини тәмин етмәк вә Фәләстин Азадлыг тәшкилатына јардым етмәк мәгсәди илә јарадылмышдыр. Һазырда милјон јарым әһалиси олан 57 өлкәни бирләшдирир. 2016-ҹы илдә Мисир президенти бу тәшкилаты “бомбош сојудуҹу” адландырмышды.
О ки галды тәшкилатын һазыркы фөвгәладә саммитинә, бир сыра дөвләтләр Истамбула ҝәлмәкдән тамамилә имтина етдиләр, Сәудијјә Әрәбистаны вә Мисир исә, јәни тәшкилатын ики бөјүк дөвләти өз назирләрини ора ҝөндәрмәклә кифајәтләндиләр. Бунунла да лап әввәлдән чохларына бәлли иди ки, Саммитдән мүһүм һеч нә ҝөзләмәјинә дәјмәз!
Бурасы да мараглыдыр ки, мәһз Саммит ҝедән вахты Исраилин кәшфијјат назири Сәудијјә тахтынын вариси Мәһәммәд бин Салманы Исраилә дәвәт етди. Һәм дә о, Түркијәни јох, Сәудијјә Әрәбистаныны мүсәлман дүнјасынын лидери каими таныдығыны елан етди. Белә бир вәзијјәтдә Әрдоған тәҹили зәнҝ едәрәк, Илһам Әлијеви саммитә дәвәт етди. “Биз, һәмишә олдуғу кими, бу ҝүн дә Фәләстин халгынын јанындајыг. Азәрбајҹан ислам һәмрәјлијинә бөјүк төһфә верир”, — дејә Илһам Әлијев үрәкдолусу дүнјаја ҹар чәкди. Лакин, әзиз тамашачылар, бизим үчүн мараглы Илһамын бу мәнасыз вә пуч бәјанаты дејил. Ҝөзләнилдији кими, Илһам Әлијев фүрсәти фөтә вермәјәрәк, өз чыхышында бир даһа саммит иштиракчыларынын диггәтини Гарабағ мүнагишәсинә јөнәлтмәјә чалышды. “Дағлыг Гарабағ Азәрбајҹанын тарихи торпағыдыр”, дејән Әлијев Гарабағын ишғалынын легитимләшдирилмәсинин јолверилмәз олдуғуну бир даһа вурғулады. Амма нә олсун? Кимди дүнјада Илһамын бу бәјанатларына реаксија верән? Һеч ким! Олсајды, индијәдәк оларды! Јохду вә олмајаҹаг! Бунун мүгабилиндә Илһам Әлијев, мәлум талыш ләтифәсиндә олдуғу кими, һеч бир гәләт елијән дејилди, мәним халгымы вә дөвләтими АБШ вә Исраиллә тамамилә дүшмән етди!
О ки галды онун Гарабағ һаггында бәјанатына, мүсәлман дөвләтләринин она неҹә реаксија ҝөстәрмәси белә бир фактдан ајдын ҝөрүнүр ки, саммитдән бир нечә ҝүн сонра Бирләшмиш Әрәб Әмирликләринин ән нүфузлу шәхсләриндән бири, шејх Зајда әл Нахајанын бөјүк оғлу Әбу Даби шејхи өзү дә дахил олмагла, бир дәстә әрәб шејхи өз оғланлары илә бирликдә Јеревана ҝәлди. Мәтбуат хәбәр верир ки, сәфәрдән мәгсәд Ермәнистан игтисадијјатына сәрмајә гојмаг һаггында сазиш имзаламагдыр. Бу да сизә мүсәлман дүнјасынын реаксијасы!
Беләликлә, саммитин нәтиҹәләри сүбут етди ки, һәм Әрдоғанын, һәм дә Илһам Әлијевин бу арзулары да үрәкләриндә галды: мүсәлман дөвләт башчылары нөвбәти дәфә јығышараг, хејли сөһбәтләшдиләр, азаҹыг һај-күј салдылар, амма нә фајдасы, һеч ким АБШ президентинә гаршы радикал аддымлар атмаға разы олмады!
Мәним әзизләрим! Дејирләр, сијасәт мүмкүн оланы әлдә етмәк сәнәтидир. Бурадан чыхыш етсәк, онда Илһам Әлијевин бу “Јерусәлим маҹәрасында” әлдә етдији олду? Бир даһа сүбут олунду ки, Илһам Әлијев сијасәтлә мәшғул олмаг әвәзинә, ҝедиб өз арвадына бозбаш биширмәји өјрәтсә, даһа јахшы олар! Чүнки Истамбул саммитиндәки чыхышы илә Илһам һәм өз кланынын, һәм дә Азәрбајҹанын сонуну бир аддым да јахынлашдырды! Нәтиҹәдә онун дәдәси Һејдәр аз галды ки гәбирдән хортлајараг, дәлиҹәсинә десин: -Бу нә гәләтди еләдин, оғул?!
Саламат галын! Аллаһ көмәјиниз олсун!
Илһамә Ҹәфәрзадә

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I4tuQuE4BB4

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>