«

»

Дек 20

Вајбизимҝүнүмүзә!

Мәним әзизләрим! Бир аз өнҹә сизә данышдым бизим һакимијјәтин нә гәдәр фәрсиз олдуғундан, онун реал һәјатдан нә гәдәр аралы дүшдүјүндән, дедим ки, онларын һеч веҹинә дә дејил, халг нә ҝүндә јашајыр! Сизә дедим ки, һакимијјәт башында отуранлар дөвләтимизин бүдҹәси ады алтында бизә сахладыглары гәпик-гурушу неҹә ағылсызҹасына хәрҹләјирләр!

Нәтиҹәдә бизә чатан нә олур? Өлкә учурумун астанасында, халг исә өзүнә чөрәк пулу тапа билмир!

Сөзүн доғрусу, мән белә фикирләширәм ки, Азәрбајҹанд адында бу мәмләкәти артыг хилас етмәк гејри-мүмкүндүр вә мәним заваллы һәмвәтәнләримин һәр бири өзү өз башына чарә ахтармалыдыр. Мәним истәјим будур ки, бу торпагда јашајан һәр бир халг, һәр бир етник груп өз доғма евиндә, бир аз да дәгиг десәм, өз азад өлкәсиндә јашамалыдыр. Артыг һеч ким шүбһә етмир ки, јатагханада јашамаг алынмыр. Дәфәләрлә дедијим кими, мәни даһа чох доғма Ҝәнҹәбасарым марагландырыр, онун талеји мәни нарадаһт едир. Шүбһә етмирәм ки, мәһз бу реҝионун әһалиси һазырда даһа ҝүҹлү вә мүтәшәккил бир гүввәдир, һөкумәтин антихалг сијасәтинә даһа чох ҝәнҹәбасарлылар мүгавимәт ҝөстәрирләр. Әҝәр Ҝәнҹәбасарлылар даһа ағыллы һәрәкәт едәрәк, өз мүстәгиллији һаггында фикирләшсәјдиләр, баша дүшсәјдиләр ки, нахчыванлы-јераз-күрд ҝәлмәләрин зүлмү бу ҹамаатын артыг ахырына чыхмагдадыр, онда мәним доғма Ҝәнҹәбасарым реҝионумузун ән уғурлу бир ҝушәси ола биләрди.

Амма, мәним әзизләрим, инди бу һагда данышмаг фикриндә дејиләм. Мән сизләрә бир нечә видео-чарх ҝөстәрмәк фикриндәјәм. Белә билирәм ки, бу видео-чархларда мәним халгымын аҹы һәјаты даһа бариз шәкилдә әкс олунмушдур. Ҝөрүн иш нә јерә чатыб ки, инди даһа ҝәлмә јераз аиләләри дә гијам галдырараг, јенидән Азәрбајҹанын мүһарибә вәзијјәтиндә олдуғу Ермәнистана ҝедәҹәкләри илә һәдәләјирләр!  Ҝөрүн ҹамаат өз ҹанындан неҹә безиб ки, Ермәнистана кечәрәк, бу өлкәнин һөкумәтиндән сијаси сығынаҹаг вә чөрәк пулу диләјир! Һәмин бинәваја бахаркән, ҝөзләримин јашыны сахлаја билмәдим, узун-узады ағладым өз халгымын ҝүнүнә! Ахы ҝөр ону неҹә чыхылмаз һала салыблар ки, о, Әлијевләр тәблиғатынын дүшмән елан етдији ермәниләрдән сығынаҹаг истәјир!

Мәним әзизләрим! Өзүнүз бахын: Ахы бу заваллы Азәрбајҹан һөкумәтинин күлли мигдарда пул һесабына Бакыја ҝәтирдији дырнагарасы ермәни һүгуг мүдафиәчиләри кими јағын-балын ичиндә бәсләнмиш адама охшамыр! Өзү сәрһәди кечмиш, ермәниләрә мүраҹиәт етмиш бу шәхсә диггәтлә баханда, адама елә ҝәлир ки, санки дүнјанын бүтүн гәм-кәдәри онун симасындадыр! Ону һеч ким пулла сатын алмајыб, һеч ким она пул вермәјиб, һеч ким ону тамаһа салмајыб! Бу садә зәһмәткеш инсан садәҹә јашамаг, гарын долусу јемәк вә өз аиләсини једиртмәк истәјир! О истәјир ки, ону истисмар етмәсинләр, она зүлм етмәсинләр! Диггәт един, һеч ким она нә демәк лазым олдуғуну сөјләмир, о өзү өз дәрдини данышыр вә онун бу дәрди мәним дәрдим олур! Бүтүн бунлара бахдыгҹа, үрәјимдән гара ганлар ахыр вә өзүм-өзүмә дејирәм: Вај бизим ҝүнүмүзә!

Сөзүн гысасы, мәним әзизләрим, өзүнүз бахын, нәтиҹәни  дә өзүнүз чыхарын!

Аллаһа тапшырырам сизләри! Саламат галын!

Илһамә Ҹәфәрзадә

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>