«

»

Дек 17

Азәрбајҹан мүхалифәти: һөкумәтә гаршы, амма көклү халгларсыз

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим!
Јадыныздадырса, өтән верилишләримизин бириндә мән сизләрә Азәрбајҹан мүхалифәтинин бәрбад ҝүндә олмасы һаггында данышмышдым. Лакин заман дәјишир, дүнјада вә бизим реҝионда илдырым сүрәтли просесләр ҝедир, дүнја дүзүмү сүрәтлә дәјишир. Бурасы да мәлумдур ки, тарихин әввәлки дөврләриндән фәргли олараг, һазыркы глобал дүнјада ајрыҹа бир өлкәдә јахуд реҝионда баш верән көклү дәјишикликләр даһа тәкҹә о өлкә вә реҝионла мәһдудлашмыр. Инди дүнјанын глобал системинә дахил олмајан өлкә демәк олар јохдур. Интернет вә јүксәк технолоҝијалар дөнәминдә дүнјанын һәр һансы бир нөгтәсиндә баш верән аз-чох әсаслы бир просес илдырым сүрәти илә онун башга нөгтәләриндә өз әкс-сәдасыны тапыр. Она ҝөрә дә бизим тәрәфдән авамлыг оларды, әҝәр Азәрбајҹанын онун дахил олдуғу Бөјүк Јахын Шәрг регионунда сон илләр давам едән дағыдыҹы хаосдан кәнарда галаҹағына азаҹыг белә инансајдыг. Әксинә, инди һәтта Азәрбајҹанын өзүндә дә чәтин елә бир адам тапылсын ки, һәмин хаосун ҝүндән-ҝүнә даһа чох бу дөвләтин гапыларыны даһа һиддәтлә дөјмәсиндән хәбәрдар олмасын вә һәм дә бундан нараһатлыг кечирмәсин. Бу мәнада, һазырда бизим вәтәнимиздә ҝедән ҝизли вә ашкар просесләр даим һәр биримизин диггәт мәркәзиндә олмалы, бир халг олараг, биз дә өз сабаһымыз һаггында дүшүнмәлијик. Чүнки биз буну етмәсәк, онда башгалары бизим талејимизи өз билдикләри шәкилдә, јәни өз марагларына ујғун шәкилдә һәлл едәҹәкләр! Едәҹәкләр! Буна һеч шүбһәниз олмасын!
Бунунла әлагәдар олараг, бизим бу ҝүн мүхалифәт мөвзусуна тәкрар гајытмағымыз да мәһз һәмин зәрурәтдән, даһа доғрусу, өз халгымызын вә дөвләтимизин талеји үчүн нараһатлығымыздан ирәли ҝәлир.
Мәним әзизләрим! Сон вахтлар бу бәднам Азәрбајҹан дөвләтиндә әлләри һәр шејдән үзүлән вәтәндашларын һазыркы игтидара, илк нөвбәдә Әлијевләр кланына гаршы мүбаризәсинин әввәлләр ҝөрүнмәмиш сәвијјәдә ҝүҹләнмәси мүшаһидә олунур. Бу мүбаризә һазырда бир нечә әсас истигамәтдә ҝедир: Биринҹиси, кортәбии күчә етиразлары формасында. Бурадаҹа гејд едәк ки, игтидарын өнләјиҹи репрессив тәдбирләри сајәсиндә һәмин етиразлар һәлә ки күтләви характер ала билмир. Бунунла белә, бу мүбаризәнин өзүндә дә јени хүсусијјәтләр ортаја чыхыр ки, биз онлары диггәтдән кәнарда сахлаја билмәрик. Белә ки, өтән әсрин 80-ҹи илләринин сонларында олдуғу кими, сон вахтларда да тәләбәләр али мәктәбләрдә дәрин көк салмыш күтләви рүшвәтхорлуға гаршы мүбаризә ады алтында һөкумәтин сијасәтинә гаршы  чыхырлар.  Диггәтинизә бир нечә видео чарх тәгдим етмәклә, дедикләримизә әјани сурәтдә шаһид ола биләрсиниз. Бурадаҹа ону да дејим ки, ҝәләҹәкдә тәләбә һәрәкатынын даһа да ҝенишләнмәси вә күтләви олаҹағы ҝөзләнилир. Бујурун бахын:
Икинҹиси, сосиал шәбәкәләрдә, илк нөвбәдә Јутубда “виртуал” протест формасында. Сон дөврләрдә хүсусилә Јутубда јерләшдирилмиш Азәрбајҹандан вә Азәрбајҹанла бағлы видео чархларын сајы илдырым сүрәти илә артыр. Бу видео чархларда Азәрбајҹан вәтәндашлары игтидарын ганунсуз һәрәкәтләриндән, сосиал-игтисади һәјат шәраитинин ҝүндән-ҝүнә писләшмәсиндән, иш јерләринин олмамасындан, малијјә-игтисади бөһранын ҝет-ҝедә даһа да дәринләшмәси фонунда күтләви коррупсијадан, пулун кәскин шәкилдә чатышмамасы шәраитиндә һүгуг мүһафизә органларынын вәтәндашлара гаршы башдан-баша гарәтчилик әмәлләриндән, истиснасыз олараг һаким Аиләнин өзүнүрекламы наминә кечирилән чохсајлы мәнасыз вә баһалы идман вә диҝәр бејнәлхалг тәдбирләрин кечирилмәси фонунда бүдҹәнин кәм-кәсирини јамамаг үчүн һәјата кечирилән күтләви пулјығмаларына, мәһкәмәләрин һамылыгла коррупсијаја гуршандығы бир шәраитдә инсанларын һүгуг вә азадлыгларынын һәр аддымда кобуд шәкилдә позулмасына вә саир проблемләрә өз кәскин етиразларыны билдирирләр. Ону да дејим ки, һөкумәтин бүтүн ҹидди-ҹәһдләринә бахмајараг, вәтәндашларын күтләви етиразынын бу формасынын гаршысыны һеч ҹүрә алмаг олмур. Әлијев режими јүз милјон долларлар хәрҹләсә дә, бу саһәдә өз истәјинә һәлә дә наил ола билмир. Мүасир интернет технолоҝијалар имкан верир ки, һәм Азәрбајҹан әһалиси, һәм дә дүнја иҹтимаијјәти бу бәднам өлкәдәки әсил шәраитлә таныш олсун.
Үчүнҹүсү, “систем мүхалифәтин” фәаллығынын артмасы мүшаһидә олунур. Ону да дејим ки, мүхалифәтин һазыркы фәаллығынын әсас фәргләндириҹи хүсусијјәти ондадыр ки, бу иш әсас етибарилә өлкә сәрһәдләриндән кәнарда баш верир. Авропаја вә Түркијәјә мүһаҹирәт етмиш мүхалифәтчиләр интернет каналлар васитәсилә Азәрбајҹан игтидары сијасәтинин ифша олунмасы үчүн әлләриндән ҝәләни едирләр. Јухарыда гејд етдијим кими, һөкумәтин мәһдудлашдырыҹы тәдбирләринә бахмајараг, мүхалифәтин интернет телевизија каналларына баханларын сајы һәндәси силсилә илә артмагда давам едир.
Мәним әзизләрим! Дүшүнүрәм ки, Јутубдакы чохсајлы видео чархлары тәкрар ҝөстәрмәклә, сизин вахтынызы алмағын һеч бир мәнасы олмаз. Бүтүн бунлара сизләрдән һәр бири даһа раһат вахтда өзү баха биләр. Јахшысы будур, мән өз диггәтими Азәрбајҹанын систем мүхалифәтинин апардығы мүбаризәнин һазыркы мәрһәләсинин кејфијјәт ҝөстәриҹиләринин тәһлилинә јөнәлдим.
Мүхалифәтин Әлијевләр режиминә гаршы апардығы мүбаризәнин һазыркы мәрһәләсинин ән бөјүк сәҹијјәви хүсусијјәтләриндән бири одур ки, бу мүбаризә истиснасыз олараг анҹаг азәри-түркләринин адындан апарылыр вә бу заман көклү халгларын ады белә чәкилмир. Хатырладаг ки, өтән әсрин 80-ҹи илләринин сону – 90-ҹы илләрин әввәләлриндә Азәрбајҹанын тәркибинә мәҹбури сурәтдә гатылмыш  көклү халглар бу республиканын истиглалы уғрунда мүбаризәнин вә Арсахын азадлыгсевәр халгына гаршы савашын өнүндә ҝедирдиләр. Тәкҹә ону дејим ки, Азәрбајҹанын һазыркы үчрәнҝли бајрағы илк дәфә Талышстанын пајтахта Ләнкәран шәһәриндә галдырылмыш, Совет һакимијјәти илк дәфә 1990-ҹы илин јанварында мәһз бурада јыхылмышды! Тәәссүф ки, Азәрбајҹанда буну чох тез унутдулар вә мүстәгиллик елан олунан ҝүндән бурада гејри-түрк халгларын ассимилјасијасы сијасәти һәјата кечирилмәјә башлады. Өз нөвбәсиндә, бу, һәмин халгларын түрк-күрд зүлмүндән азад олунмаг вә өз истиглалыны елан етмәк мәгсәдилә милли-азадлыг савашына тәкан верди. Һәмин вахтда талышлар өз мәгсәдинә даһа јахын идиләр. Мәһз онлар 1993-ҹү илдә Ләнкәранда Талыш-Муған Республикасы елан етдиләр. Ләзҝиләр исә “Садвал” тәшкилатынын рәһбәрлији алтында өз халгыны азад етмәк уғрунда өлүм-дирим савашына галхдылар. Тәәссүф ки, әсасән һәмин дөнәмдә реҝионун геосијасәти һәмин халгларын мүвәггәти мәғлубијјәтинә сәбәб олду. Лакин буна бахмајараг, Азәрбајҹан игтидары көклү халгларын милли-азадлыг савашыны тамамилә мәһв едә билмәди. Гыса вахтдан сонра талышларын вә ләзҝиләрин, онларын ардынҹа да парсларын јәни татлары вә башга көклү халгларын истиглал савашы јенидән аловланды вә Азәрбајҹан дөвләтинин варлығыны тәһлүкә алтына алды!
Белә еһтимал етмәк олар ки, мәһз бу амил она сәбәб олду ки, һазырда пантүркчү мүхалифәт тәкликдә Әлијевләр режиминә гаршы мүбаризәјә галхмаға гәрар верди. Лакин тәкбашына саваша галхмаг һаггында гәрар гәбул етмәк һәлә бу мүбаризәдә галиб ҝәлмәк демәк дејилдир! Беләдирсә, бәс онда мүхалифәтә бу савашда галиб ҝәлмәк инамыны верән нәдир ја кимләрдир?
Мүшаһидәләримиз ҝөстәрир ки, мүхалифәтә белә инамы верән ән бөјүк амил ону малијјәләшдирән вә һәм дә истигамәтләндирән хариҹи ҝүҹләрдир. Бу ҝүҹләрин арасында илк нөвбәдә диггәти ҹәлб едән Түркијәдир. Мүхалифәт өз идеја вә енержисини илк нөвбәдә дырнагарасы “гардаш” Түркијәдән алыр. Түркијә исә өз нөвбәсиндә артыг чохдан Азәрбајҹаны Әлијевләрин күрд кланынын һакимијјәтиндән азад етмәк вә орада халис түрк дөвләти гурмаг нијјәтиндәдир. Бунунла да, еһтимал ки, Түркијә рәһбәрлији, биринҹиси, Загафгазијадакы “күрд ҹинаһыны” бағламағы вә икинҹиси, сонрадан Азәрбајҹаны өз тәркибинә гатмаг вә јахуд, әҝәр бу алынмаса, һеч олмаса, ону тамамилә өз тәсир даирәсинә алмағы планлашдырыр. Ахы Анадолу түркләри узун әсрләрдир ки, һазыркы Азәрбајҹан торпагларыны өзүнә бирләшдирмәк арзусу илә јашајырлар! Ејни заманда Гәрб өлкәләринин дә бу реҝионда өз мәгсәд вә мараглары вардыр. Мән бу һагда өтән верилишләримиздә сизләрә әтрафлы данышмышам.
Беләликлә, мүхалифәт лидерләринин һәтта ағлына белә ҝәлмир ки, хариҹи ҝүҹләр бу просесин ҝедишиндә Азәрбајҹан вәтәндашларынын јох, мәһз өз ҝеосијаси марагларыны ҝүдә биләрләр! Һәтта онларын бәзиләри һәтта буну анлајырса да, бунунла белә хариҹи ҝүҹләрин вердији пуллар һесабына онлар өзләри үчүн Вәтәндән узагларда раһат ҝүзаран тәмин едир вә ејни заманда исә Әлијевләр режиминә гаршы мүбаризәдә гәһрәман ролунда чыхыш етмәјә чалышырлар!
Бүтүн бунлардан башга, һазыркы мәрһәләдә мүхалифәтин мүбаризәсинин ҝүҹләнмәсинин даһа бир ваҹиб амилини унутмаг олмаз. Сиз јахшы билирсиниз ки, бир вахтлар игтидарда бу вә ја башга шәкилдә тәмсил олунмуш, сонрадан исә мүхтәлиф сәбәбләр уҹундан кәнара атылмыш, вәзифәсиндән азад олунмуш бир чох Азәрбајҹан вәтәндашлары вардыр ки, онларын бу режимлә өз һесабы вардыр! Онларын бир һиссәси һәлә дә Азәрбајҹанда јашамагда давам едир, даһа бир һиссәси исә чохдан өлкәни тәрк едәрәк, һазырда Түркијәдә вә ја бәзи Авропа өлкәләриндә јашајыр. Һеч шүбһәсиз ки, һәмин адамларын әлиндә һаким кланы ифша едә биләҹәк кифајәт гәдәр компромат характерли материаллар вардыр. Бурасы да мәлумдур ки, белә материаллар Түркијәнин вә Авропа өлкәләринин хүсуси хидмәт органларында да вардыр. Мәһз онлар бирликдә мүхалифәт хадимләрини Әлијевләр режими һаггында компроматларла тәҹһиз едир, онлар да өз нөвбәсиндә интернет каналлар васитәсилә бу материаллары халга чатдырараг, һаким режими чохсајлы малијјә вә диҝәр ҹинајәтләрдә иттиһам  етмәклә, халгын етираз далғасыны ҝетдикҹә даһа чох аловландырырлар.
Мәһз бу сәбәбләрдән пантүркчү мүхалифәт һазырда там әминдир ки, о, тәкликдә өлкәдәки сијаси режими дәјишдирә, һәм дә бу дөвләти там мәһв олмагдан хилас едә биләр. Бунунла да мүхалифәт ҝизләтмир ки, һакимијјәти әлә алдыгдан сонра бу торпағын әзәли сакинләрини, јәни көклү халглары там мәһв етмәклә, онларын сүмүкләри үзәриндә Азәрбајҹаны халис түрк дөвләтинә чевирмәк нијјәтиндәдир!
Диггәти ҹәлб едән даһа бир мәгам будур ки, бәзи мүхалифәт каналлары вахташыры көклү халглара тәлгин едирләр ки, ҝәләҹәкдә онларын бәзи мәдәни тәләбләри јеринә јетириләҹәк. Бу ондан хәбәр верир ки, мүхалифәт һазырда бу халгларын башынын алтына јасдыг гојмагла, чалышыр ки, бу халглар индики мәрһәләдә мүхалифәтә мане олмасын, онун ајагларына долашмасын, өз истиглалы уғрунда савашы давам етдирмәсин, мүхалифәт һакимијјәти әлә алдыгдан сонра исә ја хан өләр, ја да ешшәк ҝәбәрәр! Тәсадүфи дејилдир ки, һазырда һәмин о мүхалифәт Әлијевләр игтидарынын көклү халглары мәһв етмәк, онлары түркләшдирмәк сијасәтини һәр васитә илә мүдафиә едир! Һәлә бу һарасыдыр, мүхалифәт там әминдир ки, Азәрбајҹанда вәтәндашларын бүтүн һүгуг вә азадлыглары позулур, амма көклү халгларын һүгугларына һеч тохунан да јохдур! Ај сән өзүн өләсән!!!
Лакин гој хариҹи спонсорлар өз планларыны гурмагда олсунлар, бизи исә марагландыран одур ки, мүхалифәтин тәкбашына бу режимә галиб ҝәлмәк, Азәрбајҹаны халис түрк дөвләти етмәк нијјәти нә гәдәр реалдыр? Бизим чохиллик мүшаһидәләримиз, Азәрбајҹан мүхалифәтинин өлкә дахилиндә вә ондан кәнардакы аддымларынын һәртәрәфли вә дәрин тәһлили һәмин суала мәнфи ҹаваб вермәји шәртләндирир. Нијә?
Биринҹиси, она ҝөрә ки, Азәрбајҹан мүхалифәтинин ән бөјүк бәласы вә дүшмәни онун өзүдүр! Өлкә әһалиси бу мүхалифәтә садәҹә инанмыр вә инанмаг белә истәмир! Һәлә бу һарасыдыр, әһалинин бөјүк әксәријјәти ону Әлијевләрин “ҹиб мүхалифәти” һесаб едир! Чүнки Азәрбајҹанда мәмә дејәндән пәпә јејәнәдәк һамы там әминдир ки, бу мүхалифәтин јарадыҹысы, онун “мәнәви атасы”, ону руһландыран, онун әсас спонсору мәһз Һејдәр Әлијев олуб! Иҹтимаи рәјдә белә бир гәнаәт һаким кәсилиб ки, бу мүхалифәт јарандығы ҝүндән бәри һәмишә Әлијевләрин марагларына хидмәт едиб вә инди дә етмәкдә давам едир! Мүхалифәәт партијалары вә мүхалифәт лидерләринин һәјатындан чохсајлы фактлар буну һәр ҝүн, һәр саат гәти шәкилдә тәсдиг етмәкдәдир!
Икинҹи сәбәб бу мүхалифәтин өз кечмишидир. Ахы 1992-1993-ҹү илдә ҹәми бир ил әрзиндә һакимијјәтдә олдуғу дөнәмдә бу мүхалифәт һәм дөвләти идарә етмәк игтидарында олмадығыны, һәм ҝөрүнмәмиш варланмаг һәрислијини, һәм дә садә вәтәндашларын гајғы вә еһтијаҹларына там биҝанә олдуғуну исбата јетирмишдир!
Бунунла әлагәдар олараг, мараглы бир мәсәлә ондан ибарәтдир ки, һазырда әасән кимләр бу мүхалифәт лидерләринин ардынҹа ҝедир, онларын зәрбә гүввәси кимләрдән ибарәтдир?  Мәсәлә бурасындадыр ки, һакимијјәт башында олдуглары дөврдә ајры-ајры мүхалифәт лидерләри тула пајы вермәклә хејли сајда вәтәндашлары өз тәрәфинә чәкмиш, онлары өзләриндән асылы вәзијјәтә салмышлар. Мәсәлән, һазырда Азәрбајҹан Халг Ҹәбһәси партијасынын лидери олан Әли Кәримли о вахтлар Дөвләт катиби вәзифәсиндә ишләјәркән, совет дөнәминдә он илләр бојунҹа нөвбәдә дуран садә вәтәндашларын һазыр мәнзилләрини өз тәрәдарларына вермәклә мәшғул олмушдур! Мәһз онларын бу ҝүн Кәримлинин ардынҹа ҝетмәкдән башга чарәси јохдур!
Үчүнҹүсү, Азәрбајҹан мүхалифәтинин интеллектуал сәвијјәси имкан вермир ки, онларын өз мәгсәдинә чатаҹағына биздә инам олсун. Чүнки бу мүхалифәт, онун лидерләри вә фәаллары өз интеллектуал сәвијјәсинә ҝөрә һәлә дә өтән әсрин 90-ҹы илләринин сәвијјәсиндә галмагда давам едир. Бу мүддәт әрзиндә онлар бир аддым да ирәли ҝетмәмишләр! Буна әмин олмаг истәјирсинизсә, онда мүхалифәт хадимләринин дүнјада, реҝионумузда вә Азәрбајҹанын өзүндә баш верән иҹтимаи-сијаси вә диҝәр просесләрин тәһлилинә һәср олунмуш аналитик материаллары бир дә охујун!
Мәним әзизләрим! Инди чохларына јахшы мәлумдур ки, һазырда Азәрбајҹанда әһалинин чоху савада вә билијә о гәдәр дә мараг ҝөстәрмир. Лакин бу фонда мүхалифәт дүшәрҝәсиндә баш верәнләр инсан ағлына һеч вәҹһлә сығмыр! Сосиал-сијаси просесләрин ганунаујғунлугларындан там хәбәрсизлик, мүрәккәб иҹтимаи-сијаси вә сосиал-игтисади просесләрин тәһлил олунмасынында һеч бир методолоҝијанын олмамасы, ҝеосијасәт ганунларындан бихәбәрлик, өз халгынын менталлығыны пис билмәк, бүтүн бунлар һазыркы Азәрбајҹан мүхалифәтинин интеллектуал симасыны мүәјјән едир! Нәтиҹәдә онларын дырнагарасы “аналитик јазыларынын” вә чохсајлы интернет-телевизија екранларында апарылан аналитик тәһлилләрин бөјүк әксәријјәти һәгигәтдә онларын әлләриндә олан компроматларын мәзмунуну садәҹә олараг халга сөјләмәкдән ирәли ҝетмир! Нәтиҹәдә, мүхалифәт хадимләри нә гәдәр һиддәтләнсәләр дә, өз халгынын биҝанәлијиндән нә гәдәр шикајәт етсәләр дә, онларын јаздыглары вә сөјләдикләри халгын күтләви етиразларына сәбәб олмур! Чүнки сырави азәри түркү мүхалифәтин Әлијевләрин чохсајлы малијјә фырылдаглары һаггында дедикләринә ҹаваб олараг, чијинләрини чәкир вә дејир: — Бурада пис нә вар ки? Ахы мән өзүм дә о вәзифәдә отурсајдым, мән дә елә едәрдим!
Бурадан белә нәтиҹә чыхыр ки, әлләриндә чохсајлы компраматлар олса да, мүхалифәт хадимләри онлары дүзҝүн тәһлил етмәк, онлары аудиторијаја тәләб олунан шәкилдә тәгдим едә билмир ки, бу, әһалинин күтләви етираз далғасына сәбәб ола билсин!
Мәним әзизләрим! Бир вахтлар бөјүк Маһатма Ганди демишди ки, “әҝәр сән ҝәләҹәкдә дәјишиклик етмәк истәјирсәнсә, онда өзүн бу ҝүн дәјиш”. Лакин Азәрбајҹан мүхалиәтинин аҹы тәҹрүбәси ҝөстәрир ки, бу мүхалифәт өзү дәјишмәк истәмир ја да дәјишмәји һеч ағлына белә ҝәтирмир! Јахын кечмишдә бу мүхалифәт неҹә пантүркчү идисә, еләҹә дә галмагда давам едир! Артыг гејд етдијим кими, дәјишмәдән һеч нәји дәјишдирмәк олмур! Демәли, мүхалифәт дә дәјишмирсә, һеч бир дәјишиклијә наил ола билмәз. Бир сөзлә, мүхалифәтин арзусу өз үрәјиндә галаҹаг!
Даһа сонра мүхалифәтин бәласы, бәлкә дә фаҹиәси ондадыр ки, о, Илһам Әлијев игтидарынын дахили сосиал-игтисади сијасәтини тәнгид етмәклә јанашы, ејни заманда онун хариҹи сијасәтини демәк олар тамамилә дәстәкләјир! Шүбһәсиз, бир нечә мәсәлә истисна олунмагла: Азәрбајҹан һөкумәтинин Русија вә Иранла һәр һансы бир мәсәләдә јахынлашмасыны мүхалифәт дүшмәнчиликлә гаршылајыр! Икинҹиси исә, Дағлыг Гарабағ мәсәләсиндә мүхалифәт Рома папасындан даһа чох католик олмаг истәјир! Бунун мәнасы одур ки, мүхалифәт Әлијев режимини даһа чох онда сучлајыр ки, бу һөкумәт индијәдәк Гарабағы азад едә билмир! Бунунла да мүхалифәт бир даһа сүбут едир ки, бу мүхалифәт Әлијев һөкумәтинин өзү кими, реҝионал ҝеосијасәтдән, һәм дә дүнјада гүввәләр нисбәтиндән там хәбәрсиздир! Һәм дә мүхалифәт там әминдир ки, Азәрбајҹан демократик дөвләт оларса, о, Авропанын вә Гәрбин мараглары орбитинә там гатыларса, онда Гарабағ мәсәләси өз һәллини һөкман тапар! Тапмаз! Буна шүбһәниз олмасын!
Даһа сонра, нә гәдәр гәрибә олса да, мүхалифәт Әлијевләр һөкумәтиндән дә чох гоншу дөвләтләрә – Русијаја, Ирана, Ермәнистана вә Ҝүрҹүстана гаршы әрази иддиалары илә чыхыш едир! Бунунла да мүхалифәт гоншу дөвләтләрә сүбут етмиш олур ки, белә бир агрессив вә кәмфүрсәт сијаси гүввә, Аллаһ ҝөстәрмәсин,  Азәрбајҹанда һакимијјәтә ҝәләрсә, онларын һалы неҹә олар! Беләликлә, әҝәр Азәрбајҹанын јахын гоншулары Әлијевләр һакимијјәти илә мүхалифәт арасында ҹидди бир фәрг ҝөрмүрсә, әксинә, мүхалифәти даһа агрессив билирсә, онда, тәбии ки, онлар әлләриндән ҝәлән һәр шеји едәҹәкләр ки, мүхалифәтин арзусу үрәјиндә галсын! Амма мүхалифәт санки буну ҝөрмүр вә билмир. Әксинә, мүхалифәт һазыркы игтидардан тәләб едир ки, о, дүнјанын мүхтәлиф ҝушәләриндә јашајан түркдилли халглары даһа агрессив мүдафиә етсин вә бунунла да Азәрбајҹаны бүтүн түрк дүнјасынын мәркәзинә чевирсин! Һансы сарсаг буна имкан верәр, сиз дејин мәнә, ај мәним заваллы һәмвәтәнләрим?! Ким имкан верәр ки, белә бир ағлын саһибләри Азәрбајҹанда һакимијјәтә ҝәлсин? Һеч ким! Буна да шүбһәниз олмасын!
Мүхалифәтин даһа бир бәласы ондадыр ки, онларын демәк олар һамысы сон вахтларадәк Азәрбајҹанда “Ҝүрҹүстан нүмунәсиндә” демократик дөвләт гурмаг тәрәфдары кими чыхыш едир, гоншу дөвләти Загафгазијада “демократија еталону” һесаб едирдиләр. Һејһат, бунда да мүхалифәтин бәхти ҝәтирмәди!  Ҝүрҹүстан мүхалифәтинин мәлуматы ҝөрә, мајын 29-да сон илләр Тбилисидә јашајан азәрбајҹанлы журналист Әфган Мухтарлы јашадығы евин јанында намәлум шәхсләр тәрәфиндән оғурланараг, Азәрбајҹана ҝәтирилмишдир.
Мухтарлынын вәкили хәбәр вермишдир ки, Әфганын ҹибинә 10 мин доллар атараг, һәм дә ону сәрһәди ганунсуз кечмәкдә сучлајырлар. Әлавә едәк ки, Мухтарлы президент Әлјиев һаггында јаздығы тәнгиди материалларын уҹбатындан тәгибә мәруз галдығындан, Тбилисијә көчмәк мәҹбуријјәтиндә галмышды.
Беләликлә, мәлум олду ки, Азәрбајҹан мүхалифәтинин сон вахтларадәк бир көнүлдән мин көнүлә ашиг олдуғу дырнагарасы “демократик вә азад” Ҝүрҹүстан әсил һәгигәтдә Азәрбајҹанын хүсуси хидмәт органлары үчүн јелин әсдији вә јенҝәләрин ојнадығы, онларын орада өзләрини балыг кими суда һисс етдикләри, истәдикләри һәр шеји едә билдикләри бир саһибсиз мәкан имиш!
Инди дә бахаг, ҝөрәк мүхалифәтин ашиг олдуғу Авропа неҹә реаксија верди бу һадисәјә: Авропа Шурасынын инсан һаглары үзрә Комиссары Нилс Мужнијекс тәкҹә буну демәклә кифајәтләнди: “Бу һадисә мәни сарсытды”! Амнести Интернасионал тәшкилаты исә бу һадисәни Ҝүрҹүстанда “шәраитин мәшум бир истигамтәдә инкишафы” кими гијмәтләндирди вә Азәрбајҹан игтидарындан журналисти дәрһал азад етмәји тәләб етди. Вәссәлам! Анан өлсүн, ај Әфган Мухтарлы, һаны бәс сәнин демократик Авропан?
Мәним әзизләрим! Ҝүрҹүстан һаггында сөһбәтими бурада јарыда сахлајараг, диггәтинизә башга бир һадисәни чатдырмағы лазым билирәм. Јахшы билирсиниз ки, бир нечә ил әввәл Бакыда үч нәфәр Русија вәтәндашы ләзҝи һәбс олунмушду. Нә олду онларын ахыры? Русија президенти Владимир Путинин бир кәлмәси илә онлары дәрһал азад едиб, өзләри Бакыдан Москваја ҝәтирдиләр! Бах белә! Бахын, мүхалифәтин бәјәнмәдији Русија јахшыдыр ја мүхалифәтин үрәкдән ашиг олдуғу Авропа?
Инди дә ҝөрәк һәмин мүхалифәт нүмајәндәләриндән бири олан Ариф Јунусов бу һадисә һаггында нә јазыр: “Ҝүрҹүстанын ҝуја артыг Авропа өлкәси олдуғу һаггында тәблиғат аз гала мәни дә буна инандырмышды. Мән демәк олар инанмышдым бу мифә ки, сән демә Ҝүрҹүстан һаггында дејилән Ҝүнеј Гафгазын Јени Авропасы ифадәси һәгигәтән доғру имиш. Лакин бу јердә Азәрбајҹан һакимијјәти ијирми ил әрзиндә Ҝүрҹүстан һаггында дејиләнләри бир ҝүн ичиндә пуча чыхартды. Азәрбајҹан хүсуси хидмәт органлары формал, кағыз үзәриндә мүстәгил вә суверен дөвләт һесаб олунан Ҝүрҹүстанын әразисиндә мүхалиф журналист Әфган Мухтарлыны оғурлајараг, дырнаг арасында Авропасајағы ишләјән ҝүрҹү сәрһәд хидмәти илә һеч бир чәтинлик олмадан Бакыја ҝәтирдиләр. Бүтүн бу вахт әрзиндә ҝуја бу намуслу ҝүрҹү полиси бүтүн өлкәдә Мухтарлыны ахтараркән, мәлум олду ки, ону артыг Бакыда диндирирләр. Бу минвалла, Азәрбајҹанын хүсуси хидмәт органлары бир анын ичиндә сүбут етдиләр ки, Ҝүрҹүстан Ҝүнеј Гафгазын дејил, ҹәми Гафгазын бир һиссәси имиш. Инди биз Гафгаздакы әнәнәви јаланлары ешитмәли вә инанмалыјыг ки, ҝүрҹүләр Авропа сәвијјәсиндә јалан данышырлар? Јәни даһа инҹә оларды, әҝәр онлар тез-тез демократија вә инсан һаглары ифадәләрини ишләдәрәк, Азәрбајҹанын репрессив режими илә әмәкдашлығы һансыса бир геосијаси сәбәбләрлә, мәсәлән, бејнәлхалг терроризмә гаршы мүбаризә изаһ едәјдиләр. Һәр һалда Авропа һаггында ҝүрҹү арзусу һәлә дә миф олараг галыр, Ҝүрҹүстан гафгазын бир һиссәсидир, бурада да игтидар јалан данышыр, һеч бир виҹдан әзабы олмадан ганунлары позур, әһали дә бүтүн бунлара биҝанәдир. Әлвида, баш тутмајан Јени Гафгаз Авропасы! Ахы арзу лап јахында иди…”.
***
Мәним әзизләрим! Бу јердә мән бир даһа Ариф Јунусовун јаздығы “арзу” мәсәләсинә гајыдырам. Сизләрә инди дедикләримин фонунда, мәндә белә бир әминлик вар ки, бу ҹүр бәрбад вәзијјәтдә олан Азәрбајҹан мүхалифәти дә, әҝәр белә давам едәрсә, онда ҝүнләрин бир ҝүнү тәәссүф һисси илә “ахы биз өз мәгсәдимизә лап јахын идик!” дејәрәк, ичин-ичин јанмалы олаҹагдыр! Бунунла да мүхалифәт сүбут едәҹәкдир ки, о, нә Әлијевләр режимини девирә билмәз, нә дә бу бәднам дөвләти мәһв олмагдан хилас едә билмәјәҹәкдир! Тәбии ки, Әлијевләр рәдд олуб ҝедәҹәкләр! Буна һеч шүбһәниз олмасын! Амма онларла бирликдә Азәрбајҹан да дүнја хәритәсиндән јох олаҹагдыр! Буна да һеч шүбһәниз олмасын!
О ки галды Азәрбајҹан мүхалифәтинә, белә дејирләр ки, ҹәннәтә ҝедән јол ҹәһәннәмдән кечир! Амма орасы да мәлумдур ки, ҹәһәннәми кечәнләрин һеч дә һамысы һөкмән ҹәннәтә дүшә билмир! Әҝәр беләдирсә, онда мәсләһәт ҝөрүрәм ки, ҝәлин, биз бу башыбәлалы мүхалифәтә мане олмајаг! Гој мүхалифәт өз ҹәһәннәмини өзү кечсин! Ҝөрәк онун бу ҹәһәннәм савашы нә илә баша чатыр? Ҝөрәк онлар көклү халгларын сүмүкләри үзәриндә өзләринә ҹәннәт гура билирләрми?
Мән исә бу екарандан талышлара бир даһа мүраҹиәт едәрәк, онлары сајыг олмаға чағырырам! Неҹә дејәрләр, ағ әлҹәкләр артыг атылыб, бизә гаршы саваш артыг елан олунуб! Бизи мүхалифәтин Әлијевләр режиминә гаршы апардығы саваш аз марагландырыр, бәлкә дә һеч марагландырмыр! Чүнки о режимлә биз талышларын өз һагг-һесабы, өз мүгәддәс савашы вар! Јалныз һәмин савашда гәләбә бизә өз халгымыз үчүн АЗАД вә МҮСТӘГИЛ ТАЛЫШСТАН ДӨВЛӘТИ адында бир ҹәннәти тәмин едә биләр!
Илһамә Ҹәфәрзадә

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xif67PYQkPQ

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>