«

»

Ноя 30

Мүбариз Мәнсимов һәгигәти

Мәним әзизләрим!
Јадыныздадырса, биз өз әввәлки верилишләримизин бириндә өтән ил Истамбулда гәтлә јетирилмиш талыш әсилли иш адамы Рөвшән Ҹанијевин фаҹиәси һаггында данышмыш, сонра исә, Азәрбајҹан мәтбуатынын һәмин верилишлә бағлы реаксијаны нәзәрә алараг, бир даһа һәмин мөвзуја гајыдараг, мәрһумун өлүмүндә Азәрбајҹанын һаким кланынын  долајысы јолла да олса һәгигәтән “әлинин олмасынын” тәсдиг олундуғу һаггында данышмышдыг. Биз онда сизләрә демишдик ки, Рөвшәнин гәтлә јетирилмәсиндә кимләрин билаваситә иштирак етмәсиндән, неҹә дејәрләр, ҝүлләнин ким атмасындан асылы олмајараг, һәмин гәтлин сифариши Бакыдан олмушду!  
Ону да дејим ки, һәмин верилишдән сонра бизим талышларын бәзиләри бизим һәмин верилишимизи, јумшаг десәк, анлашылмазлыгла гаршылады. Адларыны чәкмәк истәмәдијим бир сыра башгалары бизи аз гала “криминал авторитетләри” реклам етмәкдә, онлары һәтта идеаллашдырмаг ҹәһдиндә сучламаг истәдиләр.
Сөз јох ки, бизә мүраҹиәт едәрәк, һәмин мәсәләни өзләри үчүн ајдынлашдырмаг истәјәнләрин һамысы сонрадан өз фикирләрини дәјишдирәрәк, бизим һаглы олдуғумузу тәсдиг етди. Бүтүн диҝәр дашдан кечән дәлил вә сүбутларымызы, аргументләримизи бир кәнара гојараг, тәкҹә ону дејим ки, биз өзүмүзә мәнәви борҹ биләрәк, һәмин гәтллә бағлы өз журналист тәһгигатымызы апармышдыг. Бу мәнәви борҹ да ондан ибарәтдир ки, һансы фәалијјәт нөвү илә мәшғул олмасындан асылы олмајараг, әҝәр һәмин шәхс миллијјәтҹә талышдырса, онда биз онун һаггыны бүтүн һалларда мүдафиә етмәји апардығымыз милли-азадлыг савашынын ајрылмаз тәркиб һиссәси һесаб едирик! Бурдаҹа ону хүсусилә гејд едим ки, Талыш Милли һәрәкаты фәалијјәтә башладығы ҝүндән хүсусилә ики “пешә” саһибләри илә һәр ҹүр әмәкдашлыгдан, һәтта јүнҝүлвары үнсијјәтдән белә кәнар гачмыш, онларын бизим мүбаризәјә гатылмасына  һеч вахт јол вермәмишдир. Бунларын бири криминалдыр, икинҹиси дә наркотикләр! Она ҝөрә дә гој һеч ким һеч ағлына белә ҝәтирмәсин ки, “мәнәви борҹумуз” дејәндә биз һәмин шәхсләрин конкрет әмәлләрини мүдафиә етмәји нәзәрдә тутуруг. Хејр! Биз белә һесаб едирик ки, криминал вә наркотикләр билаваситә мүвафиг дөвләтләрин ганунлары илә тәнзим олунан мәсәләдир, бизим исә дөвләтләрин дахили ишләринә гарышмаг фикримиз јохдур!
Амма бурасы да вардыр ки, әҝәр ганун, мәһкәмә һәр һансы бир шәхси һәмин ишләрлә бағлы иттиһам етмәјибсә, ону һәбс етмәјибсә, онда һеч кимин һәмин шәхси сучламаг һаггы јохдур! Бир сөзлә, әҝәр биз әминиксә ки, талышларын һүгуглары бу вә ја башга шәкилдә позулур, онда онларын һаггыны мүдафиә едирик!
Бүтүн бунларла јанашы, бизим һәмин верилиши һазырламагда ән бөјүк мәгсәдимиз һәм дә өз халгымыза белә бир фикри чатдырмаг иди ки, пешә фәалијјәтиндән, сосиал стутусундан, варлы ја касыб олмасындан, Азәрбајҹанын өзүндә вә јахуд ондан кәнарда јашамасындан асылы олмајараг, әҝәр һәр һансы бир талыш бу вә ја башга бир формада Азәрбајҹан дөвләтинин өзү вә онун игтидары илә әмәкдашлыг едирсә, бунун јалныз вә јалныз бир нәтиҹәси олаҹагдыр: һәмин талыш ҝүнләрин бир ҝүнү һәм бүтүн варыны-дөвләтини, һәм дә өз һәјатыны итирәҹәкдир! Бу, биринҹиси. Икинҹиси, биз о верилишдә демишдик ки, там әминликлә дејә биләрик ки, Рөвшән Ҹанијев, һејһат, сонунҹу гурбан дејилдир, бунун гәтлин давамы олаҹагдыр!
Мәним әзизләрим! Буҝүнкү сөһбәтим мәһз бу һагдадыр. Даһа доғрусу, сөһбәтим талыш әсилли Түркијә вәтәндашы, Түркијәнин танынмыш иш адамларындан бири Мүбариз Мәнсимов һаггындадыр. 
Мәнсимовун тәрҹүмеји-һалы һаггында ҝениш мәлумат вермәјә лүзум ҝөрмүрәм. Чүнки билирәм ки, тамашачыларымыз ону јахшы таныјыр. Тәкҹә ону дејим ки, Мүбариз Гурбан оғлу Мәнсимов 22 март 1968-ҹи илдә Масаллынын Менку кәндиндә фәһлә аиләсиндә анадан олмушдур. Ҹәмшид Начывански адына Һәрби мәктәби вә Ростов дөвләт игтисад университетини битирмишдир. Һүгугшүнасдыр. Һазырда Түркијәдә јашајыр вә бу дөвләтин вәтәндашыдыр. Онун саһиби олдуғу “Палмали” ширкәти нефт дашымалары илә мәшғулдур. Форбс журналынын мәлуматына ҝөрә, Мәнсимовун сәрвәти 1,3 милјард доллар тәшкил едир. Ширкәтин 230 ҝәмисиндән 170-и онун өзүнә мәхсусдур. Бу ҝәмиләр һәр ил 105 милјон тон нефт дашыјыр. Форбс журналы белә һесаб едир ки, мәсәлә һеч дә ширкәтин әлдә етдији уғурларда дејил. “Палмали” геосијаси сәһнәдә мүһүм рол ојнајыр, чүнки о, Хәзәр дәнизи өлкәләринин енерҝетик ресурсларыны Гәрб базарларына  чатдырмагла мәшғулдур.
Офис Palmali в Баку
Ону дејим ки, талышларын, хүсусилә дә Талыш Милли һәрәкаты үзвләринин өз арасында Мәнсимова мүнасибәт һеч дә бирмәналы дејил. Онларын бөјүк бир һиссәси бирмәналы шәкилдә ону дәстәкләјир. Бу дәстәјә хүсусилә кечмиш “Каспи-Ланкон” футбол командасынын азәркешләри аиддир.
Икинҹи дәстә бир гајда олараг, һамыдан вә һәр шејдән наразы олан талышлардыр. Чүнки онлар әминдир ки, әҝәр кимсәнин чохлу пулу варса, онда һәмин шәхс һамыја әл тутмалы көмәк етмәлидир. Һәмин талышлар адәти үзрә Мәнсимовдан һәмишә наразылыг ифадә едирләр.
Талыш Милли һәрәкаты үзвләриндән бәзиләри дә һәмин категоријаја аиддир. Онлар бу фикирдәдирләр ки, “Мәнсимов онлара дәстәк вермәли, онлары малијјәләшдирмәли имиш”. Бир сөзлә, онларын дәрди “гарын дәрдидир”. Бу заман онлар, бир гајда олараг, Мәнсимовун ајры-ајры вахтларда вә шәраитләрдә ишләтдији бәзи ифадәләри, мәсәлән, “мән түрк оғлу түркәм”, “мәним ширкәтимдә һәтта үчүнҹү нәсилдә ермәни олан да ишләјә билмәз” вә саир ифадәләри әлдә бајраг едәрәк, талышлары чашдырмаг вә онларда Мәнсимова гаршы нифрәт ашыламаға чалышырлар. Һалбуки, биринҹиси, онлар билмирләр вә билә дә билмәзләр ки, Мәнсимов һәмин ифадәләри мәһз нәјә ҝөрә сәсләндирмишдир, икинҹиси, инсанлара онларын дедији сөзләрә ҝөрә јох, әмәлләринә ҝөрә гијмәт вермәк лазымдыр! Тәбии ки, бу һәгигәти – Мәнсимов һәгигәтини һәмин о “дил пәһләванлары” дәрк етмәк игтидарында дејилдирләр!
Мүбариз Мәнсимовун талыш олмасы, өзүнү талыш кими танымасы, талыш кими тәгдим етмәси вә өз халгыны үрәкдән севмәсинә шәхсән биздә һеч бир шүбһә јохдур. Амма бу һагда ҝениш данышмаг фикриндә дејилик. Тәкҹә ону дејәк ки, Мәнсимов бу ҝүнәдәк талыш халгына һәдсиз хидмәтләр ҝөстәрмәси ҝөз өнүндәдир. Бунун үчүн анҹаг “Каспи-Ланкон” футбол командасыны нүмунә кими ҝөстәрмәк, фикримизҹә, бәс едәр. Һәмин команданын талыш халгынын милли өзүнүдәрк сәвијјәсинин галдырылмасы, онларын ваһид бир бајраг алтында бирләшмәсиндәки ролуну анҹаг 1993-ҹү илдә Талыш-Муған республикасынын елан олунмасы илә мүгајисә етмәк олар!
Бурада фәрг ондадыр ки, һәмин республикаја һәтта индинин өзүндә дә талышларын һамысынын мүнасибәти бирмәналы олмаса да, “Каспи-Ланкон” командасына мүнасибәтдә ушагдан-бөјүјә демәк олар бүтүн талышлар ејни дәрәҹәдә һөрмәт вә мәһәббәт ифадә едирләр! Диҝәр тәрәфдән, бурасы да мәлумдур ки, бу вә ја диҝәр вахтларда вә бу вә ја башга сәбәбләрдән Талышстан торпагларында мәскунлашмыш башга халгларын, хсусилә һазырда өзләринә түрк дејәнләрин бөјүк әксәријјәти Талыш-Муған республикасына ачыг дүшмәнчилик етсә дә, әксинә, “Каспи-Ланкон” футбол командасынын мејданда олдуғу илләрдә онларын чоху да өзүнә талыш дејәрәк, бизим халгымызла ваһид бир платформада бирләшди! Бу мәнада, “Каспи-Ланкон” ади бир футбол командасындан даһа чох талыш халгы үчүн һамыны өз әтрафында јумруг кими бирләшдирән мисли ҝөрүнмәмиш милли идеја олду! Чүнки мәһз о команданын нүмунәсиндә бу инсанларын һамысы баша дүшдү ки, Азәрбајҹан һөкумәти вә дөвләти тәкҹә талышларын дејил, Талышстан торпағында јашајанларын һамысынын дүшмәнидир!
Бүтүн бунлары ҝөрмәјән вә ја ҝөрмәк истәмәјән, иши-пешәси ҝеҹә-ҝүндүз улдуза һүрмәкдән ибарәт олан бу аҹ көпәкләрә әсил талыш демәјә шәхсән мәним дилим ҝәлмәз! Чүнки әсил талышларын һамысы ҝөзәл баша дүшүр ки, “Каспи-Ланкон” командасыны мәһв етмәк үчүн дәридән-габыгдан чыхан Азәрбајҹан һөкумәти, онун бу сәјләрини бирмәналы шәкилдә дәстәкләјән пантүркчү мүхалифәт бу заман һәмин команданын идман уғурларындан јох, мәһз онун “талыш командасы” олмасындан, онун “талышларын милли шүур сәвијјәсини јүксәкләрә галдырмасындан”, талыш халгы үчүн милли идеја ролуну ојнамасындан горхурду! Талыш һәрәкатынын тарихи бирмәналы шәкилдә сүбут едир ки, өтән илләр әрзиндә Илһам Әлијев режиминин талыш халгына вә бизим милли-азадлыг савашына гаршы апардығы өлүм-дирим савашынын мүһүм бир истигамәти талышларын арасына тәфригә салмаг вә беләликлә дә онлары парчалајараг, һөкм сүрмәк истәји олмушдур. Өтән илләрдә бәзи талышлары һәбс едәркән һөкумәт мәһз бу мәгсәди ҝүдмүш, талышларын арасында идеја мәсәләләриндә бәзи фикир ајрылыгларынын олмасындан истифадә едәрәк, бир груп талышы башгаларына гаршы гојмаг истәмишдир. Лакин бизим дүзҝүн мөвгејимиз һәр дәфә һөкумәтин бу арзусуну онун ҝөзүндә гојмушдур! Һеч шүбһә јохдур ки, Мәнсимов мәсәләсиндә дә, бир сыра башга мәгамларла јанашы, һөкумәтин бир истәји дә мәһз бундан ибарәтдир! Биз Әлијев кланынын бу истәјини дә онун ҝөзүндә гојарыг!
Буну дәрк етмәјән, Талыш милли һәрәкатынын фәлсәфәсини вә мәнтигини анламајан вә анламаг игтидарында олмајан, Мәнсимовун талыш халгынын гаршысындакы әвәзсиз хидмәтләрини биләрәкдән өрт-басдыр етмәк истәјән талыша “талыш” јох, “талышын дүшмәни” ады јарашыр! Бурасы да мәлумдур ки, әҝәр кимсә ортаја чыхараг, һәмин о дил пәһләванларына, чох демирәм, ҹәми 250-300 доллар версә, онлар дәрһал Мүбариз Мәсимовун шәнинә тәрифләр јағдырар, ону талышын милли гәһрәманы адландыраҹаглар!
Мәним әзизләрим! Јухарыда гејд етдијим кими, мәним мәгсәдим бурада сизләрә Мүбариз Мәнсивовун талыш халгы гаршысындакы хидмәтләрини садаламаг вә ону тәрифләмәк  дејил. Сиз билирсиниз ки, сон вахтлар Илһам Әлијевин бир сыра муздлу көпәкләри ҝеҹә-ҝүндүз Мүбариз Мәнсимова гаршы һәрзәвү-һәдјан вә ағыр тәһгирләр јазмагла мәшғулдур. Бизим истәдијимиз будур ки, талыш халгы бу һүҹумларын әсил маһијјәтини баша дүшсүн вә дүшмән һијләсинә алданмасын! Әлбәттә, бизим бурада Мүбариз Мәнсимовун нә бизнесини, нә дә онун өз фәалијјәтиндә растлашдығы проблем вә чәтинликләри садаламаг, үстәлик она ағыл, нәји, нә вахт вә неҹә демәк лазым олуб-олмадығыны өјрәтмәк дејил!
Чүнки бизим шүбһәмиз јохдур ки, Талышстанын уҹгар дағ кәндиндән чыхмасына бахмајараг, тарихән гыса мүддәт әрзиндә дүнјада танынмыш бир ширкәт саһибинә чеврилән, беләликлә дә, талыш халгынын адыны бүтүн дүнјада танытмыш Мәнсимов, иншаллаһ, өзү бу чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәләр! Бизи марагландыран күләјин мәһз һарадан әсдијини талыш халгына чатдырмагдыр!
Хатырладаг ки, сон вахтлара гәдәр Мүбариз Мәнсимовун ады Азәрбајҹан мәтбуатында вә ишҝузар даирәләриндә, һәтта һөкумәт дәһлизләриндә дә анҹаг мүсбәт мәнада һалландырылмыш, онун Азәрбајҹан гаршысында хидмәтләри бирмәналы шәкилдә алгышланмышдыр. Лакин лап әввәлдән бизә ҝүн кими ајдын иди ки, онун үнванына сөјләнилән бүтүн бу ҝәлиши ҝөзәл сөзләр әслиндә Азәрбајҹанын һаким кланынын Мәнсимов һаггында әсил планларыны өрт-басдыр етмәк мәгсәдини ҝүдүрдү. Чүнки “мал-гара оғурламагдан” башга әлиндән һеч нә ҝәлмәјән, тәгрибән сон 40 ил әрзиндә Әлијевләрин мәним халгымы гарәт етмәк һесабына һәдсиз варланан бу һаким күрд кланынын үзвләри үчүн өз ағлы вә зәһмәти илә милјардлар газанмаг гејри-мүмкүн бир феномендир! Һәлә ону демирәм ки, бу феноменин миллијјәтинин талыш олмасы онларын јухусуну лап әршә чәкмишдир!
Она ҝөрә дә Мәнсимовун үнванына тәрифләр јағдыран һәмин шәхсләр илк ҝүндән онун бизнесини вә дүнјада танынмышш ширкәтини һәр васитә илә әлә кечиртмәк үчүн ҝизли планлар һазырламагла мәшғул идиләр. Бу заман онларын ән бөјүк горхусу исә Мәнсимовун пулларынын ҝүнләрин бир ҝүнүндә Талыш азадлыг савашына хидмәт едә билмәси еһтималыдыр!
Өтән ил, нәһајәт, “хорузун гујруғу” ҝөрсәнди! Мәлум олду ки, Азәрбајҹан Нефт ширкәти Рөвнәг Абдуллајевин рәһбәрлији алтында сон илләр әрзиндә Мәнсимовун ширкәтиндә ишләјән бәзи адамлары пулла әлә алмаг јолу илә онун “Палмали” ширкәтини өз әлинә кечиртмәк истәјирмиш! Мәнсимов вахтында бу суи-гәсдин үстүнү ачараг, һәмин шәхсләри өз ширкәтиндән узаглашдырмагла, тәһлүкәни совушдура билди. Бу мәсәлә илә бағлы мүбаһисәләринин бириндә Мәнсимов бирмәналы шәкилдә “бәзи Азәрбајҹан мәмурларыны” сучлады.
Ҹаваб өзүнү чох ҝөзләтмәди! Илһам Әлијев Администрасијасынын “бојну зәнҹирли туласы” һаггын.аз сајты күчә гадынлары сәвијјәсиндә, јәни ағыр тәһгирләр вә һәдә-горху илә Мәнсимова “ҹаваб” верди! Бу дырнагарасы ҹавабын бүтүн тәфәррүатларыны сизләрә данышмаг истәмирәм. Чүнки әминәм ки, севимли тамашачыларымыз ону диггәтлә охујуб. Бирҹә факты дејим ки, һәмин “ҹавабла” бу ҝүнүн өзүнәдәк Мәнсимова гаршы давам едән информасија савашы башланды. Мән чох истәрдим ки, тамашачыларымыз бир һәгигәти билсинләр ки, бу савашын архасында, бәзи талышларын иддиа етдикләри кими, “ермәни лоббиси” јох, мәһз Илһам Әлијев вә онун әтрафы дурур! Бөјүк әминликлә дејә биләрәм ки, бу ҝүнәдәк истәр Русија мәтбуатында, истәрсә дә бәзи башга хариҹи дөвләтләрин гәзетләриндә Мәнсимова гаршы јазылан материалларын һамысынын хәрҹини Бакы чәкиб! Буна әмин олмаг үчүн тәкҹә бу факта диггәт јетирмәјиниз кифајәтдир ки, бу ҝүнләрдә Русија Дөвләт Думасынын депутаты Дмитри Савелјев Истинтаг комитәсиндән хаһиш етмишдир ки, “Палмали” ширкәти рәһбәрлијинин “мүмкүн ҹинајәтләри һаггында бүтүн фактлары диггәтлә јохласын”. Нәзәринизә чатдырым ки, бу Савелјев дејилән кимиси Әлијев Администрасијасынын “штатында” олан шәхсдир!
Даһа сонра, гој бизим тамашачыларымыз ону да бирмәналы шәкилдә анласынлар ки, өтән ил Истамбулда Мәнсимовун јахын досту Рөвшән Ҹанијевин гәтлә јетирилмәси Әлијевләр кланынын һәмин планынын бир һәлгәси иди! Мәһз буну нәзәрдә тутараг, биз Рөвшән Ҹанијевин гәтлинә һәср олунмуш верилишимиздә ишарә етмишдик ки, “бу гәтлин давамы олаҹаг”. Чүнки һәлә онда бизә бәлли иди ки, сырада Мүбариз Мәнсимовдур вә Әлијевләр кланы әлиндән ҝәләни һәр шеји етмәјә һазырдыр ки, онун да ахырына чыхсын! Јери ҝәлмишкән, ону да дејим ки, бир нечә вахт бундан әввәл Бакы мәтбуатында Шејхүлислам Һаҹы Аллаһшүкүр Пашазадәјә гаршы башланмыш кампанија да мәһз бу планын тәркиб һиссәләриндән биридир!
Мәним әзизләрим! Јухарыда гејд етдим ки, бизим Мәнсимова ағыл өјрәтмәк фикримиз јохдур! Бунунла белә, бурасы да мәлумдур ки, сәһвсиз инсан олмур! Амма бурада әсас мәсәлә сәһв едиб-етмәмәкдә дејил, сәһвләрдән вахтында вә дүзҝүн нәтиҹә чыхармагдыр! Биз дә чөрәји гулағымыза јемирик! Биз билирик ки, ағыл ағылдан үстүн олар! Она ҝөрә дә бу јердә хүсуси гејд етмәк истәјирәм ки, Мәнсимовун Азәрбајҹан мәмурлары һаггында вердији һәмин бәјанат әслиндә онун сәһви иди! Нијә биз белә фикирләширик?
Чүнки, биринҹиси, Мәнсимов билмәлијди ки, “Азәрбајҹан мәмурлары” анлајышы тәбиәтдә јохдур! Азәрбајҹанда бир күрд кланы вар, онун да башында Илһам Әлијев дурур! Она ҝөрә Азәрбајҹанын јүксәк мәнсәбли һәр һансы мәмурунун үнванына сөјләнилән һәр һансы бир иттиһам бирбаша Илһам Әлијевин үнванына дејилмиш олур! Она ҝөрә дә әҝәр Мәнсимов фикирләширсә ки, мәмурлары она гаршы суи-гәсддә сучлајараг, ејни заманда Илһам Әлијеви тәрифләмәклә, онун өзүнүн вә атасы Һејдәрин портретләрини ајаг басдығы һәр јердә өз башынын үстүндә асмагла нәјәсә наил олаҹаг, гој билсин: Һеч нәјә наил олмајаҹаг! Чүнки һәмин суи-гәсдин башында мәһз Илһам Әлијев дурур!
Икинҹиси, әҝәр Мәнсимов белә фикирләширсә ки, “мән азәрбајҹанлыјам”, “мәним ширкәтим Азәрбајҹан ширкәтидир”, “мәним мәгсәдим Азәрбајҹан игтисадијјатына көмәк етмәкдир” вә саир демәклә, Азәрбајҹандакы түркләри вә күрдләри нәјәсә инандыра биләҹәк, о, бунунла даһа бөјүк сәһв едир! Чүнки онлар һеч вахт талышы өзләринә дост билмәз!
Үчүнҹүсү, бурада мәсәлә һеч дә Мәнсимовун ҝүҹлү вә ја ҝүҹсүз олмасында дејил! Мәсәлә бурасындадыр ки, Мәнсимов һәмин о мәмурлара һәдә-горху ҝәләндә, билмәлидир ки, һәр шеји өз аршыны илә өлчмәкдә сәһв едир! Чүнки Мәнсимов, бизим билдијимизә ҝөрә, тәрбијәли вә иманлы бир шәхс олмагла, һәјатда вә бизнесдә өз мәнәви принсипләри әсасында һәрәкәт едир. Шәхсән мән әминәм ки, Мәнсимов бир көрпә ушағын ја гоҹа кишинин вә ағсачлы гадынын хәтринә дәјмәз, әксинә, онлара әлиндән ҝәлән көмәји едәр! Амма о билмәлидир ки, Әлијевләр кланы вә онун јахын әтрафынын нә һәјатда, нә дә бизнесдә һеч бир мәнәви принсипи, нә дини вә иманы, нә ади әхлагы вә мәнәвијјаты, нә намусу вә гејрәти јохдур! О адамларын рәһбәр тутдуғу јеҝанә принсип пул вә һакимијјәтдир вә онларын наминә бу адамлар һәр ҹүр дини вә иманы, мәнәви вә әхлаги принсипләри уф демәдән тапдаламаға һазырдыр! Мәһз буна ҝөрәдир ки, һазырда Азәрбајҹанда милјонларла инсан диләнчи һәјатына мәһкум олунмушдур! Әлиевләр кланы исә бундан һәдсиз зөвг алыр! Мәһз буна ҝөрәдир ки, Әлијев мәним халгымын минләрлә ҹаван оғланларыны Гарабағда ачыг-ашкар өлүмә ҝөндәрир, вә бундан зөвг алыр! Мәһз буна ҝөрәдир ки, Азәрбајҹанда он минләрлә гоҹа киши вәә ағбирчәк гадын чөрәк алмаға пул тапа билмир, амма Әлијевләр јағ-балын ичиндә јашајыр! Она ҝөрә дә динсиз-имансыз инсанлардан һәр шеј ҝөзләмәк вә ән әсасы да бүтүн бунлара һәр ан һазыр олмаг лазымдыр! Неҹә дејәрләр, гурдла јолдашлыг елә, амма чомағы јерә гојма!  
Бурадан белә бир нәтиҹә чыхара биләрик ки, Мүбариз Мәнсимов Русијада вә башга өлкәләрдә бизнеси илә әлагәдар бүтүн проблеләрини, иншаллаһ, һәлл едәҹәк! Амма тәәссүф ки, бу сөзләри Азәрбајҹан һаггында дејә билмәрик! Чүнки сөһбәт Азәрбајҹандан ҝедәндә, Мүбариз  ачыг-ајдын дәрк етмәли вә етираф етмәлидир ки, бурада мүшкүл тәкҹә онун шәхси вә ја бизнес мәсәләси дејил! Бу бир Вәтән савашыдыр, ај мәним әзизим Мүбариз Мәнсимов! Бу савашын мәгсәди һансы өлкәдә јашамасындан асылы олмајараг, бизнесдә вә јахуд сијасәтдә аз-чох уғурлар газанмыш, талыш халгынын адыны дүнјада танытмыш һәр һансы бир талышы мәһв етмәкдир! Һәгигәт будур! Вә бу һәгигәти ачыг-ашкар сәсләндирмәк лазым, дүшмәнә вахтында дүшмән демәк вә онунла белә дә рәфтар етмәк лазымдыр!
Бу јердә мән әзиз тамашачыларымыза бир даһа мәрһум Рөвшән Ҹанијеви хатырлатмаг истәјирәм. Биләнләр билир, билмәјәнләр дә гој хәбәрдар олсунлар ки, онун гәтлиндән сонра кечән мүддәтдә Азәрбајҹан һөкумәти өз бүтүн сәјләрини дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә, илк нөвбәдә Русија әразисиндә онун гоһумлары вә тәрәфдарларынын мүлкләрини вә објектләрини һәр васитә илә онларын әлиндән алмаға јөнәлтмишдир! Мәним һеч шүбһәм јохдур ки, Мәнсимовун бүтүн бунлардан хәбәри вар! Лакин хәбәри олмаг аздыр! Бу һәгигәти дүнјаја јајмаг лазымдыр!
Она ҝөрә дә мән – Ҝәнҹәли гызы Илһамә ханым, — Талышстан Милли телевизијасынын екранындан үзүмү бүтүн талышлара тутараг, онлары бир даһа хәбәрдар етмәк истәјирәм: Нә гәдәр ҝеҹ дејил, ајылын, ај мәним талыш гардаш вә баҹыларым! Билин ки, Илһам Әлијев кланынын јеҝанә дәрди талыш дәрдидир, талышлары мүмкүн гәдәр тез мәһв етмәк дәрдидир! Бу ашкар һәгигәти нә гәдәр тез баша дүшсәниз, нә гәдәр тез Талыш Милли һәрәкатынын әтрафында јумруг кими бирләшсәниз, һәм өз башыныз сағ олар, һәм бизнесинизә тохунан олмаз, һәм дә талыш халгы тезликлә азад олар!
Даһа бир мүраҹиәти бу ҝүн Мүбаризә Мәнсимова гаршы Азәрбајҹан һөкумәтинин башладығы алчаг кампанијаја севинән, Мүбаризи талыш халгынын ҝөзүндә гараламаг истәјән кәмағыл инсанларын әмәлләрини бәјәнән талышлара үнванлајырам: Билин вә аҝаһ олун! Әҝәр бу ҝүн сиз бу ҹүр ағылсыз инсанларын ширин сөзләринә ујсаныз, онда Илһам Әлијевин талыш халгына гаршы апардығы дүшмәнчилик сијасәтинә дәстәк вермиш оларсыныз! Етмәјин буну! Өз талејиниз вә талыш халгынын талеји һаггында дүшүнүн! Гарын давасы апаранларын ширин сөзләринә ујмајын! Ҝәлин, һамылыгла әл-әлә верәрәк, Мүбариз Мәнсимову мүдафиә едәк вә беләликлә дә имкан вермәјәк ки, Илһам Әлијев өз чиркин нијјәтинә чатсын!
Гој Мүбариз Мәнсимов вә ја башга бириси, һәр бир талыш бир даһа билсин ки, бу халгын јеҝанә јолу Азәрбајҹандан ајрылараг, өз мүстәгил дөвләти — Талышстаны јаратмагдыр! Талыш халгы белә етмәсә, онда бу һөкумәт, бу дөвләт дүнјанын һарасында олурса-олсун, аз-чох ирәли ҝетмиш, ад чыхармыш, сәрвәт топламыш, өз халгын дүнјада танытмаг истәјән бүтүн талышлары тәкләјәрәк, сон нәтиҹәдә онларын һамысыны мәһв едәҹәкдир! Бу исә талыш халгынын тамамилә мәһв едилмәси демәкдир! Бу ҝүн бир мәгсәд – мүстәгил Талышстан идејасы әтрафында бирләшмәк һәлә ҝеҹ дејил! Амма сабаһ ҝеҹ ола биләр! Бу һагда дүшүнүн, мәним әзиз талышларым! “Мүбариз Мәнсимов һәгигәти” будур! Талыш халгы буну нә гәдәр тез дәрк етсә, Илһам Әлијевин вә онун кланынын, бүтөвлүкдә бу һарамзада Азәрбајҹан дөвләтинин талышын әсил дүшмәни олдуғуну ачыг-ашкар бәјан етсә, бу халг бир о гәдәр тез өзүнү лабүд мәһвдән хилас етмиш олар! Башга јол јохдур! Һәләлик исә талышларын һамысыны Мүбариз Мәнсимовун мүдафиә кампанијасына башламаға сәсләјирәм! Чүнки бу, тәкҹә Мәнсимовун јох, бүтөвлүкдә талыш халгынын мүдафиәси демәкдир! Чүнки бу ҝүн тәһлүкә алтында олан тәкҹә Мүбариз Мәнсимов јох, бүтөвлүкдә талыш халгыдыр!  
Саламат галын! Аллаһ талыш халгына јардымчы олсун! Аллаһ бу халгы кәмсавадлардан вә гарын давасы апаранлардан горусун, дүшмәнләрин өһдәсиндән бу халг, иншаллаһ, өзү ҝәләр!
Ильхама ханум

Источник:https://www.youtube.com/watch?v=Q1JaD487fgA

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>